login »
02 december 2021

Opleiding regisseur in veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert in samenwerking met RONT Management Consultants de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding duurt 4 dagen: 16, 23 november en 2 en 7 december.

Als regisseur heeft u te maken met urgente complexe veiligheidsproblematiek die kan leiden tot onveiligheid en maatschappelijke onrust. De casuïstiek varieert van risicojongeren, multi-probleemgezinnen, veelplegers, personen met verward gedrag tot criminele ondermijnende netwerken.

Om het verschil te (kunnen) maken in complexe veiligheidsproblematiek volstaat het niet om slechts één of enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante leefgebieden.

Aan u als regisseur de taak om de samenwerking tussen de betrokken veiligheidsprofessionals en organisaties te organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek.

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u:

  • Op welke manier u de regierol invult bij de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek.
  • Hoe het speelveld eruit ziet in het veiligheidsdomein.
  • Wat de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende veiligheidspartners.
  • Hoe u de samenwerking organiseert en regisseert tussen betrokken veiligheidspartners.
  • Op welke manier u gezamenlijk tot inzicht en overzicht komt van de veiligheidsproblematiek waardoor zicht ontstaat op mogelijke interventies ter voorkoming of bestrijding van ongewenste gedragingen/criminele processen.
  • Hoe u gezamenlijk komt tot een integraal plan van aanpak voor complexe veiligheidsproblematiek.
  • Hoe u verantwoording aflegt over de gehanteerde aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek en de bereikte resultaten.

Doelgroep opleiding

De opleiding regisseur in veiligheid wordt georganiseerd voor (toekomstige) regisseurs in het veiligheidsdomein werkzaam bij onder meer gemeenten, provincies, ministeries, politie, openbaar ministerie, Zorg- en Veiligheidshuizen, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s.

Onze aanpak

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseert in samenwerking met RONT Management Consultants de opleiding regisseur in veiligheid. De opleiding bestaat uit een mix van theorie (kennis over regie), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om efficiënt regie te voeren en hulpmiddelen om effectief samen te werken) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt.

Tijdens de opleiding heeft u de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met uw vakgenoten zodat u van elkaar kunt leren. De opleiding is op HBO niveau en verschaft u vrijstelling op onderdelen van de HBO opleiding Security Management van de LOI. Na deelname aan de opleiding regisseur in veiligheid ontvangt u hiervoor een certificaat van deelname.

Locatie

Utrecht

Links