login »

Nieuwsbrief december 2020

In deze nieuwsbrief vind je deze berichten:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? We horen ze graag!

namens alle collega's
Evan Frank, directeur / ketenmanagerVisie 2020 – 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling. Hoe, dat hebben we - op verzoek van en in afstemming met het bestuur – vastgelegd in onze meerjarige visie met de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Die behandelt onder meer onze gewenste ontwikkeling, de positie in het netwerk, onze verschillende rollen en taken.

Meer weten over waar we staan en naartoe gaan? Hier vindt u onze Visie 2020-2022.Vooruitkijken naar 2021

Hoewel de start van 2021 door de stevige corona-maatregelen heel bijzonder wordt, kijken we ook alvast verder naar wat er volgend jaar nog meer staat te gebeuren bij ons Zorg- en Veiligheidshuis.

Het ZVHBZO blijft inzetten op het bieden van ondersteuning, door procesregie te voeren bij complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. De gemeenten in zuidoost Brabant en de andere partners kunnen hiervoor zaken bij ons blijven aanmelden als er knelpunten zijn en/of het OM betrokken moet worden. We bekijken dan hoe we de best passende hulp kunnen bieden.

Daarnaast besteden we met de persoonsgerichte aanpak (PGA) aandacht aan situaties om te voorkomen dat ze escaleren. In 2021 introduceert het ZVHBZO naast de PGA ‘HIC/jeugd’ en de PGA ‘Radicalisering’ ook een PGA voor ‘Personen met verward gedrag’ en onderzoeken we samen met ketenpartners de behoefte voor een aanpak gericht op ‘Mensenhandel’. Samen met onze ketenpartners gaan we de Ketenveldnorm borgen als reguliere maatregel die we kunnen inzetten voor personen met verward gedrag.

Ook willen we onze dienstverlening verder verbeteren en doorontwikkelen. Hiervoor voeren we een onderzoek uit onder gemeenten naar hun behoeften en (tips voor) wat beter kan.

Daarbij hoort eveneens dat we onze netwerkfunctie – ook in corona-tijd – actiever gaan invullen, zodat de partners in het netwerk goed geïnformeerd blijven over nieuwe ontwikkelingen. Bijzondere aandacht besteden we komend jaar aan de samenwerking met het OM en Veilig Thuis en de afspraken met Eindhoven en Helmond over de werking binnen de escalatieketen.

In 2021 leggen we opnieuw aan ons Algemeen Bestuur een voorstel voor voor de ontwikkeling van het ZVHBZO in de komende jaren. Er blijft behoefte aan een onafhankelijke, oplossingsgerichte organisatie die ingezet kan worden om knelpunten op te lossen en verbindingen te leggen.Stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag

Het afgelopen jaar is in Oost-Brabant geëxperimenteerd met de invoering van de ketenveldnorm/levensloopfunctie, die in combinatie met beveiligde intensieve zorg de ondersteuning, begeleiding en zorg moet verbeteren voor personen met verward en gevaarlijk gedrag door een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost blikt terug: “Er kwamen veel aanmeldingen op binnen, met (te) veel werk voor het ZVHBZO buiten onze regie- en adviesfunctie. Het verzamelen en verrijken van informatie en het anonimiseren van casussen, conform AVG, kostte teveel tijd. We hebben daar de menskracht niet voor in huis. Daarom zijn we gaan kijken naar een andere, betere manier van werken, die past binnen onze bestaande werkstructuren voor Casus Op Maat (COM)."

"Informatieverrijking en anonimiseren liggen nu bij de partners zelf. Nu kunnen casussen regulier worden aangemeld, die worden besproken in het casusoverleg. Daaruit volgt of een casus in aanmerking komt voor de ketenveldnorm en dus weging door de adviestafel. De afwegingen zijn zo beter geïntegreerd in ons normale werkproces en dienstverlening.”

Wat zijn de voordelen voor de partners? “Aanmeldingen worden, door de toets aan de voorkant, sneller gescreend en hebben een betere kans van slagen. Het veiligheidsrisico is helder en tevoren is al bekeken of alle acties in het voorliggend veld zijn uitgeput; zo is snel te zien of een casus geschikt is voor weging van de ketenveldnorm. Precies zoals reguliere COM’s worden aangepakt. Het filteren, beoordelen, regisseren en adviseren horen bij ons werk.”

Dat gebeurt bovendien in prettige samenwerking met de collega’s van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost: “We hebben onderling de taken verdeeld. Wij organiseren voor oost-Brabant de weegtafel radicalisering en het ZVH Brabant Noordoost organiseert de adviestafel voor de ketenveldnorm.”

Tweede project: eerder samenwerken in de keten om escalatie te voorkomen
Op de aanpak voor personen met verward gedrag is nog een tweede project opgezet, aldus Manon Veendrick: “Daarvoor hebben we ministeriële subsidie gekregen en een adviesbureau ingeschakeld. Deze casuïstiek is vaak al behoorlijk geëscaleerd. Bovendien is er sprake van onvoldoende wetgeving om projecten te kunnen oppakken omdat ze tussen wal en schip vallen. Denk aan iemand die verslaafd is, niet in aanmerking komt voor GGZ en Novadic-Kentron, een risico vormt maar net niet in beeld is bij het strafrecht."

"We kijken nu met de ketenpartners of en hoe we kunnen achterhalen waar we eerder in de keten kunnen gaan samenwerken. Zo kun je wellicht escalatie voorkomen. De gewenste aanpak is nu via online workshops uitgewerkt door ketenpartners. Daaruit blijkt verschil van inzicht over wie welke rol heeft maar er is zeer zeker draagvlak voor een vroegere samenwerking en het voorkomen van blinde vlekken. Dat is de meerwaarde van het proces waarvan het concept nu op papier staat.”

De eerste stappen in deze nieuwe PersoonsGerichte Aanpak zijn positief en partners zijn er enthousiast over, aldus Manon. Wordt dus zeer zeker vervolgd in begin 2021.Vernieuwde website en nieuwe e-mailadressen

Om onze betrokkenheid en samenwerking in het landelijke netwerk te benadrukken, hebben we onze eigen website losgelaten en presenteren we ons op de gezamenlijke Zorg- en Veiligheidshuizenpagina’s van veiligheidshuizen.nl.

U vindt daar ook actuele informatie, contactgegevens en meer informatie over het aanmelden van COM- en PGA-casussen. Dit is onze nieuwe website. U komt daar ook terecht via onze voormalige internetadressen.

Tegelijk hebben we de domeinnamen in onze e-mailadressen aangepast. U bereikt ons via voornaam.achternaam@zvhbzo.nl. Onze algemene e-mailadressen zijn secretariaat@zvhbzo.nl en info@zvhbzo.nl.

Meer of nee?

Wilt u een collega aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar secretariaat@zvhbzo.nl .

Let op: Tijdelijke wijziging bereikbaarheid!
Vanwege de kerstvakantie is het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost van 21 december 2020 tot en met 1 januari 2021 tijdelijk gewijzigd bereikbaar. Om met ons in contact te komen kunt u gebruik maken van het mailadres info@zvhbzo.nl en het telefoonnummer 06-52683877.