login »

Aanpak Top-X

Top-X is een lijst (samengesteld door gemeente, politie en Openbaar Ministerie) van namen van personen en/of groepen die overlast en/of criminaliteit veroorzaken, waaronder woninginbraken, geweldsdelicten, straatroven, druggerelateerde delicten. Dit crimineel gedrag heeft een grote impact op de slachtoffers en brengt bovendien grote maatschappelijke kosten, onrust en gevoelens van onveiligheid met zich mee. De personen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerken zich veelal door een complexe meervoudige problematiek op verschillende aspecten van hun leven.

De Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en de aanpak van de Top-X (het prioriteren van personen die buitengewoon veel overlast geven of door (crimineel) gedrag erg veel aandacht vragen) zijn belangrijke taken van het ZVHNL. Dit vraagt veel van de integrale benadering door samenwerkingspartners maar ook van de domeinen Zorg en Veiligheid. De PGA-casussen zijn minder zwaar dan de Top-X casussen. Bij de TOP-X casuïstiek is voor een langere termijn een intensieve aanpak vereist.

Rol van het ZVHNL

Het ZVHNL speelt een belangrijke rol in de aanpak van vermindering van de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. Het ZVHNL voert de regie over de betreffende Top-X casus en stelt in samenwerking met de betrokken ketenpartners een sluitend plan van aanpak op.
Om een gedragsverandering van een geprioriteerd persoon (Top-X) te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverlenings- en/of justitieel traject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden.

Betrokken partners

Betrokken partners bij een Top-X aanpak zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, verslavingszorg, penitentiaire inrichting, reclassering, maatschappelijke opvang en overige zorginstanties.

Aanmelden

Uitsluitend gemeenten, politie of Openbaar Ministerie kunnen iemand aanmelden voor Top-X. Vanwege de ernst van de problematiek wordt de driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) betrokken bij de samenstelling van de lijst.