login »

height=

Casusoverleggen

In een casusoverleg bespreken de samenwerkende partijen van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht individuele casussen van personen met complexe problematiek. Tijdens het overleg zitten vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen aan tafel.

Regelmatig schuiven ook direct betrokkenen bij de persoon aan bij het overleg, zoals de toezichthouder van de reclassering of de wijkagent. Tijdens het overleg wisselen de partijen relevante informatie uit over de persoon in kwestie. Meerwaarde van deze werkwijze is dat een casus zo vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. De partijen vormen ter plekke een zo compleet mogelijk, gezamenlijk beeld van de problematiek. Vervolgens stellen zij een gezamenlijk gedragen plan van aanpak op.

Een plan van aanpak is het geheel aan afspraken die de partijen maken met als doel een gedragsverandering bij de besproken persoon te bewerkstelligen en recidive te verminderen. Het plan bestaat uit afspraken over de inzet van maatregelen op het gebied van straf, zorg en hulpverlening, eventueel aangevuld met bestuurlijke maatregelen. De partijen spreken hierbij ook af wie van hen verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het plan van aanpak. Het Zorg- en Veiligheidshuis monitort de uitvoering van de afspraken en het effect hiervan.

Het ZVH Regio Utrecht heeft casusoverleggen in het kader van de Top X aanpak en voor plegers van huiselijk geweld.