login »

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

1 mei 2020
De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

In deze film komt het ideaaltypisch werkproces in beeld voor alle betrokken ketenpartners om een identieke werkwijze te volgen voor Ex-partner stalking. De film maakt het belang inzichtelijk van de op elkaar afgestemde werkprocessen en de diverse fases in het ketenwerkproces waarbij het uitgangspunt is de hoog risico score bij de Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH).

Tijdig herkennen is cruciaal

De film is gemaakt voor de duizenden professionals die in hun werk te maken krijgen met Ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Het tijdig herkennen van ex-partner stalking is cruciaal in het waarborgen van de veiligheid van slachtoffers. “We zorgen dat we bij hoog risico stalkingszaken informatie van Justitie en politie direct bij elkaar leggen, zodat we de veiligheid beter kunnen inschatten en acties kunnen inzetten," stelt Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond op de website van haar organisatie.

Zodra een verdachte van ex-partnerstalking is aangehouden, wordt dit binnen het ZVHRR besproken waar onder andere Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis dagelijks samenkomen. Op die manier worden signalen niet meer gemist of niet gedeeld, is het uitgangspunt.

Multidisciplinaire aanpak noodzakelijk

De video is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein van het ministerie Justitie en Veiligheid, Hasan Goleli, benadrukt het belang van een goede aanpak: “Ex-partner stalkingszaken zijn ernstige zaken met een grote impact op het slachtoffer en hun omgeving. Helaas kennen we meerdere zaken met dodelijke afloop."

"Ex-partner stalking is een complex probleem en daarom is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Deze video geeft inzicht hoe we samen succesvol worden in de aanpak van Ex-partner stalking vanuit de vier gemeenschappelijke doelen: tijdige herkenning, risico’s juist inschatten, juist triageren en prioriteren en adequaat reageren in een gezamenlijke stalkingsaanpak.”

Partners

De film is een samenwerking van de Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, OM parket Rotterdam, Landelijk Officier van Justitie Zeden, Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, de recherchepsycholoog Nationale politie, politie Eenheid Rotterdam en Veilig Thuis.


Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

21 februari 2019
Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.

De Koning was onder de indruk van de wijze waarop alle organisaties die zich bezighouden met opsporing, vervolging en zorg in het Veiligheidshuis onder één dak intensief samenwerken. De Koning kreeg samen met burgemeester Aboutaleb en de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam een toelichting op het Advies- en Triage Punt ATP (voorheen Regionaal Informatie en Kennisknooppunt RIKK), ZSM en het Veiligheidshuis.

Casusoverleg in het Veiligheidshuis

Bij ZSM wordt door het Openbaar Ministerie en de ketenpartners zo snel en effectief mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid ingezet, waar mogelijk gecombineerd met aanvullende interventies vanuit (gedwongen) zorg, hulpverlening of bestuursrechtelijke maatregelen, bij veel voorkomende misdrijven: 7 dagen in de week en 14 uur per dag.

Vervolgens woonde de Koning een casusoverleg bij in het Veiligheidshuis. Daar krijgen jaarlijks 2.000 personen uit de Rotterdamse regio met complexe problematiek een persoonsgerichte aanpak waarbij ook naar de ouders, broertjes en zusjes wordt gekeken Ook wordt er ingezet op de mogelijke slachtoffers, met name bij Huiselijk Geweld.

Kroon op ons werk

“Het is voor de mensen die bij ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond werken een enorme eer en een kroon op ons werk dat de Koning ruim aandacht heeft besteed aan de wijze waarop wij met de partners uit het bestuurlijke-, sociaal-, civiel- en strafrechtelijke domein samenwerken voor een veilige Rotterdamse regio”, aldus Esther Jongeneel, manager van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR).

Uniek selectie-instrument

Het VHRR heeft een Advies- en Triage Punt dat, door middel van het selectie-instrument (‘de foto’) de aangehouden verdachten voor ZSM of de melding uit het veld bij het VHRR over een persoon waar zorgen over zijn, in beeld brengt. In 2018 zijn bijna 24.000 personen in kaart gebracht door alle beschikbare informatie te combineren en zo de juiste straf- en zorgmaatregelen te kunnen treffen.

Het is een uniek selectie-instrument waarvoor ook buiten Rotterdam grote interesse bestaat. Dat in combinatie met de manier van samenwerken in Rotterdam, waarbij wij met partners vanuit zorg en straf - 7 dagen per week onder één dak samenwerken - is bijzonder en tot nu toe uniek in Nederland.


Bezoek aan de ZSM in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Op de foto burgemeester Aboutaleb, Koning Willem-Alexander, procesregisseur ZSM Rob Ducaneaux en manager VHRR Esther Jongeneel.


Esther Jongeneel geeft uitleg over de Verdachtenmonitor aan Koning Willem-Alexander, André Vervooren en burgemeester Aboutaleb.