login »

ATP – Advies- en Triage Punt (voorheen: RIKK)

Om op een goede manier invulling te geven aan de domeinoverstijgende samenwerking, moeten we complexe problematiek zo snel mogelijk signaleren. Dit gebeurt op het Advies- en Triage Punt (ATP). Hier wordt de eerste zorgvuldige selectie en triage gedaan nadat een persoon is aangehouden/ontboden als verdachte van een strafbaar feit of is aangemeld via een veldaanmelding. Een veldaanmelding is een goed beargumenteerde aanmelding van een urgente casus door professionals uit het lokale veld, zoals wijkteams, onderwijs, politie, GGZ, woningcorporaties, etc.

Medewerkers van verschillende organisaties binnen het ZVHRR gebruiken hun bronsysteem om de noodzakelijke dat-informatie boven tafel te krijgen. Zo maken zij een fictieve eerste ‘foto’ van iemand. Dit doen zij door tegelijkertijd een vragenlijst in te vullen in het speciaal daarvoor ontwikkelde selectieinstrument. Dit zijn zo’n 140 vragen over diverse leefgebieden en risicotaxatie-instrumenten die met ja, nee of onbekend beantwoord worden.

Binnen een half uur levert dit een puntenscore op, die gelijk staat aan de kleurcodering rood, oranje, groen. De kleur geeft de zwaarte van de problematiek aan en bepaalt de route die een casus doorloopt en welke ketenpartners betrokken worden. Rode zaken worden multidisciplinair besproken op ZSM (ontboden/aangehouden verdachten) en binnen het ZVHRR (veldaanmeldingen).