login »

Werkwijze

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking tussen de domeinen en coördinatie van de interventies nodig om tot een doorbraak te komen.

De procesregisseurs van het ZVHRR brengen professionals van de partners uit de verschillende domeinen bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Ze bewaken de uitvoering van de afspraken en grijpen in als een aanpak vast dreigt te lopen. Dankzij deze domeinoverstijgende netwerksamenwerking tussen het zorg-, straf- en sociale domein worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

In het ZVHRR vindt de uitvoering van de Persoonsgerichte Aanpakken (PGA’s) plaats. Het formuleren, realiseren en monitoren van de PGA’s is de kern van het ZVHRR (zie illustratie). De personen die besproken worden en een PGA krijgen, worden hierover geïnformeerd met een persoonlijke brief. De werkprocessen en privacy-convenanten binnen het ZVHRR zijn getoetst aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en worden regelmatig geactualiseerd.

bekijk de afbeelding in groot formaat