login »

Thema's

Het Zorg- en Veiligheidshuis Twentee richt zich op de volgende thema’s:

Zeer actieve veelplegers

Het doel van de zeer actieve veelplegeraanpak is het verminderen van onveiligheid en criminaliteit veroorzaakt door zeer actieve veelplegers. De aanpak betreft een voor de daders op maat gesneden hulpverlenings- en/of sanctietraject door gemeenten, zorginstanties, politie, Openbaar Ministerie en de verdere justitieketen. De aanpak is gericht op het voorkomen van recidive.

Huiselijk geweld

Ten aanzien van complexere en risicovolle huiselijk geweldzaken wordt informatie met partners gedeeld, wordt het plan van aanpak afgestemd en worden de betreffende zaken gemonitord, met als doel geweld achter de voordeur terug te dringen.

Risicojeugd

Het terugdringen van overlast en criminaliteit door jeugd en het bieden van passende zorg en het nemen van maatregelen waar nodig.

Geweldplegers/overige risicopersonen

Het koppelen van zorg en drang en dwang (strafrecht, civiel recht, evt. bestuursrecht) bij risicopersonen die strafbare feiten plegen (niet zijnde zeer actieve veelplegers), teneinde recidive en overlast terug te dringen. Dit kan casuïstiek betreffen waar zorg alleen onvoldoende blijkt of stagneert en een veiligheidsrisico ontstaat. Ketenpartners informeren elkaar, stemmen de aanpak onderling af en monitoren het strafrechtelijke traject.

Nazorg detentie van risicopersonen

Door het bevorderen van sluitende nazorg detentie bij risicopersonen (personen die forse veiligheidsproblemen veroorzaken voor derden of personen waarbij de kans groot is dat ze terugvallen in crimineel gedrag) wordt de kans op recidive terug gedrongen en overlast verminderd.