login »

Privacy en Rechten

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Heeft u vragen over privacy en hoe we omgaan met uw gegevens? Neem dan vooral contact op met ons. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 via 050 - 367 6229. Of via de mail: zvh@groningen.nl

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Om de situatie van een betrokkene (en eventueel diens gezin en naasten) in beeld te brengen, is het noodzakelijk om relevante persoonsgegevens uit te wisselen tussen betrokken organisaties. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en eventueel bijzondere persoonsgegevens die bij de organisaties bekend zijn) worden vastgelegd. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld, als dit noodzakelijk is in het belang en/of ter bescherming van de betrokkene en/of anderen. Daarnaast leggen we de zorgen vast die er zijn, het plan van aanpak en de organisaties die bij de uitvoering hiervan betrokken zijn.

In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders het Zorg- en Veiligheidshuis persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens

Persoonsgegevens van betrokkenen worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangereikt. Het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar na het afsluiten van de casus vernietigd.

Rechten betrokkene

In de volgende situaties kan een betrokkene een onderbouwd verzoek doen per e-mail:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG)
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG)
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG)
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG)
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Het verzoek dient voldoende persoonsgegevens te bevatten om vast te stellen over welke persoon het verzoek gaat. Hiervoor is een combinatie van voor- en achternaam, geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar.

Het verzoek kan per e-mail aan zvh@groningen.nl gedaan worden. Om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens worden opgevraagd door betrokkene zelf en niet iemand anders, controleren we de identiteit voordat we ingaan op het verzoek.

Privacyreglement