login »
05 februari 2021

Partners landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid presenteren Perspectief 2025

Veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid stelden een agenda op om hierin verdere stappen te zetten: Perspectief 2025.

De inzet van betrokken partners moet aansluiten

We hebben het over combinaties van ernstige én verschillende problemen bij één persoon die veel inzet en zorg van professionals vergen. De benodigde domeinoverstijgende aanpak - met diverse zorg- en veiligheidspartners - is vaak ingewikkeld. Voor de persoon in kwestie en zijn naaste omgeving, buren en wijk, is het absoluut noodzakelijk dat deze partners hun inzet op elkaar laten aansluiten om duurzaam de problemen op te lossen.

Ambities van Perspectief 2025

De ambitie van de landelijke agenda is dat de partners in het zorg- en veiligheidsdomein nog beter samenwerken en dat de noodzakelijke randvoorwaarden op orde zijn. De samenwerking moet iedere dag een beetje eenvoudiger worden. We willen naar één overlegtafel voor complexe casuïstiek (zoveel als mogelijk met de direct betrokkenen) en één overlegtafel die de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking in de regio borgt.

Op basis van de landelijke agenda maken we steeds scherpe afspraken over aan te pakken prioriteiten. We willen extra aandacht besteden aan het concretiseren van oplossingsrichtingen. Samenwerken, elkaar versterken en afmaken waar we aan beginnen: dat is het devies.

De focus voor 2021

Voor de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid ligt dit jaar de focus op:

  • gezamenlijke aandacht voor goede door- en nazorg van gedetineerden
  • een integrale multidisciplinaire aanpak voor de hoog risicogroep
  • een zorgvuldige inrichting van gegevensverwerking en privacy

De stuurgroep laat daarbij haar stem horen in de volgende kabinetsperiode.

Reacties Blokhuis en Grapperhaus

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en minister Ferdinand Grapperhaus (JenV) bezochten vorig jaar september de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Hiermee bevestigden zij het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.

De landelijke stuurgroep heeft vandaag tijdens een bestuurlijk overleg beide bewindspersonen op de hoogte gesteld van de landelijke agenda Perspectief 2025. De staatssecretaris en minister reageerden positief op dit initiatief.

Meer informatie