login »

Publicaties

Toepassing adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen

23-04-2024

De rechter kan in strafzaken van adolescenten zowel het reguliere sanctiestelstel toepassen, als onder specifieke voorwaarden bij 16- en 17-jarigen het volwassenenstrafrecht of bij 18- tot 23-jarigen het jeugdstrafrecht. Het WODC onderzocht wat de kenmerken zijn van deze groep 16- tot 23-jarigen en welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor het toe te passen strafrecht.

Notitie Knelpunten woon(zorg)problematiek

07-03-2024

De notitie Knelpunten Woon(zorg)problematiek geeft een beeld van deze problematiek die overal speelt en nog onvoldoende op de landelijke agenda staat. De knelpunten beslaan meerdere domeinen, wettelijke kaders en financiers en vraagt daarom om een integrale domeinoverstijgende aanpak.

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

29-01-2024

Voor deze handreiking zijn de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

18-01-2024

In de uitvoering van de Levensloopaanpak lopen de regio’s tegen een paar forse knelpunten aan. Het Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak van januari 2024 geeft de stand van zaken weer, oplossingsrichtingen voor de knelpunten en een voorstel voor het vervolg van de implementatie.

Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

15-01-2024

Als ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zoals moord, doodslag en verkrachting, meerdere malen worden gepleegd, leidt deze recidive doorgaans tot zwaardere bestraffing, vooral een langdurige(r) detentie. De strafrechter weegt wel allerlei factoren mee, zoals de ernst van het misdrijf en de omstandigheden rondom de dader. Daardoor kan een recidivist soms ook een relatief lage straf krijgen. De motivering van de straf door de rechter is daarom belangrijk.

Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein

22-11-2023

'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. De publicatie helpt bij het antwoord op de vraag hoe professionals samen complexe problemen kunnen aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

De effectiviteit van de Top600-aanpak

16-11-2023

De Amsterdamse Top600-aanpak lijkt niet te leiden tot minder recidive. Met de aanpak worden criminelen, vooral jongeren, in de regio Amsterdam-Amstelland in beeld gebracht zodat ze met begeleiding niet opnieuw in de fout gaan. Het WODC onderzocht het effect van de aanpak op de recidive.

Actieplan programma Samen tegen Mensenhandel

18-10-2023

Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

Het 7-stappenmodel

03-07-2023

Het 7-stappenmodel is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Deze publicatie beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Effectief inzetten op re-integratie van ex-gedetineerden

20-04-2023

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de ZVH’en Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit dit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren. De onderzoekers concluderen dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten.

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe gemeenten de privacy en gegevensdeling voor wijk-GGD’ers goed kunnen organiseren.

Werkzame elementen MDA++ aanpak

06-04-2023

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de MDA++ aanpak in vijf regio’s. Het rapport beschrijft onder andere welke elementen in de regio’s werkzaam blijken. Dit betreft elementen die helpen om de aanpak goed vorm te geven.

Aanpak mensenhandel in gemeenten

04-04-2023

De VNG liet onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze?

Meisjescriminaliteit

27-03-2023

Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijk een ‘blinde vlek’ is voor delinquente meisjes in de strafrechtsketen. Zo zouden ze minder snel in beeld komen als verdachte. Als ze toch in de strafrechtsketen terecht komen, lijkt het of ze bewust of onbewust anders gezien en bejegend worden dan jongens.

Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht

16-03-2023

Bij het voorkomen van extremisme en radicalisering van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Verschillende experts pleiten er echter voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht.

Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

08-03-2023

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het actieplan is in opdracht van het WODC geëvalueerd.

Doorgroeiers

25-02-2023

Welke jongeren groeien door in de drugsgerelateerde criminaliteit? Zijn er zichtbare ontwikkelingspatronen, kenmerken en signalen waar te nemen die aanknopingspunten bieden voor interventies? Om antwoord te geven op deze vragen is literatuur bestudeerd, zijn professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein geraadpleegd en zijn casussen geanalyseerd.

Magazine Jeugdcriminaliteit

23-02-2023

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms lastig. Dit magazine beschrijft zeven lessen die partners kunnen helpen bij een effectieve samenwerking.

Online magazine Zorg & Veiligheid

09-02-2023

Zorg&Sociaalweb heeft een magazine uitgebracht: Zorg & Veiligheid twee werelden, één opgave. Het magazine bevat onder meer een interview met Monique Kollau (ZVH Westelijke Mijnstreek) en organisatiefilosoof Hans Licht over de regierol van Zorg- en Veiligheidshuizen.

Onbenut potentieel

26-01-2023

Sinds 2004 kan de strafrechter stelselmatige daders een ISD-maatregel voor maximaal twee jaar opleggen. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo blijkt uit dit onderzoek.

Plan van aanpak Vroegsignalering van radicalisering

19-01-2023

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzocht hoe deze partijen hierin samenwerken.

Vatbare individuen en vatbare omgevingen

06-12-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering. De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren.

De aanpak van (ex-)partnerstalking

24-11-2022

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

22-11-2022

Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). De onderzoekers concluderen dat het LIJ bijdraagt aan de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit, maar niet zonder professioneel oordeel kan.

Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit

15-11-2022

Jeugdcriminaliteit blijk in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voor te komen. Van de jeugdcriminaliteit die door de politie wordt geregistreerd vindt een kwart plaats in één procent van de buurten. Dit blijkt uit deze publicatie van het WODC.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

07-11-2022

Het 57ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Eerste voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

01-11-2022

Deze eerste voortgangsrapportage laat zien welke randvoorwaarden zijn neergezet om tot een succesvolle aanpak te komen en gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Eindrapport wetsevaluatie Wvggz en Wzd

24-10-2022

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit deze evaluatie van beide wetten die op 1 januari 2020 in werking traden.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak

06-10-2022

Dit modelconvenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep. Het convenant maakt onderdeel uit van het 7-stappenmodel; een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Het is een probleem, maar niet voor mij

19-09-2022

Ongeveer 1 op de 5 Rotterdamse jongeren heeft weleens een wapen in bezit gehad, gedragen of gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat het dragen of bezitten van wapens de afgelopen jaren niet gebruikelijker is geworden onder jongeren - een suggestie die volgens de onderzoekers soms wel wordt gewekt in de media.

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme

07-07-2022

Deze rapportage zet de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme uiteen, over de periode april 2019 tot juni 2022. Dat gebeurt langs de aandachtsgebieden uit de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen.

Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid

20-06-2022

Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. 'Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid' biedt gemeenten een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026

24-05-2022

In het document wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.

Jong en ontspoord in het drugsmilieu

10-05-2022

Hoe stop je de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren? In het rapport ‘Jong ontspoord in het drugsmilieu’ van Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn daar heldere aanbevelingen over te lezen. Het levert geen snelle oplossingen, maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu toe zijn opgedaan.

Schijnwerpers op de straat

04-05-2022

Crimi­nele jeugdgroepen zijn een belangrijke kweekvijver voor de georganiseerde misdaad. Aanpakken van deze groepen werken het beste wanneer ze de betrokken partijen in hun kracht zetten. Tegelij­kertijd moet een aanpak recht doen aan de jongeren op wie deze zich richt, de (mogelijke) benadeelden van een groep en de lokale maatschappelijke omstandigheden die maken dat een criminele jeugdgroep kan ontstaan en volharden.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56

22-04-2022

Het 56ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

(On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit

21-04-2022

Het RIEC Midden-Nederland heeft in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Het onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken.

Tussenrapport Monitor pilot- en referentiewerkwijzen MDA++

28-03-2022

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling samenwerken. Deze tussenrapport geeft een aantal voorlopige resultaten.

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

16-03-2022

Het CBS en ICTU hebben de achtergrondkenmerken en sociale omgeving van (potentiële) cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht onderzocht. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor datagedreven werken voor álle zorg- en veiligheidshuizen.

Do or don't

08-03-2022

Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden, is het belangrijk om te weten waarom bepaalde jongeren de georganiseerde criminaliteit in gaan. Dit onderzoek laat zien wat hierover in de wetenschappelijke literatuur bekend is.

Fatale politie-incidenten

23-02-2022

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen tijdens ‘fatale politie-incidenten’. Bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche, blijkt dat bij een groot deel van de slachtoffers sprake is van multiproblematiek, eerdere politiecontacten en verward gedrag ten tijde van het incident.

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

14-02-2022

De escalatieladder geeft snel een praktisch overzicht van de stappen die met de Wet aanpak woonoverlast genomen kunnen worden om ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020

21-12-2021

Passende hulpverlening ontbreekt voor slachtoffers van mensenhandel. Van alle slachtoffers wordt 50% binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Dit concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in deze Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020.

Herstel in detentie

13-12-2021

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor herstelgericht werken in gevangenissen. Toch maken interventies die zich richten op herstel nog geen structureel onderdeel uit van het detentieprogramma, zo blijkt uit dit onderzoek.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

30-11-2021

Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

26-10-2021

Het 55ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen voor de nationale veiligheid.

Recidive onder justitiabelen in Nederland

13-10-2021

De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Kansen bieden voor Re-integratie

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

Handelingskader aanpak personen verward gedrag

09-09-2021

Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier professionals.

Criminele carières van daders van high impact crimes

25-08-2021

Daders van high impact crimes (HIC), zoals overvallers, straatrovers en woninginbrekers, hebben langere en meer omvangrijke criminele carrières dan daders van andersoortige delicten. Zo beginnen zij vaak al op jonge leeftijd met criminaliteit, gaan ze tot op latere leeftijd door en zijn zij betrokken bij een groot aantal strafzaken.

Copycatgedrag bij terroristische aanslagen

19-08-2021

Het komt voor dat mensen een pleger van terroristische aanslagen bewust gaan nadoen. Zij kopiëren de gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt uit dit verkennende onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In deze handreiking delen experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Vrijheid blijheid?

18-06-2021

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. De betrokken organisatie werken volgens de onderzoekers vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze, wat de benodigde samenwerking belemmert.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

31-05-2021

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Dat blijkt uit deze Monitor Jeugdcriminaliteit 2020.

Adolescentenstrafrecht

26-05-2021

Het adolescentenstrafrecht laat ondanks grote knelpunten ook positieve resultaten zien. Dat blijkt uit dit evaluatieonderzoek van het WODC.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

14-04-2021

Het dreigingsbeeld geeft het dreigingsniveau in Nederland in 2021 op grond van de ontwikkeling van de Nederlandse jihadistische beweging, recente aanslagen in Europa en rechtsextremisme. Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 54 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

31-03-2021

Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen. Het scenario is gebaseerd op de pijlers: gezinsgericht, eenvoud, rechtsbescherming, transparant en lerend.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de ZVH'en samen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect.

Factsheet Online radicaal- en extremistisch gedrag

12-02-2021

Wat verstaan we onder radicaal- en extreemrechts? En welke rol speelt de online dimensie bij radicaal- en extreemrechts activisme? De factsheet ‘Online radicaal- en extremistisch gedrag’ geeft antwoord op deze en andere vragen.

Perspectief 2025

05-02-2021

De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid hebben gezamenlijk een agenda opgesteld. Met dit document ‘Perspectief 2025’ wil de stuurgroep de partners in het zorg- en veiligheidsdomein (nog) beter laten samenwerken.

Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting

25-01-2021

Deze monitor beschrijft de problemen van (ex-)gedetineerden bij de basisvoorwaarden voor re-integratie. Het gaat daarbij om een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, (inzicht in) schulden en (indien nodig con-tinuïteit van) zorg.

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

21-01-2021

De daders van binnenlandse seksuele uitbuiting hebben een relatief jonge leeftijd. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen, zo blijkt uit deze monitor.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit deze analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Vijfde voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

23-12-2020

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). In deze voortgangsrapportage staan met name de regionale inspanningen centraal.

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

17-12-2020

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Deze publicatie biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Probleemgericht werken aan High Impact Crime

25-11-2020

In deze handreiking zijn de kennis en ervaring op het gebied van de probleemgerichte aanpak van High Impact Crime (HIC) gebundeld. Het document geeft op een praktische wijze aan hoe politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers iets kunnen doen aan deze vormen van criminaliteit.

Krachtige lerende netwerken

24-11-2020

Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In dit onderzoek werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.

Kwestie van lange adem

12-11-2020

Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben naast kindermishandeling en/of partnergeweld, vaak ook te maken met andere complexe problematiek. Hoewel de situatie in de meeste gezinnen na melding sterk verbetert, is er anderhalf jaar later in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van geweld.

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

09-11-2020

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Levenslange obstakels

06-11-2020

Levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg. Uit het onderzoek van het blijkt dat tweederde van de verdachten met een licht verstandelijke beperking (LVB) recidiveert.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

15-10-2020

Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

09-10-2020

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents

07-10-2020

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het opgroeien in een eenoudergezin en crimineel gedrag tijdens de adolescentie. De onderzoekers voerden voor deze publicatie een systematisch literatuuronderzoek uit op basis van empirische studies.

Themanummer Tijdschrift voor Criminologie: Jeugdcriminaliteit

30-09-2020

Deze uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie staat volledig in het teken jeugdcriminaliteit. De redactie wil een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.

Caught in adversity

22-09-2020

Bij de doelgroep van (gewelddadige) veelplegers wordt straf steeds vaker gecombineerd met zorg. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de zorgaspecten die te maken hebben met volhardend en escalerend crimineel gedrag bij opgroeiende jongvolwassenen.

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland

03-09-2020

Grootschalig onderzoek van het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen van terrorismeverdachten in Nederland sterk lijken op gezinnen van verdachten van andere vormen van criminaliteit.

JEPzine: Professionele oordeelsvorming

25-08-2020

Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.

Burgemeestersblad: speciale editie Zorg en Veiligheid

17-07-2020

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een speciale editie van het Burgemeestersblad uitgebracht. Deze editie staat volledig in het teken van ervaringen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en over de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

14-07-2020

Het modelconvenant en -protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG.

Addendum Handvat Gegevensuitwisseling

14-07-2020

Aanvulling op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden

03-07-2020

De VNG heeft samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen deze Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkings- verbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.

Uitvoering Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen: eindrapport

30-06-2020

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

Vierde voortgangsrapportage GHNT

19-06-2020

Vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een bijgevoegde infographic biedt een overzicht van de inzet en resultaten tot nu toe.

Animatie Zorg + Veiligheid

19-06-2020

Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: denk aan psychische klachten, verstandelijke beperking en verslaving. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of ze veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen.

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

01-05-2020

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

01-05-2020

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Deze publicatie betreft een landelijke peiling naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2016

14-04-2020

Recidiveonderzoek naar daders van high impact crimes (HIC). In het onderzoek staan de achtergronden en recidive centraal van daders die in de periode 2002 tot en met 2016 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een HIC-delict.

Video ZVH-aanpak Baronie Breda

07-04-2020

Deze video van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda laat zien hoe een aanmelding en het vervolgtraject binnen het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt. In een kleine drie minuten volgt de kijker een casus die, na aanmelding en triage, via casusoverleg en interventie weer wordt afgeschaald.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

24-03-2020

Animatie over de werkwijze en werkzaamheden van de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.

Multiprobleemverdachten in beeld

23-03-2020

Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit dit onderzoek.

Minderjarige verdachten sinds 2009

20-03-2020

In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit deze voorlopige cijfers van het CBS.

Van antisociaal naar prosociaal?

11-03-2020

Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat is de belangrijkse conclusie van dit proefschrift van Trudy van der Stouwe (Universiteit van Amsterdam).

Recidivemeting adolescentenstrafrecht

09-03-2020

Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder deze groep niet gering is.

Animatie Visie op veiligheid

13-02-2020

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.

Derde voortgangsrapportage GHNT

19-12-2019

Derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Stand van het land 2019

12-12-2019

De rapportage ‘Stand van het land’, gaat in op de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Het geschatte aantal personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico in Nederland ligt op jaarbasis tussen de 850 en 1.450 unieke personen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

09-12-2019

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar.

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

21-11-2019

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Dit document geeft antwoord op deze en andere vragen.