login »
19 december 2019

Derde voortgangsrapportage GHNT

Derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Beschrijving

Er zijn ook diverse regionale projecten gestart die zich richten op speerpunten uit het programma GHNT. Zoals de aanpak van ouderenmishandeling en schadelijke traditionele praktijken, de plegeraanpak, het bieden van sociale steun aan kinderen, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en huiselijk geweld, experimenten voor verbeterde vrouwenopvang en de inzet van MDA++ en het verbeteren van traumascreening.

Knelpunt
De Jonge en Dekker erkennen dat de stijging van het aantal adviesaanvragen en meldingen bij Veilig Thuis door de regio’s als een knelpunt wordt ervaren. Ondanks alle inspanningen van gemeenten en de medewerkers van Veilig Thuis lukt het niet om bij alle Veilig Thuis-organisaties de wettelijke termijnen voor de eerste veiligheidsbeoordeling en onderzoek te halen.

De ministers wijzen, in hun begeleidende Kamerbrief, op verschillende maatregelen die zij samen met gemeenten, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en betrokken ketenpartners nemen om deze problematiek op te lossen.

Opbrengsten
Als belangrijkste opbrengsten noemen de ministers:

  • Het Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ waardoor teams beter invulling kunnen geven aan hun taken en verantwoordelijkheden in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • De eerste impactmonitor waarin voor het eerst een systematisch bijeengebracht beeld beschikbaar is van effecten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op betrokkenen.
  • De eerste effecten van de invoering van de verbeterde meldcode en de nieuwe werkwijze bij Veilig Thuis die volgens de regio’s zichtbaar zijn door een stijging van het aantal adviesvragen en meldingen.
  • De eerste stappen in het verbeteren van traumascreening en –behandeling. Een goed voorbeeld is het project ‘Online Platform Traumascreening en – behandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling’ waarbij zes regio’s samenwerken. Het programma ondersteunt dit project.

Organisatie

Programma Geweld hoort nergens thuis

Downloads