login »
30 november 2021

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Beschrijving

Informatievoorziening is een wezenlijk onderdeel van het werkproces binnen een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Om tot een goede aanpak van probleemsituaties te komen, is het immers essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Breder toepasbaar
De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein.

Addendum (juli 2020)
Er is in juli 2020 een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader. Het addendum geeft geen uitputtend overzicht van de gegevensverwerking op basis van genoemde wetgeving, maar gaat in op die aspecten en bepalingen die relevant (kunnen) zijn bij samenwerking en gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein. Ook behandelt het de gegevensverwerking zoals deze is uitgewerkt in de Wet forensische zorg (Wfz).

Webtool
Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is ook een webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte 'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Organisatie

Deze webtool is ontwikkeld in opdracht van het samenwerkingsverband tussen Politie, Reclassering, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Raad van de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, DJI en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Downloads