login »
05 februari 2021

Perspectief 2025

De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid hebben gezamenlijk een agenda opgesteld. Met dit document ‘Perspectief 2025’ wil de stuurgroep de partners in het zorg- en veiligheidsdomein (nog) beter laten samenwerken.

Beschrijving

Veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Het gaat dan over combinaties van ernstige én verschillende problemen bij één persoon die veel inzet en zorg van professionals vergen.

Betere samenwerking helpt om hun kwaliteit van leven te verbeteren en leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. Maar de benodigde domeinoverstijgende aanpak - met diverse zorg- en veiligheidspartners - is vaak ingewikkeld. Voor de persoon in kwestie en zijn naaste omgeving, buren en wijk, is het absoluut noodzakelijk dat deze partners hun inzet op elkaar laten aansluiten om duurzaam de problemen op te lossen.

Ambities van Perspectief 2025
De ambitie van de landelijke agenda is dat de partners in het zorg- en veiligheidsdomein nog beter samenwerken en dat de noodzakelijke randvoorwaarden op orde zijn. De samenwerking moet iedere dag een beetje eenvoudiger worden. De partners willen naar één overlegtafel voor complexe casuïstiek (zoveel als mogelijk met de direct betrokkenen) en één overlegtafel die de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking in de regio borgt.

Op basis van de landelijke agenda maken de partners steeds scherpe afspraken over aan te pakken prioriteiten. Daarbij willen ze extra aandacht besteden aan het concretiseren van oplossingsrichtingen. Samenwerken, elkaar versterken en afmaken waar we aan beginnen: dat is het devies.

De focus voor 2021
Voor de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid ligt de focus in 2021 op:

  • gezamenlijke aandacht voor goede door- en nazorg van gedetineerden
  • een integrale multidisciplinaire aanpak voor de hoog risicogroep
  • een zorgvuldige inrichting van gegevensverwerking en privacy

Organisatie

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

Downloads