login »

Beleid

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de ZVH'en samen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect.

Perspectief 2025

05-02-2021

De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid hebben gezamenlijk een agenda opgesteld. Met dit document ‘Perspectief 2025’ wil de stuurgroep de partners in het zorg- en veiligheidsdomein (nog) beter laten samenwerken.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in deze brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Kamerbrief Preventie Radicalisering

26-04-2018

Kamerbrief over de preventie van radicalisering. Volgens de betrokken bewindspersonen moet de integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) worden doorontwikkeld en bestendigd.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

26-04-2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. Dit actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Van detineren naar re-integreren

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in dit advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

22-05-2017

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.