login »

Beleid

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

18-01-2024

In de uitvoering van de Levensloopaanpak lopen de regio’s tegen een paar forse knelpunten aan. Het Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak van januari 2024 geeft de stand van zaken weer, oplossingsrichtingen voor de knelpunten en een voorstel voor het vervolg van de implementatie.

Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid

20-06-2022

Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. 'Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid' biedt gemeenten een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026

24-05-2022

In het document wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

31-03-2021

Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen. Het scenario is gebaseerd op de pijlers: gezinsgericht, eenvoud, rechtsbescherming, transparant en lerend.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de ZVH'en samen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect.

Perspectief 2025

05-02-2021

De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid hebben gezamenlijk een agenda opgesteld. Met dit document ‘Perspectief 2025’ wil de stuurgroep de partners in het zorg- en veiligheidsdomein (nog) beter laten samenwerken.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

14-07-2020

Het modelconvenant en -protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in deze brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Kamerbrief Preventie Radicalisering

26-04-2018

Kamerbrief over de preventie van radicalisering. Volgens de betrokken bewindspersonen moet de integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) worden doorontwikkeld en bestendigd.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

26-04-2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. Dit actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Van detineren naar re-integreren

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in dit advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

22-05-2017

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.