login »

Radicalisering

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

29-01-2024

Voor deze handreiking zijn de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht

16-03-2023

Bij het voorkomen van extremisme en radicalisering van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Verschillende experts pleiten er echter voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht.

Plan van aanpak Vroegsignalering van radicalisering

19-01-2023

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzocht hoe deze partijen hierin samenwerken.

Vatbare individuen en vatbare omgevingen

06-12-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering. De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

07-11-2022

Het 57ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme

07-07-2022

Deze rapportage zet de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme uiteen, over de periode april 2019 tot juni 2022. Dat gebeurt langs de aandachtsgebieden uit de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen.

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026

24-05-2022

In het document wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56

22-04-2022

Het 56ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

26-10-2021

Het 55ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen voor de nationale veiligheid.

Copycatgedrag bij terroristische aanslagen

19-08-2021

Het komt voor dat mensen een pleger van terroristische aanslagen bewust gaan nadoen. Zij kopiëren de gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt uit dit verkennende onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

14-04-2021

Het dreigingsbeeld geeft het dreigingsniveau in Nederland in 2021 op grond van de ontwikkeling van de Nederlandse jihadistische beweging, recente aanslagen in Europa en rechtsextremisme. Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 54 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.

Factsheet Online radicaal- en extremistisch gedrag

12-02-2021

Wat verstaan we onder radicaal- en extreemrechts? En welke rol speelt de online dimensie bij radicaal- en extreemrechts activisme? De factsheet ‘Online radicaal- en extremistisch gedrag’ geeft antwoord op deze en andere vragen.

Krachtige lerende netwerken

24-11-2020

Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In dit onderzoek werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

09-11-2020

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

15-10-2020

Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld.

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland

03-09-2020

Grootschalig onderzoek van het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen van terrorismeverdachten in Nederland sterk lijken op gezinnen van verdachten van andere vormen van criminaliteit.

JEPzine: Professionele oordeelsvorming

25-08-2020

Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

09-12-2019

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar.

Rapportage Integrale aanpak terrorisme

18-04-2019

Deze rapportage presenteert de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019. Het geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

10-09-2018

De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Familie van uitreizigers

01-08-2018

Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

03-07-2018

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. Deze handreiking helpt gemeenten bij het opzetten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren.

Kamerbrief Preventie Radicalisering

26-04-2018

Kamerbrief over de preventie van radicalisering. Volgens de betrokken bewindspersonen moet de integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) worden doorontwikkeld en bestendigd.