login »
18 januari 2024

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

In de uitvoering van de Levensloopaanpak lopen de regio’s tegen een paar forse knelpunten aan. Het Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak van januari 2024 geeft de stand van zaken weer, oplossingsrichtingen voor de knelpunten en een voorstel voor het vervolg van de implementatie.

Beschrijving

In de Levensloopaanpak werken regionale netwerkpartners met elkaar samen voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. De Levensloopaanpak kenmerkt zich door continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg, professionals die bij de geïncludeerde cliënt en hun naasten betrokken blijven zo lang dat nodig is.

Forse knelpunten
In de uitvoering van de Levensloopaanpak lopen de regio's tegen een paar forse knelpunten aan. Het belangrijkste knelpunt is het ontbreken van voldoende aanbod in passend verblijf en langdurig klinische opnamecapaciteit. Daardoor lukt het niet om keten voor de Levensloopcliënt sluitend te maken.

Dit geldt zowel voor de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) als de cliënt uit de verstandelijke gezondheidszorg (vg) die in de Levensloopaanpak terecht komt. Als dit niet verandert kan de Levensloopaanpak zijn beoogde meerwaarde niet bereiken, omdat er onvoldoende toekomstperspectief geboden kan worden aan de cliënt.

Risico's voor de samenleving
De risico's voor de samenleving zijn enorm als de keten rondom deze doelgroep niet goed wordt georganiseerd, cliënten kunnen namelijk ernstige delicten plegen die zowel voor henzelf als voor hun omgeving verregaande gevolgen kunnen hebben. Om de knelpunten aan te pakken worden in het adviesrapport een aantal voorstellen gedaan.

Auteurs

Anneke Aanstoot (Manager Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden) en Elsa Doze (Netwerkdirecteur Fivoor)

Downloads