login »
07 maart 2024

Notitie Knelpunten woon(zorg)problematiek

De notitie Knelpunten Woon(zorg)problematiek geeft een beeld van deze problematiek die overal speelt en nog onvoldoende op de landelijke agenda staat. De knelpunten beslaan meerdere domeinen, wettelijke kaders en financiers en vraagt daarom om een integrale domeinoverstijgende aanpak.

Beschrijving

In Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH'en) werken politie, gemeenten, ggz en andere partners domeinoverstijgend samen om de juiste zorg en begrenzing te bieden aan mensen met complexe problematiek waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s voor zichzelf en anderen.

Risico’s
De ZVH'en zien dat de samenwerking, en daarmee de uitvoering van integrale plannen van aanpak voor cliënten, stuk loopt op een gebrek aan passende woon- of verblijfsvoorzieningen. Met alle risico’s van dien. Zo waren er dit jaar afschuwelijke en dodelijke incidenten in Rotterdam en Den Haag, waarbij de dader dakloos was of dakloos dreigde te raken.

De samenwerking tussen zorg en veiligheid is essentieel voor het verbeteren van de veiligheid in ons land. Deze samenwerking staat steeds meer onder druk als cliënten geen passende verblijfsplek hebben.

Signalerende taak
De ZVH'en hebben naast hun regisserende en adviserende taken ook een signalerende taak. Dat doen ze vanuit hun kennis en ervaring met de complexe doelgroep in de complexe systeemwereld. Met dit memo willen de ZVH'en een stevig signaal neerleggen bij de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Dit knelpunt van een tekort aan passende woon- of verblijfsvoorzieningen kan niet door de regio’s worden opgelost. Dit vergt landelijke regie en structurele financiering.

Dit tekort aan woon- en verblijfsplekken is niet nieuw, het wordt op meerdere overlegtafels ervaren en besproken. Het lukt echter onvoldoende om dit om te zetten in acties die de problematiek oplossen. Dit komt omdat het een ‘wicked problem’ is dat uit meerdere, elkaar onderling beïnvloedende knelpunten bestaat. Deze knelpunten beslaan meerdere domeinen, wettelijke kaders en financiers en vraagt daarom om een integrale domeinoverstijgende aanpak.

Op 14 april is de notitie uitgebreid besproken in de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid.

Organisatie

Landelijke Vereniging van Managers van Zorg- en Veiligheidshuizen

Downloads