login »
08 april 2022

Multiprobleemverdachten verder in beeld

Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een verkennend onderzoek gedaan naar multiproblematiek bij mensen die met het strafrecht in aanmerking komen. Hieruit blijkt dat bij veel verdachten sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden.

Het onderzoek volgt op eerder onderzoek in 2020. De analyse is uitgevoerd op strafzaken die zijn ingestroomd tussen 2013 en 2019, dat zijn in totaal circa 1,3 miljoen misdrijfzaken met circa 730.000 unieke verdachten.

Belangrijkste bevindingen

Bij 36 procent van de verdachten is sprake van multiproblematiek. Zij zijn verdachte in meer dan de helft van de strafzaken die bij het OM ter vervolging zijn ingestroomd.

De onderzoekers zien dat bij verdachten de recidive toeneemt naarmate er meer problemen zijn. Bijna 20% van de verdachten met problemen op 2 of meer probleemgebieden recidiveert 4 keer of meer, 10% recidiveert zelfs 6 of meer keer.

Bij veel multiprobleemverdachten is ooit een diagnose gesteld door de GGZ, vaak gaat het om een stoornis uit de kindertijd. Daarnaast is bij een kwart van deze groep verdachten een verslaving vastgesteld door de GGZ. Omdat het hier gaat om door de GGZ gestelde diagnoses, kan dit percentage in werkelijkheid hoger zijn.

Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuizen

Net als bij het vorige onderzoek betekenen deze resultaten dat officieren van justitie en advocaten-generaal bij een grote groep verdachten alert moeten zijn op achterliggende problemen. Als zij hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij dit meewegen bij het komen tot een strafrechtelijke beslissing. Daarom blijft bij deze groep goede samenwerking met de reclassering, gemeenten en zorginstanties van belang, zoals die bijvoorbeeld plaatsvindt in de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Links