login »
16 maart 2022

CBS onderzoekt profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

Het CBS en ICTU hebben de achtergrondkenmerken en sociale omgeving van (potentiële) cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht onderzocht. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor datagedreven werken voor álle zorg- en veiligheidshuizen.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) neemt de sociale omgeving van cliënten steeds meer mee in het behandelplan. Er worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met ouders, er vinden huisbezoeken plaats en ook vrienden en buurtgenoten worden - waar mogelijk/nodig - betrokken bij het behandelplan.

Datagedreven aanpak

De partners binnen het ZVH hebben dus behoefte aan informatie over de achtergrond en sociale omgeving van hun (potentiële) cliënten. Het doel is om zo gericht(er) beleid te kunnen ontwikkelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom het CBS en ICTU gevraagd een pilotonderzoek uit te voeren.

In dit onderzoek werd verkend of een datagedreven aanpak geschikt is om praktijkvragen van de ZVH’en te beantwoorden. Om het onderzoek uit te kunnen voeren heeft het ZVHRU via een beveiligde omgeving Burgerservicenummers van cliënten uit de gemeente Utrecht aan het CBS geleverd.

Sociale omgeving onderdeel behandelplan

Een datagedreven aanpak werd eerder succesvol toegepast bij Zicht op Ondermijning (ZoO). Bij ZoO werken inhoudsdeskundigen en data-analisten nauw samen aan vragen uit de praktijk.

Het pilotonderzoek voor ZVHRU ging na of een dergelijke aanpak ook voor ZVH’en van meerwaarde kan zijn. Het onderzoek heeft uitgewezen dat aan de hand van registerdata inzicht gegeven kan worden in de kenmerken en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten.

Praktijkvragen van andere zvh’en

In dit pilotonderzoek stonden de praktijkvragen van het ZVHRU centraal. Met een vergelijkbare aanpak kunnen in de toekomst ook vergelijkbare en aanvullende praktijkvragen van andere ZVH’en beantwoord worden.

Links