login »
24 mei 2022

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 vastgesteld

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. In het document wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan.

Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.

Een breed scala van partners (inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, opsporingsdiensten, de justitiële keten, gemeenten, lokale professionals en vele anderen) zet zich in om terroristisch geweld te voorkomen. Daders van terroristische misdrijven worden opgespoord, vervolgd en bestraft en de maatschappelijk impact van geweld wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Van pionieren naar specialistische teams

De aanpak van deze vormen van extreem geweld heeft zich de afgelopen twintig jaar in verschillende fases ontwikkeld: van pionieren naar de opbouw van expertise en specialistische teams in de betrokken organisaties. Inmiddels staat er een stevige infrastructuur die flexibel kan inspelen op veranderingen in de dreiging. Zaak is nu de basis op orde te houden, te verstevigen waar nodig en de kwaliteit te borgen.

Elementen van de Nederlandse aanpak van terrorisme en gewelddadig extremisme die afgelopen jaren waardevol en efficiënt bleken moeten worden geborgd. Denk aan de ontwikkeling van de integrale aanpak: juist omdat zoveel partijen een rol spelen in het voorkomen van een aanslag is de samenwerking en het uitwisselen van informatie en ervaringen van levensbelang in terrorismebestrijding.

Nieuwe dreigingen

De strategie bouwt voort op deze bestaande koers van terrorismebestrijding in Nederland. De komende jaren is er extra aandacht nodig voor de dreiging die uitgaat van potentieel gewelddadige extremistische eenlingen. Daarnaast vraagt de groeiende rol van het online domein om innovatieve (technologische) oplossingen, zowel voor signalering en detectie als voor het tegengaan van verspreiding van gewelddadig extremistische en terroristische content.

Ook gaat bijzondere aandacht uit naar de inzet op veilige re-integratie na detentie. Deze inzet op veilige re-integratie start ook al tijdens detentie. Om paraat te staan bij huidige én nieuwe dreigingen is het van groot belang om te blijven leren. Opgebouwde capaciteiten en kennis blijven we inzetten en verder ontwikkelen.

De komende jaren blijven betrokken partners nauw samenwerken om de nationale veiligheid te beschermen en de inzet verder door te ontwikkelen. De nieuwe strategie vormt de aanleiding voor verdere intensivering met name op de nieuwe thema’s. De NCTV heeft daarbij de rol van coördinator.

Achtergrond

Nederland kent een open samenleving waarin mensen in een grote mate van vrijheid en relatieve welvaart samenleven. Onze manier van leven is een kostbaar goed. Ze kan bestaan dankzij de democratische rechtsorde, waar democratisch tot stand gekomen wetten de omgang ordenen en democratische kernwaarden het uitgangspunt zijn. De democratische rechtsorde is nooit af, daarom is er ook ruimte voor oppositie en activisme.

Ruimte die de overheid respecteert en beschermt. Terroristen en gewelddadig extremisten nemen hiermee geen genoegen. Zij willen niet met democratische middelen maar met (het dreigen met) geweld de democratische rechtstaat omverwerpen en vervangen door een nieuwe orde die haaks staat op onze manier van leven en de waarden die in Nederland worden gekoesterd. Dit ideologisch gedreven geweld komt in allerlei vormen.

De Nationale Contraterrorisme Strategie is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. Van inlichtingen-, veiligheids- en opsporingsdiensten, de justitiële en migratieketen, tot de sociale en lokale partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners. Deze lokale aanpak is en blijft het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.

Links