login »
01 december 2023

Aanvullende versterkingsgelden voor 2024 zijn toegekend

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Verschillende gemeenten ontvangen dit jaar een aanvulling op hun financiële steun voor deze aanpak.

Kennisdeling, advies én versterkingsgelden

Alle betrokken partners treden gezamenlijk op om onze democratische rechtsorde te beschermen tegen alle vormen van terrorisme en extremisme. De gemeenten worden hierin ondersteund vanuit het Rijk. Dit gebeurt door middel van kennisdeling en advies op fenomeenniveau, maar ook middels de versterkingsgelden.

Regio

De minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van €7 miljoen beschikbaar aan 19 gemeenten om de lokale aanpak te versterken. Deze gemeenten treden op als hoofdaanvrager en ontvangen de gelden veelal voor de regio.

In 2022 is gestart met een grotendeels meerjarige toekenning voor 2023 én 2024. Om ervoor te zorgen dat gemeenten kunnen inspelen op veranderende dreigingen en actualiteiten, is €750.000 van de totaal beschikbare 7 miljoen voor 2024 apart gehouden.

In totaal hebben 9 gemeenten van deze aanvullende mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is in totaal ongeveer €100.000 meer aangevraagd dan het beschikbare budget van €750.000. Dat betekent dat niet alle aangevraagde bedragen volledig toegekend zijn.

Links