login »
01 juli 2019

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2015

Deze recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in de recidiveontwikkeling. Tot 2013 daalde de recidive onder woninginbrekers, straatrovers en overvallers (ofwel HIC-daders), maar in 2014 en 2015 is dit gestagneerd en is bij straatrovers en overvallers zelfs sprake van een stijging van de recidive.

Beschrijving

Uit het onderzoek blijkt dat de recidive onder alle drie de typen HIC-daders die veroordeeld zijn in de periode 2006 tot en met 2015 is afgenomen of gelijk gebleven. Er lijkt echter sprake van een trendbreuk. Tot en met 2013 zijn dalende trends waarneembaar, maar in de jaren 2014 en 2015 is daar voor alle drie de HIC-dadergroepen een einde aan gekomen. Met name de recidiveontwikkeling bij overvallers is opvallend. In de periode 2006 tot en met 2013 is de grootste recidivedaling bij overvallers te zien, terwijl in de jaren 2013 tot en met 2015 bij deze groep juist de grootste recidivestijging te zien is.

Oorzaken
Het aandeel veroordeelde woninginbrekers, straatrovers en overvallers in 2015 dat binnen twee jaar opnieuw is veroordeeld is respectievelijk 56%, 54% en 43%. Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de achtergrondkenmerken van de daders. De recidive is onderzocht tot juli 2018. De komende jaren zal moeten blijken of deze trendbreuk doorzet. Het WODC heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de recidivetrends.

Jonge leeftijd
In het onderzoek is ook gekeken naar de achtergrond- en strafzaakkenmerken van de veroordeelde HIC-daders. Hieruit blijkt dat HIC-daders een actieve dadergroep vormen en vaak al op een jonge leeftijd beginnen met crimineel gedrag. Verder valt op dat met name straatrovers erg jong zijn ten tijde van de huidige strafzaak: ruim 40% van de veroordeelde straatrovers is minderjarig en 20% is jonger dan 16 jaar. Ter vergelijk: van de woninginbrekers is slechts 13% minderjarig en van de overvallers 19%.

Onderzoeksprogramma
Woninginbraken, straatroven en overvallen zijn delicten die veel impact hebben op het slachtoffer, zijn directe omgeving en het veiligheidsgevoel onder burgers. De overheid heeft de afgelopen jaren sterk ingezet om deze ‘High Impact Crimes’ (HIC) aan te pakken. Om deze reden is het WODC gevraagd een meerjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder HIC-daders op te zetten waar deze studie onderdeel van uit maakt.

Het huidige onderzoek betreft een vervolg op een eerdere recidivemeting onder alle HIC-daders in Nederland die in 2002 tot en met 2013 hiervoor veroordeeld zijn. De komende jaren zal de recidive onder HIC-daders gevolgd blijven worden. Daarnaast zal binnen het onderzoeksprogramma onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende aanpakken bij HIC-daders.

Organisatie

WODC

Downloads