login »
01 juli 2021

Gemeenten enthousiast over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Gemeenten zijn enthousiast over diverse onderdelen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat blijkt uit de reactie van de VNG op de consultatie, waar gemeenten en regio's hun input voor hebben gedeeld.

Het scenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.

Brede steun voor diverse scenario onderdelen

De gemeenten onderschrijven in het toekomstscenario de urgentie, de ambitie, de basisprincipes en de volgende uitwerking daarvan:

 • Gezinsgericht: de brede 0-100 blik én de integrale aanpak, inclusief de koppeling met onder meer de volwassen (GGZ) zorg & steun uit eigen sociaal netwerk
 • Rechtsbeschermend & transparant: de beschikbaarheid van rechtsbijstand bij de inzet van een gedwongen maatregel
 • Eenvoud: het vaste gezicht uit het Lokaal Team dat- al dan niet in duo met een professional uit het Regionaal Veiligheidsteam- lange tijd bij het gezin of huishouden betrokken blijft
 • Lerend: het continu leren op alle niveaus: politiek, bestuur, organisaties, teams en uitvoerende professionals

Brede steun cultuurwijziging

Ook is er onder gemeenten brede steun voor de in het scenario geschetste cultuurwijziging. Verder zijn volgens de meeste gemeenten ook structuurwijzigingen nodig.

Oftewel, zij verwelkomen de introductie van een zogenaamd Regionaal Veiligheidsteam onder decentrale aansturing waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht. Voor een minderheid van de gemeenten is meer intensieve samenwerking tussen deze partijen echter voldoende.

Gewenste aanscherpingen

Het toekomstscenario verdient volgens de VNG en gemeenten ook aanscherping op een aantal onderdelen. Dit betreft in ieder geval de urgentie en ambitie. Zo streveft de VNG bijvoorbeeld graag met het rijk en de ketenpartners naar:

 • 0 kinderen die uit huis worden geplaatst
 • 0 slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Een sector waar jeugdbeschermers en andere jeugdprofessionals graag gaan en blijven werken

Verder is volgens gemeenten meer helderheid nodig over de beoogde structuurwijzigingen, zoals:

 • De taken & expertise van het Regionaal Veiligheidsteam en van het lokaal team
 • De verhouding van deze teams tot bestaande én nieuwe structuren, zoals de MDA++ en de regionale expertteams jeugd
 • De beoogde schaalgrootte van de Regionale Veiligheidsteams

Overige aandachtspunten

Een succesvolle implementatie van het scenario vraagt volgens gemeenten om:

 • Nader onderzoek naar & communicatie over de inhoudelijke & financiële impact van het scenario
 • Een verkenning met de Raad voor de Kinderbescherming naar hoe de toegang én de regie op verplichte maatregelen voor ouders en kinderen kunnen worden gedecentraliseerd
 • Een nadere uitwerking van de toepassing van de rechtspraak in de gezinsgerichte aanpak
 • Het betrekken van zorgkantoren & zorgverzekeraars bij de voorgenomen ontwikkelhubs
 • (Tijdelijk) extra middelen

Meer informatie