login »
20 mei 2021

Jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 ZVH Baronie Breda

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2021 en een doorkijk op de komende jaren.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de problematiek in het Zorg- en Veiligheidsdomein, op de ZVH-partners en op de manier van werken. Deze ontwikkelingen worden in het jaarverslag beschreven. Daarnaast geeft het verslag een overzicht van de resultaten aan de hand van de prioriteiten in het jaarplan:

  • Aanpak van casuïstiek – corebusiness
  • Verdieping op actuele thema’s: Mensenhandel, Radicalisering en extremisme, Re-integratie ex-gedetineerden en Kwetsbare personen
  • Gegevensdeling4.Positionering en profilering

Het ZVH heeft in 2020 ook andere taken uitgevoerd, zoals het uitrollen van de Regiekaart De-escaleren, het bieden van faciliteiten aan partnerorganisaties en projectmatige inzet op Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen en Radicalisering.

Het ZVH zat aan de voorkant van problematiek in de rol als expertisecentrum. Zo werd er door de medewerkers meegewerkt aan de aanpak van jeugdgroepen in verschillende gemeenten en aan het landelijk netwerk ter voorkoming van Extremisme. In het jaarverslag is de stand van zaken over deze onderwerpen weergegeven en wordt beschreven wat het ZVH heeft gedaan om zo ver te komen.

Downloads