login »

Visie

De visie van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden wordt gekenmerkt door vier kernbegrippen: klantgerichtheid, integrale ketensamenwerking, maatwerk en focus.

Klantgerichtheid

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een instrument van het veiligheidsbeleid van de gemeenten in de regio Haaglanden. De gemeenten bepalen, in overleg met het ZVH, hoe het ZVH het beste kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Daarnaast zijn ook de professionals, die werkzaam zijn bij de ketenpartners, ‘klanten’ van het ZVH. Zij kunnen terecht bij het ZVH als zij advies willen over de manier waarop zij een casus het best kunnen aanpakken. Ook kunnen zij, met inachtneming van de daarover gemaakte afspraken, casussen voordragen voor behandeling door het ZVH.

Integrale ketensamenwerking

De kerncompetentie van het ZVH is integrale ketensamenwerking. Partners uit de strafrecht-, de zorg- en de bestuurlijke keten maken een gezamenlijke analyse van de situatie van een persoon of een systeem (de omgeving van de dader: het gezin of de groep waarin hij of zij functioneert).

Aan de hand van deze analyse stellen zij gezamenlijk doelen op voor een aanpak en maken zij afspraken over de te nemen stappen en wie wat uitvoert. Daar waar nodig, wordt een casuscoördinator aangewezen die toeziet op de voortgang en de nakoming van de gemaakte afspraken.

Maatwerk

Essentieel voor een doeltreffende aanpak is dat per casus aan de hand van de specifieke situatie van de persoon of het systeem wordt bekeken welke interventies nodig zijn. Soms kan het voor een veelpleger met een lang strafblad voldoende zijn als twee partners hun activiteiten op elkaar afstemmen, terwijl voor een first offender met een multiproblematiek achtergrond veel meer interventies van meer verschillende partijen nodig zijn. Daarom worden alle meldingen eerst gescreend door de vaste partners van het ZVH. Zij bepalen onder regie van een procesregisseur wat de meest geschikte aanpak is.

Focus

Juist voor de meest complexe doelgroep kan de bundeling van kennis en expertise die bij de partners in het ZVH aanwezig is, het verschil maken. Daarom richt het ZVH zich met name op die moeilijkste groep.