login »

Aanmelden casus

Wanneer meldt u complexe casuïstiek aan?

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op complexe veiligheidscasustiek. Er is sprake van complexe veiligheidscasustiek indien;

  • Er meerdere problemen zijn op meer dan één leefgebied die (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden;
  • Er is samenwerking tussen meerdere ketens en minimaal dwang en drang nodig om tot een effectieve aanpak te komen (het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematieken effectief aan te pakken);
  • De beïnvloeding van de problematiek en heeft impact op het (gezins)systeem en/of directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);
  • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Downloads

Wanneer meldt u een casus aan bij het OGGZ-team?

Maakt u zich ernstige zorgen om iemand die hulp nodig heeft, maar dit zelf niet wil of kan regelen? En hebben de problemen een structureel karakter (bijv. verslaving, psychiatrie, verwardheid, sociale problematieken, ernstige verwaarlozing of vervuiling). Is deze persoon zorgmijdend, zorgwekkend en is er sprake van meerdere problemen en is de persoon niet constructief in zorg bij een zorgpartner / instantie? Vul dan melding voor OGGZ in.

Twijfelt u of een casus geschikt is voor het Zorg- en Veiligheidshuis of wilt u graag een advies van een regisseur m.b.t. tot een casus? Dan kunt u contact opnemen met het Kennis- en Informatieknooppunt bereikbaar op telefoonnr. 0164-272000 of via e-mail info@zvhdemarkiezaten.nl (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).

Aanmelding mensenhandel

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een (zeer) zware vorm van criminaliteit. Mensenhandel komt voor in de vorm van seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en orgaanhandel.

Als professional kun je helpen om uitbuiting te voorkomen of te stoppen. Maak je je zorgen over iemand? Je kunt hier een melding doen over een casus waar mogelijk sprake is van mensenhandel.

Je doet de aanmelding bij de zorgcoördinator mensenhandel die kan voorzien in advies, informatie en verwijzing naar de juiste ketenpartners.

Aanmeldformulier complexe casuïstiek

Middels de onderstaande link kunnen convenantpartners/professionals bij het Zorg- en Veiligheidshuis casuïstiek aanmelden.

Let op: inloggen via Internet Explorer kan problemen opleveren, indien dit het geval is graag gebruik maken van de internetbrowsers Google Chrome of Microsoft Edge.