login »
31 mei 2024

AcVZ neemt deel aan rondetafelgesprek onbegrepen gedrag en veiligheid

31 mei 2024

Tijdens een rondetafelgesprek op 30 mei over onbegrepen gedrag en veiligheid, vertegenwoordigde Natasha Los (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) in het tweede blok de pijler Zorg en Veiligheid. Los deelde de ervaringen van de zorg- en veiligheidshuizen en beantwoordde vragen van de commissieleden.

In gesprek met leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid en de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, benadrukte Los het belang om:

 • Bij de GGZ in te zetten op:
  - het tegengaan van personeelstekorten en lange wachtlijsten;
  - herziening van de manier van financieren in de GGZ voor de complexe problematiek;
  - inzet op langdurig verslaafde mensen, zonder dat dit onmiddellijk gericht is op het stoppen met hun gebruik (wat voor een deel van de mensen niet haalbaar is) maar wel gericht is op het verminderen/voorkomen van overlast.
 • Stimuleren ontschotten van financiering voor passende woonvormen.
 • Structureel meer rijksmiddelen voor tijdelijke opvang en ondersteuning.
 • Meer sociale woningbouw voor kwetsbare doelgroepen, beschermd-wonen-plekken, klinische plekken, alternatieve huisvesting (Motie van de leden Eerdmans en Bikker) en hiervoor middelen beschikbaar stellen.
 • Extra middelen naar de gemeente Amsterdam voor de groep dakloze EU-burgers, om hen beter te kunnen ondersteunen en om overlast te verminderen.
 • Voortzetten Levensloopaanpak en passende (domein overstijgende) structurele financiering, inclusief de financiering voor de zorg- en veiligheidshuizen vanuit de zgn. POK-middelen na 2027.
 • Inzetten op de basis op orde in plaats van pas in actie komen als personen met onbegrepen gedrag incidenten veroorzaken: personeelstekorten bij de politie en laagdrempelige hulp en ondersteuning bij sociale problematiek.

Parlementaire verkenning

Het rondetafelgesprek is een onderdeel van een parlementaire verkenning naar onbegrepen gedrag en veiligheid. Het doel van deze verkenning is om inzichtelijk te maken welke stappen de afgelopen jaren zijn gezet in de aanpak en wat de effectiviteit daarvan is geweest.

Als voorbereiding op het rondetafelgesprek diende de zorg- en veiligheidshuizen hun zienswijze op het thema in. Er werd schriftelijke input gevraagd van ongeveer 20 organisaties. Deze inhoud is gebundeld in een reader (Tweede Kamer). De komende tijd wordt duidelijk wat de vervolgactiviteiten zijn.

Links

Downloads