login »

Nieuwsbrief juli 2021

In deze nieuwsbrief vind je deze berichten:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!

namens alle collega's
Evan Frank, directeur / ketenmanager


Nieuwe landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland zien de groeiende complexiteit van maatschappelijk opgaven op het snijvlak van straf en zorg. In de nieuwe landelijke meerjarenagenda zijn daarom afspraken gemaakt op drie pijlers. De thema’s zijn personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde.

Hier lees je meer en kun je de volledige agenda downloaden

Voor ZVHBZO is deze agenda een belangrijke bouwsteen voor onze verdere ontwikkeling en samenwerking met de ZVH-collega’s.


Nieuwe collega’s

Recent hebben we enkele nieuwe collega’s mogen verwelkomen: procesondersteuner Kayleigh Gijsels, procesregisseur Chris van de Weijer en procesregisseur Gerdien Wessels. Zij stellen zich graag aan je voor.

Procesondersteuner Kayleigh Gijsels
Kayleigh is 21 en woont in Valkenswaard: “Op 24 juni ben ik afgestudeerd als hbo veiligheidskundige. Direct erna kon ik aan de slag als procesondersteuner bij het Zorg- en Veiligheidshuis ter vervanging van Nicky voor vier maanden. Ik kijk erg uit naar deze komende periode, hoop veel te leren en ik hoop met veel van jullie kennis te mogen maken.”

Kayleigh’s leven bestaat niet alleen uit werken voor het ZVHBZO: “Mijn hobby's zijn verre reizen maken (naar onder meer het Caribisch gebied), en in mijn spaarzame vrije tijd ga ik graag met vrienden naar de bioscoop en ga ik graag uit eten bij gezellige restaurants. Verder ben ik erg sportief aangelegd.”

Kayleigh is bereikbaar via kayleigh.gijsels@zvhbzo.nl en 06 48 12 91 91.

Procesregisseur Chris van de Weijer
Chris is sinds 1 april 2021 parttime (18 uur) werkzaam als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost: “Van huis uit ben ik verpleegkundige, later in mijn carrière heb ik de masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz gevolgd. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Team Bemoeizorg in Eindhoven; op dit moment ben ik daar nog voor 18 uur per week in dienst als verpleegkundig specialist en coördinator van het team. Vanuit die rol kwam ik de laatste jaren steeds meer in aanraking met complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid en zodoende kwam ik ook vaker in contact met het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook nam ik al enige tijd deel aan de weegtafel Radicalisering. Toen de vacature voor procesregisseur langskwam, vond ik dat een boeiende uitdaging waar ik erg enthousiast van werd. Ik houd mij bij het ZVHBZO bezig met werkzaamheden voor de PGA Radicalisering, COM casussen en het verder implementeren van de PGA Personen met verward gedrag.” (Zie ook elders in deze nieuwsbrief).

Chris schetst de voordelen van zijn combifunctie: “De combinatie van het ZVHBZO en Team Bemoeizorg geeft mij de mogelijkheid om enerzijds op overstijgend procesniveau naar complexe casuïstiek te kijken, anderzijds behoud ik de feeling met de doelgroep, heb ik cliëntencontact en blijf ik letterlijk midden in de samenleving staan om alle dynamieken van dichtbij mee te maken. In mijn optiek is dit een waardevolle combinatie die de uitvoering van de rol als procesregisseur zeker ten goede komt.”

Chris bereikbaar via chris.van.de.weijer@zvhbzo.nl en 06 38 39 22 33.

Procesregisseur Gerdien Wessels
Gerdien woont in Rotterdam, maar heeft Brabantse roots: “Na een aantal jaren in het onderwijs en als outreachend gezinscoach te hebben gewerkt, werd ik in 2007 procesregisseur sluitende aanpak van zorgmijdende multiprobleemgezinnen bij de gemeente Rotterdam. In 2014 besloot ik voor mezelf te beginnen en startte ik WesselStroom, waarmee ik bij verschillende gemeentes opdrachten deed, onder meer aanpak woonoverlast, voorzitter Jeugdbeschermingsplein en procesregie complexe problematiek. In al deze functies heb ik altijd plezierig samengewerkt met politie, reclassering en veiligheidshuis, wat de overstap naar het Zorg- en Veiligheidshuis klein maakt. Sinds eind juni ben ik werkzaam als procesregisseur bij het ZVH Brabant Zuidoost, voor 24 uur per week. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van een tech-bedrijf.”

Gerdien is vijf dagen per week te bereiken via gerdien.wessels@zvhbzo.nl en 06 42 85 14 23.


Start pilot PersoonsGerichte Aanpak voor personen met verward gedrag

Afgelopen maand werd de onderzoeksfase van de aanpak voor personen met verward gedrag afgerond: op woensdag 30 juni is in een onlinebijeenkomst met diverse partners het Eiffel-onderzoeksrapport toegelicht. Het rapport beschrijft de nieuwe manier om problemen met de doelgroep personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico structureel samen op te gaan pakken; doel is dus minder onrust en overlast en meer veiligheid. Personen die hulp nodig hebben en waar een risicovolle situatie dreigt, dienen eerder in beeld te komen. Dat gebeurt door een betere afstemming tussen de ketenpartners op gang te krijgen.

Nu start de uitvoering van de PGA. Het werkproces ervoor is door de ketenpartners gezamenlijk ontworpen. De PGA richt zich op personen met een mogelijk of zich ontwikkelend veiligheidsrisico voor zichzelf en/of de omgeving, met een kans dat de situatie escaleert. Ook wordt gewogen of er maatschappelijke teloorgang is; door het verwarde gedrag gaat de persoon door problematiek eerder achteruit dan vooruit. Verder is een criterium dat nog niet alle ketenpartners zijn betrokken bij de casus, terwijl samenwerking nodig is om toe een goed resultaat te komen.

Casussen moeten in beeld komen voordat ze escaleren en aan de hand van een nieuwe analysesystematiek van de politie; in de praktijk zullen het voor één of meerdere partners bekende personen zijn. Het is ook de bedoeling dat één van de betrokken partners de casusregie oppakt voor de uitvoering van het afgestemde plan van aanpak. Het ZVHBZO faciliteert de samenwerking en helpt situaties weer vlot te trekken als er een knelpunt ontstaat.

Chris van de Weijer van ZVHBZO licht toe: “De PGA gaat vanaf 1 januari 2022 lopen. Collega Manon Veendrick en ik gaan dit najaar in gesprek om de samenwerking met gemeenten en andere partners rond te maken. In januari 2022 start de maandelijkse samenwerkingstafel, waarin aangemelde casussen worden gewogen en besproken. Daarin komen ook de persoonsgerichte - interventies aan bod die een casus kunnen vlottrekken.”

De samenwerkingstafel schept duidelijkheid, aldus Chris: “Voorheen was niet helder wie waarmee bezig was, dat trekken we nu recht. De deelnemende partners committeren zich aan de tafel; zij onderschrijven het definitieve samenwerkingsdocument en het deelnameformulier.”

De samenwerkingstafel PGA voor personen met verward gedrag wordt gefaciliteerd door (het) ZVHBZO. Chris is aanspreekpunt voor vragen en bewaakt de opzet en het proces van de pilot.
De tafel is een bijzondere pilot die een jaar gaat lopen en tussentijds wordt geëvalueerd; de gehele Nederlandse zorg- en veiligheidssector kijkt dus geïnteresseerd mee naar de bevindingen en resultaten.


Webinar re-integratie ex-gedetineerden oost-Brabant

Samen met de collega's van Zorg- en Veiligheidshuis BNO, 3RO, DJI en VLOT organiseerden we op 29 juni het webinar re-integratie ex-gedetineerden oost-Brabant. In het webinar werd de nieuwe wet Straffen en Beschermen toegelicht waarin extra taken worden neergelegd bij gemeenten en reclassering. Op dit moment heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (nog) geen specifieke rol bij de nazorg ex-gedetineerden.

Het vernieuwde Bestuurlijk Akkoord Nazorg ex-gedetineerden kennen we natuurlijk al sinds 2019. De uitgangspunten van dit bestuurlijk akkoord zijn met ingang van 1 juli jl. ook verankerd in de Wet Straffen en Beschermen. In het webinar worden kort het bestuurlijk akkoord en de Wet (in het bijzonder 18a en 18b) toegelicht.

Webinar gemist? Het is hier op YouTube terug te zien.


Signalering en aanpak van radicalisering in Oost-Brabant

In onze verruwende maatschappij is een preventieve aanpak van radicalisering noodzakelijk. Het is dan ook, naast maatschappelijke onrust en polarisatie, een strategisch thema in het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant.

Sandra Handels (regionaal projectleider radicalisering) legt uit hoe dat thema praktisch wordt ingevuld: “Vanaf 1 januari 2021 is het Expertteam op het gebied van radicalisering, extremisme en terrorisme actief. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en tenminste één gemeenteambtenaar per basisteam (veiligheid of sociaal domein) binnen de regio. Hun belangrijkste taak is het creëren van bewustwording van alle vormen van radicalisering: jihadisme, maar ook links- en rechtsextremisme, dierenrechten- en klimaatextremisme en anti-overheidsextremisme.”

Insteek van het Expertteam is bewustwording en preventieve aanpak, vervolgt ze: “Door het netwerk in en met de 37 regiogemeenten te verstevigen. Ook signaleert het team trends en ontwikkelingen in de regio. Hun factsheet volgt het regelmatig uitgebrachte dreigingsbeeld van de NCTV. Door te investeren in intensieve samenwerking groeit de kennis en worden signalen duidelijker; dat zorgt voor een stevige informatiepositie van alle partijen in de regio. Ook komt er meer verbinding, zodat er op meer en hogere niveaus geschakeld kan worden en het onderwerp stevig op bestuurlijke agenda’s blijft.”

Omdat bewustwording en signalering beginnen met kennis van zaken, heeft het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant ook een uitgebreide Kennisbank samengesteld die, met een account, te raadplegen is: kijk op rivob.nl voor meer informatie. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.


Jaarverslag 2020

Onlangs publiceerden we ons jaarverslag over 2020.
Je leest hier wat we het afgelopen jaar deden en bereikten.


ZVHBZO online

Snel op de hoogte van ons laatste nieuws? Volg ons dan op onze nieuwe organisatiepagina op LinkedIn of kijk op onze pagina’s op de website van de Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen.


Meer of nee?

Wilt u een collega aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar secretariaat@zvhbzo.nl.