login »

Disclaimer en privacy

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Het ZVHBZO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze website.

Privacyverklaring

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, dus met informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens en privacy van burgers is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen. Voor de uitwisseling van gegevens binnen het ZVHBZO hebben de partners een specifiek privacyprotocol vastgesteld.

Verwerking persoonsgegevens

Het ZVHBZO verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren, door bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bij te houden. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, krijgt u hierover bericht van of namens de organisatie die u aanmeldt.

Uitwisseling van gegevens

Binnen het ZVHBZO kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het ZVHBZO. Hiervoor werken wij conform ons privacyprotocol.

Beveiliging persoonsgegevens

Het ZVHBZO zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, conform de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het ZVHBZO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen een jaar na het besluit tot afschaling vernietigd.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen per e-mail.
U wilt:

  • Weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 15 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • Dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • Bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Uw verzoek moet voldoende persoonsgegevens bevatten om vast te stellen over welke persoon het gaat. Hiervoor is een combinatie van voor- en achternaam en geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar. Verder hebben we contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) van u nodig om u te informeren over de afhandeling van het verzoek.

U kunt een voorbeeldbrief gebruiken, deze vindt u hier.