login »

Nieuwsbrief mei 2024

download de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief onder meer:


Werken met PGAx in ontwikkeling

Zoals bekend is PGAx ons standaard zaaksysteem. Dit digitale en beveiligde loket is ontwikkeld voor adviesaanvragen en het aanmelden, volgen en begeleiden van COM- en PGA-casussen.

Het PGAx-loket wordt nog steeds verfijnd en uitgebreid, vertelt projectleider Laura van Verseveld: “Het ZVHBZO pakt aanmeldingen op, beoordeelt en verrijkt die; het bekende proces. We willen steeds meer via PGAx laten lopen.” In PGAx is alle informatie op één centrale plek beschikbaar: “Op elk gewenst moment. Het loket voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen, de foutgevoeligheid neemt af en we weten precies waar gevoelige informatie blijft.”

Alle ketenpartners worden steeds stapsgewijs geïnformeerd over nieuwe PGAx-ontwikkelingen: “Aanmeldingen lopen nu een jaar via dit loket. Dit jaar kijken we hoe we integrale samenwerking binnen PGAx verder kunnen uitbreiden door te ervaren en leren van COM en daarna van de diverse PGA’s.”

Landelijk blijft PGAx ook in ontwikkeling: “Zo is de politie een pilot gestart. Daarin worden de mogelijkheden beproefd om vanuit hun systemen aanmeldingen rechtstreeks in PGAx te doen en informatie over te dragen voor een goede ketensamenwerking. Hetzelfde geldt voor het OM.”


Grip op onbegrip: richting domeinoverstijgend samenwerken

Voor passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek is domeinoverstijgende samenwerking tussen relevante partijen nodig. Het actieprogramma Grip op Onbegrip van de ministeries van VWS en JenV stimuleert die.

In de regio begint het programma al wat richting te krijgen, aldus kwartiermaker Noortje Dickhoff, adviseur bij de DSP-Groep: “De regio Oost-Brabant wil graag subsidieaanvragen indienen. In de twee veiligheidsregio’s Brabant Noordoost en Zuidoost zijn de afgelopen maanden initiatieven verzameld en geprioriteerd. De aan te vragen subsidies moeten dan tijd en ruimte gaan geven voor meer onderzoek en afstemming. Doel is concrete plannen van aanpak met bijbehorende begrotingen en aanvragen voor vervolgsubsidies.”

Er komen nu drie actielijnen voor de regio naar voren, vervolgt ze: “Drie werkgroepen gaan die verder uitwerken en de verschillende initiatieven inpassen in hun projecten. Het eerste project richt zich op beter verloop van melding en opvolging. Het tweede wil escalatie voorkomen door preventie en door de onbegrepen doelgroep tijdig te signaleren, door kennis op te bouwen en te delen. De derde Grip-werkgroep kijkt naar bestaande voorzieningen en structuren; hoe kunnen we die keten versterken?” De drie werkgroepen krijgen ondersteuning van de kerngroep met professionals vanuit de GGZ, GGD, gemeenten en politie.

Meer weten? Mail naar ndickhoff@dsp-groep.nl


Eenvoudigere en sterkere governance van zorg en veiligheid in Oost-Brabant

De twee Zorg- en Veiligheidshuizen Brabant Noordoost en Zuidoost hebben pittige taken: brede thema’s zorg en veiligheid, kwetsbare inwoners met complexe problemen, betrokkenheid van 32 gemeenten, de GGD, politie, meerdere GGZ-aanbieders, het Openbaar Ministerie en tal van andere samenwerkende partners.

Betere samenhang en effectief samenwerken hebben en krijgen daarom prioriteit. Die moeten leiden naar betere zorg en ondersteuning, meer samenhang, minder overlegdruk en uiteindelijk natuurlijk een veiliger samenleving.

Deze optimalisatie van de governance staat centraal in het project dat wordt begeleid door DSP-Groep, in opdracht van de besturen van de twee Zorg- en Veiligheidshuizen. Adviseur Amber van Berkel van DSP-groep licht het project toe.

De afgelopen maanden is de hele overleg- en sturingstructuur in beeld gebracht: “Door documentanalyses en interviews met ketenpartners. Dat gezamenlijke beeld is nu de basis voor analyse van verbetermogelijkheden.”

Komende zomer begint de volgende fase van het traject, vertelt Amber: “Op basis van het Programma van Eisen en de gedeelde analyse werken we samen met de ketenpartners een longlist met mogelijke scenario's uit die we terugbrengen tot een shortlist, om het keuzeproces te vergemakkelijken. Dit najaar leggen we het uiteindelijke advies voor aan de besturen van de Zorg- en Veiligheidshuizen en het is de bedoeling dat de stroomlijning van overleggen en structuren vanaf 2025 wordt uitgevoerd. We doen dit proces in nadrukkelijke samenwerking met alle ketenpartners, daar waar de pittige opgaven liggen.”

Meer weten over dit project? Neem contact op met avanberkel@dsp-groep.nl


Radicalisering en extremisme in Oost-Brabant

Soevereiniteit, rechtsextremisme, jihadisme; we horen er steeds vaker over. Zijn er zulke signalen in jouw gemeente? Raadpleeg dan de aandachtsfunctionaris radicalisering en extremisme in jouw gemeente. Meer weten? Bekijk dan de regionale factsheet.

Geheel Oost-Brabant heeft bij het ZVHBZO de weegtafel radicalisering die signalen bespreekt. De tafel bestaat uit de driehoek (specialisten van gemeenten, OM, politie), de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en zo nodig andere ketenpartners. Zij bespreken signalen en formuleren een advies voor de melder en lokale driehoek over het al dan niet oppakken van een signaal als casus; als COM bij het ZVHBNO en als PGA bij het ZVHBZO. De driehoek besluit daarover. Wanneer nodig pakt het Zorg- en Veiligheidshuis natuurlijk de procesregie op zo’n casus.

De weegtafel besprak het afgelopen jaar 13 nieuwe signalen van radicalisering; 10 uit Brabant Zuidoost en 3 uit Brabant Noordoost. Na de bespreking zijn 9 signalen opgepakt als radicaliseringscasus. De signatuur van de 13 aangemelde signalen: 4 uit het gedachtegoed van de Soevereinen, 2 rechtsextremistisch en 7 jihadistisch.


Wie zijn we en wat doen we?

In deze praktische infographic leggen we bondig uit wat we als ZVHBZO doen.


Klik hier om je voor deze nieuwsbrief aan te melden