login »

Over ons

Wat doet het Zorg- en Veiligheidshuis?

Onze doelstelling

Het gezamenlijk doel van de samenwerking in Zorg- en Veiligheidshuizen is de veiligheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

Procesregie

Het Zorg- en Veiligheidshuis bundelt de krachten van partners uit het justitie-, gemeentelijk- en zorgdomein. Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen oplossing bereiken. Dan is het Zorg- en Veiligheidshuis aan zet om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis neemt de (proces)regie en organiseert samenwerking via casus overleggen om expertise van de diverse ketenpartners bij elkaar te brengen.

Dit met als doel het vinden van een passende integrale aanpak voor mensen met zeer ingewikkelde problemen (en vaak een hoog veiligheidsrisico). Problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid waar geen standaardoplossingen voor bestaan. Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert en monitort de uitvoering en de voortgang van deze persoons- of systeemgerichte aanpak.

Advies- en expertisecentrum

Daarnaast is het Zorg- en Veiligheidshuis een informatieknooppunt en expertisecentrum voor de aanpak van complexe problematiek rondom zorg en veiligheid. Als netwerk vormt het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke schakel in de verbinding tussen justitie (dwang en drang), zorg en bestuurlijk optreden.

Ontwikkelingen

Het Zorg- en Veiligheidshuis houdt zich met verschillende complexe thema’s bezig op het snijvlak van Zorg en Veiligheid, zoals aanpak personen met verward gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, nazorg van ex-gedetineerden en radicalisering. Onze samenleving is namelijk voortdurend in beweging waarbij de complexiteit van problematiek toeneemt. Daarmee veranderen ook voortdurend de vragen die via de ketenpartners bij het Zorg- en Veiligheidshuis terecht komen.

De thema’s van ons Zorg- en Veiligheidshuis staan dan ook niet vast en bewegen mee met de ontwikkelingen in onze samenleving. Wat niet verandert is dat professionals van onze ketenpartners bij het Zorg- en Veiligheidshuis terecht kunnen voor meer informatie, advies of procesregie in een casus.

Het Zorg- en Veiligheidshuis handelt nooit op eigen titel, maar altijd namens de ketenpartner die de casus aanbrengt. De procesregisseur ondersteunt de aanbrenger bij de goede uitvoering van diens (publiekrechtelijke) taak en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanbrenger. De procesregisseur is de facto uitvoerder voor de aanmeldende partner.

Samenwerking

De Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg (Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek) werken nauw samen op inhoud. Binnen deze samenwerking structureren we onze werkprocessen en contacten met ketenpartners en wisselen we kennis en expertise uit. Ook vindt er intensieve samenwerking plaats met de beide andere Zorg- en Veiligheidshuizen in Limburg.

Tot slot werken we nauw samen met de deelnemende gemeenten in de regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis bespreekt op structurele basis met de gemeenten zorg- en veiligheidsproblemen. Zo komen we tot een gerichte aanpak op basis van maatwerk.


 
VOLG ONS OOK OP: