login »

Lokale thema’s

Regieteam

Het Regieteam is een (eenmalig) multidisciplinair overleg (MDO) op maat met professionals uit de eerste en tweede lijn binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Hier worden signalen en casuïstiek besproken wanneer een integrale aanpak of meedenken vanuit de tweede lijn noodzakelijk is. Het Zorg- en Veiligheidshuis faciliteert het Regieteam door het leveren van een onafhankelijk voorzitter en neemt op verzoek ook als adviseur deel aan het Regieteam. Bij het Regieteam wordt de casusregie belegd bij een van de partners die betrokken is bij de casus.

Het is in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk dat er een casusregisseur van de gemeente Sittard-Geleen aansluit en deze rol tijdelijk op zich neemt. Iedere professional, zowel binnen de gemeente als binnen de betrokken hulpverleningsinstanties, behoudt zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. De casusregisseur is verantwoordelijk voor de coördinatie over de casus, niet voor de hulpverlening. Het Regieteam stelt een gezamenlijk actieplan op.

U kunt als convenantpartner personen en eventuele gezinsleden aanmelden bij het Regieteam Westelijke Mijnstreek via het online aanmeldformulier.

Een aanmelding bij het Regieteam Westelijke Mijnstreek moet u vooraf bespreken met de betrokkene(n).

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging. De intake wordt, namens u als de aanmeldende partij, zo snel mogelijk door ons in gang gezet. Wij nemen binnen 5 werkdagen (telefonisch) contact met u op.

Op basis van de aangeleverde informatie en (indien nodig) verrijking, wordt de aanmelding gewogen. Dit kan tot twee uitkomsten leiden:

 • 1: Casus niet voor Regieteam Westelijke Mijnstreek
  De casus wordt niet in behandeling genomen voor procesregie:
  U ontvangt een advies (mondeling of schriftelijk).
 • 2: Casus wel voor Regieteam Westelijke Mijnstreek
  De casus is een zaak voor het (Z)VH. De casus wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap.

U wordt na het wegen van het besluit op de hoogte gesteld.

Criteria voor aanmelding Regieteam

Een casus die via dit aanmeldformulier wordt aangeleverd, moet voldoen aan één van onderstaande criteria:

 • Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; of
 • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; of
 • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);

Wanneer u twijfelt of uw casus aan deze criteria voldoet, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van het Regieteam via telefoonnummer 046 - 47 78 700.

Download

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen door nieuwe wetgeving. Onder de nieuwe wetgeving vindt een opsplitsing plaats naar doelgroepen en specifieke regels omtrent verplichte zorg van deze doelgroepen:

 • Wet zorg en dwang (Wzd): omvat regels met betrekking tot verplichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie);
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz): omvat regels met betrekking tot verplichte zorg voor mensen met een psychische aandoening.

Voor de Westelijke Mijnstreek is door de gemeenten gekozen om aan te sluiten bij de bestaande structuren binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit mede ook vanuit haar reeds opgedane kennis- en expertise op het snijvlak van zorg- en veiligheid.

Het Zorg- en Veiligheidshuis behandelt de meldingen en verricht, indien van toepassing, het verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz. Er zijn twee procesregisseurs aangenomen in het kader van de uitvoering van deze nieuwe taak. Hierbij is rekening gehouden met de expertise die deze functie vraagt.


 
VOLG ONS OOK OP: