login »
07 juli 2021

Kamerbrief over ondersteuning mensen met verward gedrag

Het ministerie van VWS wil de komende jaren blijven inzetten op de hulp en zorg voor mensen met verward gedrag of onbegrepen gedrag. Het ministerie trekt voor de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor een (vervolg) actieprogramma.

Het bieden van zorg aan mensen met verward gedrag of onbegrepen gedrag vereist een brede regionale aanpak. Hierbij zijn ook partijen buiten de (geestelijke) gezondheidszorg betrokken. Het afgelopen jaar is hier met succes op ingezet. Zowel de kwetsbare mensen als de maatschappij als geheel plukken daar de vruchten van. Deze aanpak wordt daarom voortgezet, zo schrijven demissionair minister Grapperhaus (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dashboard beveiligde bedden

Bij een klein deel van de mensen die verward gedrag vertonen is sprake van ernstig, gevaarlijk of ontwrichtend gedrag. Zij vormen een risico voor zichzelf en hun omgeving.

Om de groep mensen die een gevaar vormt voor zichzelf of een ander beter te helpen, is het ‘dashboard beveiligde bedden’ gestart in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit dashboard hebben ggz-instellingen snel en actueel inzicht in de vrije plekken die beschikbaar zijn voor iemand die acuut op een beveiligde afdeling moet worden opgenomen. Dit komt de snelheid van passende hulp ten goede.

Daarnaast is er een landelijk coördinatiepunt beveiligde bedden ingericht, waar zorgverleners terecht kunnen bij schrijnende casuïstiek. Dankzij het coördinatiepunt kan met hen op zoek gegaan worden naar een oplossing. Tevens kan de coördinator dienen als vraagbaak voor regio’s, bijvoorbeeld wanneer zij vragen hebben over uitvoering van wet- en regelgeving of tegen praktische problemen aanlopen.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het is belangrijk dat we zorgwekkende signalen vroeg in beeld hebben. Zo kunnen we mensen op tijd passende zorg en ondersteuning bieden. Iedereen die zich zorgen maakt over een ander kan een melding doen via het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800-1205). Dit meldpunt verbindt mensen die zich zorgen maken over iemand in hun persoonlijke omgeving door met het lokale meldpunt. Het meldpunt adviseert de beller of zorgt ervoor dat er snel de juiste zorg of ondersteuning tot stand komt.

Passend vervoer

Indien iemand hulp nodig heeft, is het van belang dat er snel en passend gehandeld kan worden. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om iemand te vervoeren naar een beoordelings- of behandelingslocatie. Afgelopen jaren zijn er pilots gedaan met vernieuwende vormen van vervoer. Lessen hieruit zijn betrokken bij de uitwerking van het kwaliteitskader ‘Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling’. Dat is begin dit jaar gepubliceerd.

De verantwoordelijkheden voor het vervoer zijn verankerd in de Wet ambulancezorgvoorzieningen die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Hiermee zijn de Regionale Ambulancevoorzieningen verantwoordelijk voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Zo wordt de kwaliteit van het vervoer beter geborgd en versterkt. Daarnaast is dit voorjaar een subsidie opengesteld om Regionale Ambulancevoorzieningen te ondersteunen bij de implementatie.

De komende tijd zal in de regio’s verder worden gewerkt aan het organiseren van dit vervoer. De tot nu toe genomen acties werpen ook vruchten af. Zo meldt de politie dat ze steeds minder vaak personen zelf naar beoordelingslocaties hoeft te vervoeren.

Vervolg actieprogramma

Dit jaar loopt het actieprogramma af. Zowel de Kamer als betrokken partijen en het ministerie willen het programma een vervolg geven. In oktober 2021 start daarom het vervolg van het ZonMw-actieprogramma met een looptijd van vier jaar, waarbij de focus ligt op een brede en domeinoverstijgende aanpak van deze problematiek.

Hierbij zullen succesvolle initiatieven uit de huidige aanpak verder worden verspreid en de netwerken die zijn ontstaan worden uitgebreid en versterkt. Hiervoor wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt het huidige programma geëvalueerd. De resultaten hiervan zullen in september klaar zijn, waarna deze lessen worden meegenomen in het vervolgprogramma.

Downloads