login »
26 juni 2023

Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag. Doel van de aanpak is om te zorgen dat deze personen snel de juiste zorg krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie.

Levensloopaanpak

In de brief gaan de bewindslieden in de eerste plaats in op de ervaringen en lessen uit de bezoeken aan de G4 en de regionale werkconferenties. Vervolgens schetsen ze hoe ze deze regionale aanpakken ondersteunen via het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Ten slotte wordt ingegaan op de voortgang wat betreft de levensloopaanpak, het dashboard beveiligde bedden en ontwikkelingen rondom het meldnummer zorgwekkend gedrag.

Zorg - en ondersteuningsaanbod

Soms zijn de problemen van mensen zo fors dat hun gedrag leidt tot veiligheidsrisico’s voor hun directe omgeving of de maatschappij. Voor die doelgroep is er de levensloopaanpak. Het doel van de levensloopaanpak is een domeinoverstijgend zorg - en ondersteuningsaanbod te organiseren voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of gevaarlijk gedrag kunnen vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel.

Rol Zorg - en Veiligheidshuizen

De aanpak resulteert in een continue samenwerking en samenhang tussen maatschappelijke ondersteuning, zorg en veiligheid, zodat mensen uit deze doelgroep in beeld blijven en niet meer tussen wal en schip belanden. Mede door de inspanningen van projectleiders van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden en van Fivoor zijn inmiddels al 26 van de 31 regio’s gestart me t het includeren van cliënten in de levensloopaanpak.

Er zijn tot nu toe in totaal circa 360 cliënten geïncludeerd, en dat aantal is stijgend. Op de nieuwe website van de levensloopaanpak is naast inspirerende voorbeelden uit de regio’s meer informatie te vinden over afspraken tussen de verschillende landelijke partners, de rol van Zorg - en Veiligheidshuizen en hoe op- en afschalen in de zorg voor een cliënt in de levensloopaanpak werkt.

Financiering

Momenteel wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor een rechtmatige en uitvoerbare financiering van de levensloopaanpak. Dit is complex omdat het meerdere domeinen en wettelijke stelsels raakt. Daarom dient bepaald te worden binnen welk juridisch kader domeinoverstijgende bekostiging vormgegeven kan worden.

Links