login »

Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en het Zorg- en Veiligheidshuis ondersteunt hen bij de tijdige signalering en aanpak van jeugdgroepen en risicojeugd. Dit doen we door informatie te verzamelen, situaties te analyseren en een plan van aanpak te maken, samen met betrokken ketenpartners. Dit kan individueel, op groepsniveau of beide.

Integrale aanpak jeugdgroepen

Samen met de gemeenten en ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie, sociale teams, leerplichtambtenaren, jeugd-BOA’s, HALT en de gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering, voeren we een integrale aanpak uit bij problematische jeugdgroepen. Deze aanpak houdt in dat we gezamenlijk komen tot een beeld van de groep, de jongeren en de karakteristieken.

Daarna komen we gezamenlijk tot interventies op individueel en groepsniveau. Deze interventies kunnen bestaan uit inzet op gebied van zorg, veiligheid en justitie. Ook bestuurlijke maatregelen kunnen tot deze interventies behoren. Ouders en jongeren worden door huisbezoeken en gesprekken betrokken bij de aanpak.

Overleg jongeren

Het Zorg- en Veiligheidshuis is betrokken bij de overleggen over individuele jongeren die in een aantal wijken en gemeenten zijn opgezet. In deze jeugdoverleggen wordt aandacht gegeven aan jongeren die een vergrote kans lopen op crimineel afglijden, of jongeren die al op jonge leeftijd gezien worden door de politie.

Door snel te signaleren en laagdrempelig in te zetten hopen we verder afglijden te voorkomen. Ook bij deze aanpak worden ouders en jongeren betrokken door huisbezoeken en gesprekken.

Leerplicht

Het Zorg- en Veiligheidshuis ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de leerplichtwet. Dat vergt een goede samenwerking tussen verschillende partijen. In onderling overleg proberen we samen met de leerplichtambtenaren, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Noord en het Openbaar Ministerie om bij het begin van schoolverzuim zo snel mogelijk de juiste route in te zetten. Ook willen we voorkomen dat jongeren na hun achttiende uit beeld raken, als er nog problemen zijn in hun ontwikkeling.