login »

Persoonsgerichte aanpak

Wat is PGA?

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) is een integrale, op de persoon en zijn (gezins)systeem toegesneden mix van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, zorg en overige interventies. De persoonsgerichte aanpak beoogt afglijden naar de criminaliteit en verslechtering van welzijn of teloorgang te voorkomen. De PGA voorziet in een eenduidige en systemische werkwijze in de hele provincie Groningen.

De instroom van casuïstiek kan vanuit alle partners plaatsvinden door een aanmelding bij ZVHG te doen.

Criteria

Criteria voor de instroom in een persoonsgerichte aanpak zijn:
­

  • Complexe problematiek (meerdere leefgebieden)
  • Sprake van gevaar voor de veiligheid van de hulpbehoevende en/of zijn omgeving
  • Sprake van ernstige of chronische overlast voor de omgeving
  • Stagnatie in de samenwerking tussen betrokkenen
  • Problematiek overstijgt het werkterrein van de betrokken professionals
  • Ingezette reguliere instrumenten leiden niet tot verbetering van de situatie