login »

Mensenhandel

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon onder dwang (in brede zin) met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel en bestaat uit verschillende categorieën:

  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Gedwongen orgaanverwijdering
  • Criminele uitbuiting

Mensenhandel in ons land kent slachtoffers en daders van diverse nationaliteiten, geslacht en leeftijd.

Oorlog Oekraïne

Veel Oekraïners ontvluchten momenteel hun land, op zoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Onderstaande flyer (verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens) geeft vluchtelingen aandachtspunten en tips.

De flyer is tot stand gekomen op initiatief van CoMensha en in samenwerking met het Rode Kruis, FairWork, Vluchtelingenwerk Nederland en La Strada International.

Projectaanpak Groningen tegen mensenhandel

Op basis van afstemming en de landelijke kaders en documentatie is een integrale aanpak van mensenhandel voor de provincie Groningen opgezet. Het doel van het project is het realiseren van een toekomstbestendige integrale aanpak rondom mensenhandel in de provincie Groningen.

Op die manier kan lokaal samen opgetreden worden tegen mensenhandel en geprofiteerd worden van landelijke kaders, ontwikkelingen en tools. Zowel op landelijk niveau als binnen het project worden vijf actielijnen onderscheiden om de activiteiten in te delen:

  • Preventie
  • Werkproces
  • Deskundigheidsbevordering
  • Daderaanpak
  • Monitoring, sturing, publicatie

Er is gekozen voor een projectaanpak, zodat in een korte periode extra aandacht en activiteiten ontplooid worden om de structuur en werkwijze op te zetten en te borgen. De looptijd van dit project is anderhalf jaar, van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2022.

De inzet is dat in deze periode ervaring kan worden opgedaan met het samen optreden tegen mensenhandel. Na afloop van het project is er geen projectmatige aanpak en extra inspanningen meer nodig, maar is een en ander ingebed in de reguliere werkprocessen.

Ketenregisseur mensenhandel

De ketenregisseur mensenhandel treedt voor anderhalf jaar op als projectleider om vanuit die positie de regie te voeren op de aanpak en samenwerking. De functie van ketenregisseur is belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen. De ketenregisseur stimuleert de ketensamenwerking en coördineert en onderhoudt de randvoorwaarden hiervoor.