login »

Levensloopaanpak

Pilot

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen is betrokken bij het implementeren van de ketenveldnorm levensloopfunctie in de provincie Groningen. Er loopt een pilot onder het dak van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen. Meer informatie daarover lees je in de startnotitie. Informatie op landelijk niveau is beschikbaar via www.continuiteitvanzorg.nl.

Ketenveldnorm levensloopaanpak

Iedere gemeente heeft inwoners die door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking gevaarlijk gedrag vertonen. Deze mensen zijn in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie, justitie, huisvestingorganisaties, etc… De reguliere weg werkt hier niet. De inwoner gaat van kastje naar muur. Net zolang totdat het escaleert, elke instantie toegang weigert en het risico toeneemt voor directe omgeving en samenleving. Samenwerking voor deze inwoners is nodig.

Daarom is de ketenveldnorm levensloop opgesteld waarin staat beschreven hoe passende zorg te bieden aan mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. De ketenveldnorm stelt zorgverzekeraars en zorgaanbieders in staat de capaciteit en financiering van reguliere beveiligde zorg (o.a. na afloop van een strafrechtelijke titel) beter te realiseren. Daarnaast wordt in de ketenveldnorm de levensloopfunctie uitgewerkt. De levensloopfunctie maakt het mogelijk dat professionals zo lang als nodig betrokken kunnen blijven bij de patiënt.

Zo kunnen zij een mogelijke terugval tijdig signaleren en de zorg en begeleiding naar een hoger niveau opschalen. Hoewel de te leveren ondersteuning, begeleiding en zorg binnen de huidige stelsels valt en geen nieuwe elementen bevat, vraagt de manier waarop dit aanbod tot stand moet komen veel afstemming en gezamenlijke inzet van partijen. De implementatie van de ketenveldnorm vraagt partijen samen te werken in alle domeinen van de zorg, ondersteuning, hulp en begeleiding.

Doelgroep

De doelgroep van de ketenveldnorm en daarmee van het levensloopteam betreft een kleine groep cliënten die vanwege hun (aantoonbaar hoog risico op) gevaarlijk gedrag tussen de systemen valt (binnen een bestaande organisatie, dan wel in een samenwerking of regionaal netwerk van zorg en veiligheid). Daarnaast gaat het om een kleine groep cliënten die extra dwang, beveiligde zorg of langdurige bemoeienis nodig heeft in de vorm van de levensloopfunctie vanwege het (niet aflatende hoge risico op) gevaarlijk gedrag.

Levensloopteam: voert regie, geeft vorm

Bij het levensloopteam komen aanmeldingen voor de levensloopfunctie binnen en wordt besloten over toelating of afwijzing voor de levensloopfunctie. Dit team stelt ook de trajectplannen op voor de toegelaten casussen en zorgt dat de casusregie wordt belegd bij één van de betrokken partijen vanuit de insteek dat een casusregisseur levensloop outreachend, vasthoudend en onvoorwaardelijk present is voor de doelgroep.

Indien nodig kan het levensloopteam ook aansluiten bij uitvoeringsprocessen door de betrokken netwerkpartners of deze (deels) overnemen. Door de casuïstiek binnen het vaste team te bespreken, plannen op en bij te stellen en de integrale voortgang te monitoren ontstaat expertise ten aanzien van de doelgroep en komt samenwerking met netwerkpartners gericht op deze doelgroep tot stand.

Video Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op Vimeo