login »

Complexe casuïstiek door verwarring, verstandelijke beperking en/of verslaving

Binnen de regio bestaan diverse initiatieven en overleggen m.b.t. Complexe Casuïstiek waar het ZVHNL in meer of mindere mate aan verbonden is. De verbinding met het ZVHNL bestaat vooral uit de uitvoering van een aantal taken die verbonden zijn met procesregie op complexe casuïstiek. Dit vertaalt zich naar de volgende taken:

  • De screening van E33-meldingen (1) en E14-meldingen (2) in het ZVHNL.
  • De toeleiding (aanmelding) voor de Ketenveldnorm loopt via het ZVHNL. Naar verwachting is de pilot “Ketenveldnorm” ook vindplaats van casuïstiek waardoor een organisatorische betrokkenheid relevant is.
  • Voeren van procesregie op personen met verward gedrag, al dan niet in combinatie met Verstandelijke Beperking en/of een verslaving en dan daar waar sprake is van agressief of overlastgevend gedrag in combinatie met andere strafbare feiten. Binnen het AVE-model wordt in aanvang veel casuïstiek lokaal opgepakt (AVE 2). Voor de inzet van drang en dwang en het ontwikkelen van bijzondere scenario’s is betrokkenheid van het ZVHNL noodzakelijk (AVE 3).
  • Vanuit de ontwikkeling van het informatieknooppunt wordt ook een kwantitatieve analyse gemaakt van de grootte van het probleem; hoeveel mensen betreft het en wat is de aard van de problemen? Op basis hiervan kan een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt worden; wat is de zorgconsumptie en kan dit effectiever en efficiënter?

1) E33 is de politiecode voor overlast door verward/overspannen persoon.
2) E14 is de politiecode voor poging tot zelfdoding.