login »

Ketenregie

Ketenregie Noord-Limburg wordt uitgevoerd in opdracht van 7 Noord-Limburgse gemeenten, waarbij we ons richten op inwoners met een zorgbehoefte en complexe problematiek. Ketenregie is een belangrijk instrument om de samenwerking in de keten te bevorderen. Het betreft het signalerende en coördinerende werkveld tussen beleid en uitvoering.

De ketenregisseurs onderscheiden zich van de casus- en procesregisseurs, omdat zij geen besluiten nemen in specifieke casuïstiek. Casuïstiek vormt echter wel de aanleiding voor betrokkenheid van de ketenregisseur om zaken te signaleren, en op basis daarvan ketenbreed verbetervoorstellen te doen.

De ketenregisseurs hebben een adviserende rol richting de regionale beleidsmedewerkers op basis van trends, ontwikkelingen en signalen vanuit de praktijk. Hierdoor kan de regio tijdig inspelen op deze trends en ontwikkelingen. Om dit te kunnen bereiken staan de ketenregisseurs in nauw contact met de keten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers Toegang van de betreffende gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties.

De ketenregisseurs organiseren en onderhouden het netwerk van samenwerkingspartners binnen de domeinen welzijn, zorg en veiligheid.

Door de inzet van ketenregie verbeteren we de signalering van knelpunten binnen het zorglandschap en wordt er sturing gegeven aan de samenwerking binnen de keten. We borgen een passend aanbod voor mensen met complexe problematiek. Hierdoor kunnen inwoners zo efficiënt als mogelijk geholpen worden bij het weer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

Door de goede en open samenwerking met en tussen partners op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Preventie wordt de aansluiting met de praktijk groter, wat een positief effect heeft op het draagvlak binnen de keten, zowel binnen de uitvoering als op beleidsniveau.

Woonkans

Woonkans is het ondersteuningsaanbod om inwoners van 18 jaar en ouder, die niet op een reguliere wijze aan een woning kunnen komen en een ondersteuningsvraag hebben die samenhangt met het zelfstandig wonen, te kunnen bemiddelen naar een woning.

De doelgroep betreft volwassenen van 18 jaar en ouder afkomstig uit een van de aan de samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten, niet zijnde statushouders of arbeidsmigranten, die aan de vooraf genoemde criteria voldoen.

Klik hieronder voor het aanmelden van een casus:

Casus aanmelden (via ons aanmeldportaal)

>> Ga naar het aanmeldportaal Samenwerking Noord- en Midden Limburg