login »

Over ons

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Bergen en Mook & Middelaar, het Openbaar Ministerie, politie en verschillende instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn en wonen. Het bestuur wordt gevormd door de 8 gemeenten die ook opdrachtgever zijn.

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het ZVH Noord-Limburg voert voor de 8 gemeenten, in samenwerking met de justitiële en zorginstellingen, in complexe situaties procesregie op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVHNL alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers, die veel problemen hebben en veel problemen veroorzaken, snel en effectief stabiliseren en herstellen.

De casussen van het ZVHNL zijn altijd multicomplex en raken altijd het zorg- en veiligheidsdomein. Er zijn dus meerdere professionals uit beide domeinen bij betrokken. Als schakelpunt van informatie en expertise levert het ZVHNL een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de gemeenten.

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.

Taken

Het ZVHNL heeft drie taken: procesregie, informatieknooppunt, signaleren van trends en ontwikkelingen.

Procesregie

Door de decentralisaties in het sociaal domein (in 2015) zijn de gemeenten steeds meer in de positie gekomen dat zij zelf procesregie (1) en casusregie (2) kunnen uitvoeren en zijn gaan uitvoeren. De gemeenten hebben hun lokaal netwerk op orde en het Sociaal Domein en Veiligheid werken nauw samen, daar waar dit nodig is.

Casuïstiek wordt dan ook eerst lokaal opgepakt. Volgens het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie) wordt opgeschaald, zodra de samenwerking stagneert en/of de problemen groter worden. Gemeenten schalen de casus dan op naar het ZVHNL, waar naast de zorgpartners ook de veiligheidspartners hun rol pakken. Het ZVHNL voert de procesregie op deze complexe casuïstiek. Is de situatie weer stabiel, dan kan weer worden afgeschaald naar het niveau van zorg.

Informatieknooppunt

Het ZVHNL waakt er voor dat het niet slechts een doorgeefluik van informatie is. Juist de veredeling van de persoonsgerichte informatie oftewel de informatie contextgericht te verbeteren, is een belangrijke meerwaarde om te komen tot betere scenario’s. En dat natuurlijk conform de privacyregels. Daarnaast kan de veelheid van de persoonsgerichte informatie, ook op een hoger abstractieniveau, meer inzicht geven in de achtergrond, maar ook in trends en ontwikkelingen.

Signaleren trends en ontwikkelingen

Het organiseren van analysecapaciteit kan een goede invulling geven aan deze taak: het doen van beleidsaanbevelingen op trends en ontwikkelingen. Daarnaast is van belang om de output te monitoren van de inzet. Leidt de inzet van het ZVHNL tot vermindering van criminaliteit en overlast, tot minder recidive, tot een verlaging van de zorgconsumptie en tot verhoging van menselijk welzijn?


1) Procesregie: het uitvoeren van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van samenwerking tussen partijen bij het behandelen van één specifieke casus en de ondersteuning van de casusregisseur bij de uitvoering van het plan van aanpak.
2) Casusregie: het uitvoeren van werkzaamheden gericht op het bewaken van de onderlinge samenhang bij het uitvoeren van het plan van aanpak bij het behandelen van één specifieke casus.