login »
09 april 2021

Nieuwsarchief

Programma GHNT publiceert vijfde voortgangsrapportage

23-12-2020

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer verwezen naar de impactmonitor en de prevalentiemonitor die het CBS gisteren publiceerde. Met name de regionale inspanningen staan in deze voortgangsrapportage in de spotlight.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Gemeenten in kennislab aan de slag met radicalisering met focus op extreemrechts en polarisatie

03-12-2020

Voor gemeenten die zoeken naar handelingsperspectieven rondom radicalisering organiseert de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) het online kennislab ‘Radicalisering met een focus op extreemrechts en polarisatie’. Om deelnemers te ondersteunen bij het vinden van effectieve reacties, die stabiliserend en depolariserend werken. En daarbij in te zetten op zowel het vergroten van weerbaarheid als het verminderen van de voedingsbodems voor radicalisering.

Leernetwerk depolarisatie

02-12-2020

Steeds scherpere tegenstellingen. Een groeiend onbehagen. Oplopende spanningen. Dit kan leiden tot polarisatie, ook op lokaal niveau. Welke communicatiestrategie pas je als gemeente toe? Hoe ziet de lokale kaart eruit en hoe bereik je het midden? En wat betekent dit voor de rol van de burgemeester?

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: november-nummer verschenen

19-11-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

VNG geeft Kamerleden aandachtspunten mee voor ggz-debat

18-11-2020

De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten, verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Reden voor de VNG om een aantal prangende zaken bij de Kamer onder de aandacht te brengen.

Nazorg aan ex-gedetineerden ZVH West-Veluwe Vallei

17-11-2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei organiseerde 27 oktober 2020 een bijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De Regio West-Veluwe Vallei bestaat uit gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ geactualiseerd

09-11-2020

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Help team Jeugd van het CCV bij samenstellen agenda 2021

19-10-2020

Het team Jeugd van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt de jaarlijkse peiling onder professionals die werken met jeugd in combinatie met veiligheid of zorg.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

09-10-2020

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking van Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

VNG komt met Opleiding Zorg en Veiligheid

06-10-2020

Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding.

Online LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

01-10-2020

Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen die in hechtenis zitten, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in november vier keer een interactieve online LVB-Tour, waarin deelnemers leren wat een licht verstandelijke beperking is en hoe je het kan herkennen.

Tijdschrift voor Criminologie publiceert themanummer jeugdcriminaliteit

30-09-2020

Er is weer een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie verschenen: een themanummer rondom jeugdcriminaliteit. De redactie wil hiermee een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.

Bewindspersonen in overleg met landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

04-09-2020

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

04-09-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Aanvulling op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar

14-07-2020

Er is een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

30-06-2020

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

Amstelveen start met nieuwe aanpak probleemjeugd

17-06-2020

De gemeente Amstelveen is gestart met een nieuwe aanpak voor jongeren die overlast geven en strafbare feiten hebben gepleegd: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak richt zich op jongeren tot 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg.

VNG-reactie op wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek

11-06-2020

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er een wet komt dat gaat regelen.

Dag van Zorg en Veiligheid gaat digitaal

28-05-2020

Elk jaar is de Dag van Zorg en Veiligheid dé plek waar alle actuele thema’s op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aan bod komen. Dit jaar ook, op maandag 29 juni. Met als belangrijk verschil ten opzichte van afgelopen jaren: de dag gaat digitaal.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: mei-nummer verschenen

11-05-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.

Interview Helma Ruder (ZVH Noord-Holland Noord)

07-05-2020

Helma Ruder is als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland Noord. Hoewel geen sprake is van een alarmerende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld, zijn er veel zorgen.

Vernieuwd dossier 'Jongeren met LVB en criminaliteit'

07-05-2020

Het dossier 'Jongeren met een LVB en criminaliteit' op de CCV-themawebsite 'Wegwijzer Jeugd en Veiligheid' is flink op de schop gegaan en geactualiseerd. Bewustwording over LVB staat nu meer centraal in het dossier, er zijn nieuwe documenten en tools toegevoegd en de concrete handvatten in de Do it! zijn aangepast.

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2019

04-05-2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

01-05-2020

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

01-05-2020

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

29-04-2020

Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vandaag, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: april-nummer verschenen

29-04-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

24-03-2020

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de animatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

23-03-2020

Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.

Mededeling i.v.m. coronavirus COVID-19

20-03-2020

In verband met het coronavirus volgen de Zorg- en Veiligheidshuizen de richtlijnen van het RIVM. De medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen werken nagenoeg allemaal thuis.

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

20-03-2020

De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

28-02-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

13-02-2020

Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

06-02-2020

Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).

Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

05-02-2020

Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.

Nieuwe training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’

04-02-2020

Ken jij de belangrijkste actuele onderwerpen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen? Kom in twee dagdelen helemaal op vlieghoogte met de training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Het CCV biedt deze 2-daagse training op vrijdag 6 en vrijdag 13 maart 2020 aan.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

27-01-2020

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

27-01-2020

De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zorg- en veiligheidshuizen

10-01-2020

“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten, politiechef van de eenheid Noord-Holland, in een interview met de Volkskrant.

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

19-12-2019

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, is er nu het document 'Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen'.

PrivacyApp Jeugd uitgebreid

08-04-2019

De PrivacyApp Jeugd geeft nu ook antwoord op vragen van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. De app was er al voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en -bescherming. De app toont de verschillende groepen welke rechten en plichten zij hebben op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling.

Derde voortgangsrapportage GHNT

19-12-2019

Ministers de Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben gisteren de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Verslag landelijke netwerkdag procesregisseurs zvh'en

18-12-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op 2 december een netwerkdag voor procesregisseurs van de zorg- en veiligheidshuizen (zvh’en) verzorgd. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: december-nummer verschenen

13-12-2019

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Onderzoek en Kamerbrief over stand van zaken kwetsbare personen

12-12-2019

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. In de brief staat ook waar zij de komende tijd op gaan inzetten. “De urgentie voor een structurele aanpak en de borging daarvan, blijven onverminderd hoog”, aldus de bewindslieden.

Nieuwsbrief Veiligheidshuizen Gelderland Midden

10-12-2019

De Veiligheidshuizen in Gelderland Midden hebben een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeren de Veiligheidshuizen hun relaties over actuele ontwikkelingen.

Vacature kwartiermaker/zorgcoördinator mensenhandel ZVH Baronie Breda

10-12-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een kwartiermaker / zorgcoördinator mensenhandel. Als kwartiermaker bouw je aan een relevant netwerk, breng je de aard en omvang van het slachtofferschap in beeld en coördineer je de hulp aan slachtoffers van mensenhandel.

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarrapportage 2018

13-11-2019

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2018 en biedt perspectief op 2019.

Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

09-10-2019

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

09-10-2019

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vacature: Medewerker Nazorg ex-gedetineerden Kennemerland

20-09-2019

Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland is voor het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden Kennemerland op zoek naar een medewerker Nazorg ex-gedetineerden.

Vacature manager Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

17-09-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een vacature voor een manager. Ben jij een manager die zowel ketenpartners als een bestuurlijke omgeving weet te binden? Heb jij ervaring met samenwerken, netwerken en leidinggeven in een complexe omgeving? Dan is dit de baan voor jou.

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland publiceert jaarverslag 2018

13-09-2019

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de cijfers 2017-2018 en gaat in op de speerpunten voor 2019.

Halfjaarcijfers personen met verward gedrag: +8 procent

05-09-2019

Het aantal overlastregistraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken is in de eerste helft van 2019 opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is acht procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153).

Toolkit voor preventie radicalisering

27-08-2019

Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Regionale bijeenkomsten Wet zorg en dwang

26-08-2019

De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. Ter voorbereiding organiseert het Ministerie van VWS in september 2019 acht informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Deelname is gratis.

Interview manager Veiligheidshuis Veiligheidshuis Fryslân

05-08-2019

Het Veiligheidshuis Fryslân maakt van de aansluiting met sociale wijk- en gebiedsteams een prioriteit. Dit vanuit de overtuiging dat de aansluiting met het lokale veld essentieel is in de verbinding tussen zorg en veiligheid. Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis, aldus Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân.

Gegevensdeling (ex-)gedetineerden veranderd

29-07-2019

De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld via een tijdelijke applicatie.

Vacature procesregisseur Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

25-07-2019

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is per direct op zoek naar een procesregisseur. Het betreft een functie voor de duur van 7 maanden (ter vervanging van zwangerschapsverlof). Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domeinoverstijgende casuïstiek.

Vacature manager Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

09-07-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft een vacature voor een nieuwe manager. Heb jij ervaring met veiligheid en zorg? Ben je bovendien een netwerker en uitstekend in relatiebeheer? Dan is dit de baan voor jou.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

05-07-2019

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Stijging recidive onder jeugdige daders

03-07-2019

De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een stabilisatie van de recidive in de laatste jaren.

Zorg-en Veiligheidshuis Brabant Noordoost presenteert jaarplan 2019

01-07-2019

Het Zorg-en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft zijn jaarplan voor 2019 gepresenteerd. Dit jaarplan maakt, aan de hand van de onderwerpen uit de landelijke meerjarenagenda, inzichtelijk welke actiepunten het zorg- en veiligheidshuis in 2019 oppakt.

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

27-06-2019

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

Sfeerimpressie bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe

12-06-2019

Op YouTube is een sfeerimpressie verschenen van het bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe dat eerder dit jaar in Hoogeveen plaatsvond. Het thema van deze bijeenkomst was de verbinding van zorg en veiligheid in Drenthe.

Veiligheidshuis wordt Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen

03-06-2019

De twaalf gemeenten in de provincie Groningen hebben vorige week een convenant met justitiële partners en zorginstellingen ondertekend. Aanleiding is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: mei-nummer verschenen

21-05-2019

Er is weer een nieuw nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

20-05-2019

De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.

10 jaar bestrijding van high impact crimes

14-05-2019

Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blikte gisteren tijdens het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes' terug op de succesvolle aanpak; zo is het aantal overvallen ruimschoots gehalveerd.

Procesevaluatie pilots ISD-maatregel jongvolwassenen

13-05-2019

Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu een procesevaluatie verschenen.

Vier-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

06-05-2019

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit vier-jaren verslag geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak in de periode 2015-2018.

Vacature procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

29-04-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft een vacature voor een procesregisseur. Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domein overstijgende casuïstiek.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

26-04-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27-03-2019

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

Regie voeren is een vak

18-03-2019

‘Regie voeren is een vak’: het was het statement waarmee álle procesregisseurs van de 30 zorg- en veiligheidshuizen uit het land werden uitgenodigd voor een gezamenlijke netwerkdag op 11 maart jl. op een mooie locatie in Utrecht. Ruim 100 bevlogen professionals kwamen erop af en het werd letterlijk en figuurlijk een prachtig feestje!

Katwijk spreekt met bewoners over Veiligheidshuis

14-03-2019

De gemeente Katwijk houdt op 21 maart een informatieve sessie over 'Ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis'. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het Veiligheidshuis en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten.

Tool Triggerfactoren radicalisering vernieuwd

06-03-2019

De Tool Triggerfactoren radicalisering is deze week opnieuw gelanceerd. De tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.

Aanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

05-03-2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

Interview met Godfried van Gestel, directeur ZVH Brabant Zuidoost

01-03-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling: van het herwaarderen van de eigen rol ten opzichte van gemeenten tot het bundelen van de krachten met nabijgelegen regio’s. Dat stelt manager Godfried van Gestel, sinds juni 2018 directeur van het ZVH Brabant Zuidoost, in dit interview.

Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

28-02-2019

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

15-02-2019

De landelijke campagne tegen huiselijk geweld, regiobijeenkomsten zorg en veiligheid, een nieuwe handreiking over polarisatie, de eerste landelijke netwerkbijeenkomst over mensenhandel: een greep uit de onderwerpen van de vijfde aflevering van de VNG Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.

Aanpak ex-tbs’ers levert resultaat op

28-01-2019

Tbs’ers vervallen na hun behandeling minder vaak in crimineel gedrag, blijkt uit onderzoek van het WODC. Onderzoeker Klaus Drieschner ziet een relatie met de komst van zorg- en veiligheidshuizen in gemeentes.

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

25-01-2019

Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.

Enthousiasme voor inzet wijk-GGD blijft groeien

23-01-2019

Hoe zorg je ervoor dat personen met verward gedrag de juiste hulp en ondersteuning ontvangen? Problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, zijn immers lastig onder te brengen bij een specifieke hulpinstantie. De doortastende en flexibele werkwijze van een wijk-GGD’er blijkt hierbij in de praktijk van onschatbare waarde.

Schrijf jouw project in voor de Hein Roethofprijs 2019!

22-01-2019

Werk je met een interessante aanpak op gebied van criminaliteitspreventie en sociale veiligheid? Of ken je een dergelijk bijzonder project? Schrijf je dan in voor de Hein Roethofprijs!

Vierde aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

21-01-2019

Het vierde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid is verschenen. Hierin aandacht voor: Privacy en gegevensdeling, het programma 'Geweld hoort nergens thuis', de aanpak van radicalisering, mensenhandel , de zorg- en veiligheidshuizen en meer.

Privacy en gegevensdeling: overzicht belangrijke ontwikkelingen

17-01-2019

2019 wordt het jaar van de privacy! Privacy en gegevensdeling zijn lastige vraagstukken. Het goede nieuws is, dat er in het land steeds meer mooie oplossingen worden gevonden voor een zorgvuldige domeinoverstijgende gegevensdeling.

Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid

16-01-2019

De VNG gaat in drie nader te selecteren regio’s gemeenten en partners helpen bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf ('regiovisie Zorg + Veiligheid'). Via het GGU-fonds is hiervoor geld ter beschikking gesteld.

Website jeugd en veiligheid vernieuwd

09-01-2019

De website jeugd en veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is vernieuwd. De site heeft een nieuwe, frisse en eigentijdse look & feel en geeft een helder idee waarvoor je het CCV-team kunt inzetten.

De Middenvelder maakt landelijke check op bekendheid mogelijk

08-01-2019

Er is een nieuwe voorziening geïntroduceerd waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis: de Middenvelder. Deze vervangt de bestaande functionaliteiten ‘landelijk raadplegen’ en ‘ZSM-raadplegen’.

Fusie Veiligheidshuizen Brabant Noordoost

03-01-2019

De twee veiligheidshuizen in Brabant Noordoost zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (ZVH BNO). Het ZVH BNO heeft een werkgebied van 16 gemeenten in de regio Brabant Noordoost en werkt samen met alle relevante partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Door deze fusie zijn er in het arrondissement Oost-Brabant twee Zorg- en Veiligheidshuizen actief.

Voortgang voorbereidingen op de Wvggz

24-12-2018

De afgelopen maand heeft de VNG regionale informatiebijeenkomsten gehouden over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met deelname van circa 200 verschillende gemeenten is er in korte tijd veel gesproken over wat deze wet voor gemeenten gaat betekenen.

Geld voor gemeenten om radicalisering te voorkomen en aan te pakken

20-12-2018

Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten om hun aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.

Vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag

20-12-2018

De VNG heeft met de ministeries van VWS, JenV en BZK de contouren voor het vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag afgesproken. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio's vanuit de VNG.

Derde aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

14-12-2018

Vandaag verscheen het derde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. Hierin aandacht voor: het programma 'Geweld hoort nergens thuis', Scheiden zonder schade, de aanpak van radicalisering, de Zorg- en Veiligheidshuizen en meer.

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2019

14-12-2018

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2019 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor volgend jaar overzichtelijk in beeld.

ZVH De Markiezaten werkt nét even anders

06-12-2018

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom is geen doorsnee ZVH. Wat opvalt zijn drie recente ontwikkelingen: de introductie van het methodisch werken, de hechte samenwerking met bemoeizorg, en de inzet van ervaringsdeskundigen. Daar worden al positieve resultaten mee geboekt.

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

04-12-2018

De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.

Officiële opening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

03-12-2018

De kracht van dichterbij

Gedetineerden met verstandelijke beperking beter geholpen

28-11-2018

Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.

Tweede aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

22-11-2018

Het tweede nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veligheid is verschenen. Met deze nieuwsbrief houdt de VNG professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân ondertekend

15-11-2018

Alle burgemeesters en directies van ketenpartners hebben gisteren de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacyprotocol Veiligheidshuis Fryslân 2019 en verder ondertekend.

Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

07-11-2018

Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, openbaar ministerie (OM), zorgverzekeraars, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ).

VNG lanceert themapagina Zorg + Veiligheid

30-10-2018

De VNG heeft onlangs op haar website de themapagina Zorg + Veiligheid gelanceerd. Tevens verscheen deze maand de eerste VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.

Regionale informatiebijeenkomsten Wvggz

26-10-2018

Om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz, houdt de VNG binnenkort vijf regionale informatiebijeenkomsten. Deze gratis bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, in de periode 21 november t/m 11 december.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

13-10-2018

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Eerste editie VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

12-10-2018

Het eerste nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid is verschenen. De brief wordt geïntroduceerd door wethouder Sven de Langen (Rotterdam) en burgemeester Theo Weterings (Tilburg).

VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12-10-2018

De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Nieuwe subsidie maatwerk-aanpak multiprobleemgezinnen

09-10-2018

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij.

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

02-10-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak. Dit doet het kennisnetwerk in afstemming met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen. Op die manier versterkt dit netwerk de aanpak van personen met verward gedrag.

Kanttekeningen VNG bij wetsvoorstel Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

01-10-2018

De VNG heeft een aantal bezwaren tegen het (concept)wetsvoorstel voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat heeft zij in een brief aan het ministerie van JenV laten weten. Een van de bezwaren is dat het element ‘zorg’ nergens terugkomt. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Landelijk meldpunt personen met verward gedrag

27-09-2018

Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat vandaag zijn eindrapportage presenteert.

Tilburg komt met nieuw zorgaanbod complexe problematiek

21-09-2018

Tilburg wil een 'sluitend zorgaanbod' realiseren voor zo’n 25 tot 30 mensen met complexe zorgbehoefte: een mix van psychiatrische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen en delictgedrag. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen het landelijke programma Koers en Kansen.

Kritische tussenrapportage toezicht verwarde personen

14-09-2018

De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.

NCTV: Jihadistische dreiging blijft substantieel

10-09-2018

De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

04-09-2018

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit onderzoek van het WODC.

Verwarde mensen verdienen betere hulp

28-08-2018

Nieuwe spelregels voor de politie, gezondheidsdiensten GGD en GGZ, het Openbaar Ministerie en gemeenten in Brabant moeten zorgen voor betere hulp aan verwarde personen. De Brabantse Stuurgroep Personen met verward gedrag' stelde afspraken en maatregelen op voor een uniforme werkwijze voor de politie, justitie, het Openbaar Ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

22-08-2018

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente.

Slotcongres Schakelteam personen met verward gedrag

13-08-2018

Het landelijk schakelteam Personen met verward gedrag verzorgt op 27 september 2018 zijn slotcongres. Een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, cliënt- en familieorganisaties, bestuurders, professionals en beleidsmakers, die samen werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

06-08-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Rol familie van uitreizigers en terugkeerders uit strijdgebieden vaak latent

01-08-2018

Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

25-07-2018

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20-07-2018

Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek. De FAQ-rubriek zal de komende maanden regelmatig worden geactualiseerd.

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

19-07-2018

Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

12-07-2018

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Flexteam ondersteunt ZVH-en bij aanpak radicalisering en extremisme

12-07-2018

Het flexteam is begin 2018 opgericht met als doel om in 2020 samen met alle Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH-en) in Nederland de basis van de integrale aanpak radicalisering en extremisme landelijk op orde te hebben en de kwaliteit en kennis te vergroten. Het flexteam bestaat uit een groep ervaren procesregisseurs die dagelijks werkzaam zijn in de aanpak van radicalisering en extremisme.

Intakemodule GCOS in de lucht

11-07-2018

De intakemodule GCOS is in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om belangrijke wijzigingen door te voeren in de intakemodule.

Landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen

11-07-2018

Landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen

Dien uw projectvoorstel in voor 2e ronde Koers en kansen

09-07-2018

Heeft u een project (in ontwikkeling) om te voorkomen dat (ex-)gedetineerden terugvallen in de criminaliteit? Meld dit project dan aan voor het projectenlab van Koers en kansen. Het gaat om initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg.

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

03-07-2018

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

02-07-2018

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.

Kijkje in het kernteam Zorg en Veiligheid

02-07-2018

De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met deelname aan het interbestuurlijk programma (IBP). Rijk, gemeenten en andere overheden gaan samen enkele grote maatschappelijke opgaven oppakken. Daaronder ook enkele op het gebied van zorg en veiligheid.

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2017 & vooruitblik 2018

26-06-2018

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.

Nieuwsbrief Sensitiviteit voor mensen met een LVB

21-06-2018

Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgegeven over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze nieuwsbrief belicht een aantal projecten en handreikingen om de herkenning én erkenning van mensen met een LVB en niet aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over wettelijke grondslag gegevensuitwisseling

21-06-2018

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de uitwerking van het programma Sociaal Domein afwachten voor hij een wetsvoorstel voor een wetswijziging indient om het veiligheidshuis wettelijke grondslag te geven om informatie uit te wisselen.

Nauwere samenwerking Veiligheidshuis en Veiligheidsregio Twente

07-06-2018

Veiligheidshuis Twente (VHT) wordt met ingang van oktober 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente (VRT). De VRT werkt samen met verschillende partners aan een veilig Twente. Het biedt een platform voor meerdere initiatieven op het gebied van veiligheid. Het VHT is een belangrijke veiligheidspartner die nauw samenwerkt met organisaties uit de strafrecht- en zorgketen.

VNG: 'Integrale hulp vraagt om goed geregelde gegevensuitwisseling'

29-05-2018

Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben. Toch is hierover weinig geregeld, zo stelt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

25-05-2018

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe handelingsbank verward gedrag, tools voor een goedwerkende aanpak en een analyse van E33 politiemeldingen die verder gaat dan alleen de aantallen.

Drie-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

25-05-2018

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit drie-jaren verslag (2015-2016-2017) geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak.

Schakelteam introduceert handelingsbank verward gedrag

18-05-2018

Het Schakelteam Personen met Verward heeft een handelingsbank verward gedrag ontwikkeld. Deze digitale bank bevat handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag.

Vacature informatieregisseur Veiligheidshuis Baronie Breda

15-05-2018

Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een informatieregisseur. De informatieregisseurs van het Veiligheidshuis Baronie Breda vormen met twee procesregisseurs de kern van het team complexe casuïstiek.

Tablets voor gedetineerden ter voorbereiding op terugkeer in de maatschappij

14-05-2018

Drie gevangenissen starten na de zomer met een proef om gedetineerden een iPad ter beschikking te geven. Hiermee kunnen ze voortaan zelf hun bezoek en geldzaken regelen. Nu doen ze dat met briefjes en in gesprekken met gevangenispersoneel.

Intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg: Ontdek ‘anders samenwerken’

09-05-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op donderdag 7 juni een intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg. Het thema van de bijeenkomst is ‘anders samenwerken’.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

04-05-2018

Vanaf vandaag zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein (1). Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

Doorontwikkeling preventieve aanpak radicalisering

02-05-2018

Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

01-05-2018

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

Inperking voorwaardelijke invrijheidstelling

01-05-2018

Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of deze in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast wordt de periode hiervan beperkt tot maximaal twee jaar.

Aanbieders en verzekeraars maken afspraken over inkoop beveiligde ggz

01-05-2018

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over de inkoop van beveiligde ggz. De afgelopen maanden kwam veelvuldig in het nieuws dat de capaciteit voor dit zorgtype tekort schoot. De brancheverenigingen hebben nu afspraken gemaakt over de inkoop van de beveiligde zorg. Deze afspraken moeten leiden tot voldoende capaciteit voor deze patiëntengroep. GGZ Nederland verwacht dat er behoefte is aan zo’n 150 extra bedden.

Bent u al goed voorbereid op de AVG?

01-05-2018

Per 25 mei 2018 is de AVG rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zorg dat u er klaar voor bent! Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld.

Subsidie integraal aanbod zorg en begeleiding verward gedrag

26-04-2018

Het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw verstrekt subsidie voor de opzet en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor jongeren of volwassenen met verward gedrag. De subsidie is bedoeld voor het opzetten en coördineren van samenwerking tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s).

Concept convenant en protocol goedgekeurd

26-04-2018

De afgelopen maanden heeft de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein hard gewerkt aan de concepten van het samenwerkingsconvenant en het privacyprotocol. Afgelopen vrijdag is er definitief door alle partijen die hiertoe de opdracht hadden gekregen van de stuurgroep Zorg en Veiligheid, een akkoord gegeven op de stukken.

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

26-04-2018

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

Veiligheidshuis NOG ziet 2017 als 'tussenjaar'

19-04-2018

Een 'tussenjaar', zo omschrijft Aart Schoenmaker, manager van Veiligheidshuis Noord- en Oost- Gelderland (NOG) 2017 in het onlangs verschenen jaarverslag. "Er vonden weliswaar geen ingrijpende veranderingen plaats, maar dat wil niet zeggen dat het rustig was."

’s-Hertogenbosch en Maas en Leijgraaf publiceren infographics 2017

13-04-2018

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. en het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf hebben beide onlangs een infographic gepubliceerd dat een overzicht geeft van de behandelde casuïstiek in 2017.

‘Aanpak verward gedrag mag niet ontbreken in gemeentelijk coalitieakkoord’

12-04-2018

Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.

'Bezuinigingen zorgen niet voor meer overlast van verwarde personen'

06-04-2018

Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben niet geleid tot een toenemende overlast van 'verwarde personen'. Dat blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, op basis van de declaraties die bij verzekeraars zijn ingediend, aldus de Volkskrant.

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

05-04-2018

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

'Koers en kansen' zoekt projecten die recidive verminderen

05-04-2018

Het ministerie van JenV is voor zijn programma ‘Koers en kansen’ op zoek naar lokale initiatieven rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit.

Jaarverslag Actiecentrum Veiligheid en Zorg beschikbaar

05-04-2018

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) heeft onlangs zijn jaarverslag gepubliceerd: 'Met zorg aangepakt'. Het AcVZ fungeert als Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland.

Toename toepassing ISD-maatregel in Zeeland

03-04-2018

In Zeeland wordt steeds vaker de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd. Rechters leggen de maatregel volgens het Openbaar Ministerie sneller op doordat de rapportages zijn verbeterd.

Veiligheidshuis Hollands Midden publiceert jaarverslag 2017

29-03-2018

Het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het jaarverslag gaat onder meer in op effectiviteit, financiën en de doorontwikkeling van casusoverleggen.

Vacature manager Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

28-03-2018

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een vacature voor een nieuwe manager. Heb jij ervaring met veiligheid en zorg? Ben je bovendien een netwerker en uitstekend in relatiebeheer? Dan is dit de baan voor jou.

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2018

27-03-2018

Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document ‘Focus op verbinden: terugblik 2017 en jaarplan 2018' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel voor- als achteruit wordt gekeken.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

22-03-2018

Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’. Dit congres voor mensen die zich inzetten voor een inclusieve en veilige wijk vond op 15 maart 2018 in Nieuwegein plaats.

Aantal zeer actieve veelplegers stabiel

21-03-2018

Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

15-03-2018

Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

15-03-2018

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Het Schakelteam pleit voor brede verspreiding Crisiskaart

05-03-2018

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag pleit ervoor dat elke gemeente meewerkt aan het beschikbaar stellen van de crisiskaart. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen zo’n kaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam.

Meer overlastincidenten verwarde personen

28-02-2018

In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016. Alle politie-eenheden volgen min of meer de landelijke trend.

Enquête beeldvorming forensische zorg

14-02-2018

GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een enquête opgesteld over de beeldvorming rond de forensische zorg. De organisaties willen graag nagaan hoe stakeholders en de maatschappij aankijken tegen de forensische zorg.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

14-02-2018

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de aangepaste subsidieregeling onverzekerden, een nieuwe subsidieoproep en de handreiking beoordelingsfunctie. Daarnaast een artikel over het werken aan wijken waarin iedereen meedoet en een verhaal van een ervaringsdeskundige.

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2018

08-02-2018

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2018 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

07-02-2018

Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.

Beatrice de Graaf: ‘Geradicaliseerde zoekt verlossing'

02-02-2018

Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.

Nog 4 maanden voorbereidingstijd voor de AVG

31-01-2018

Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit.

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

26-01-2018

De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

23-01-2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

18-01-2018

Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

05-01-2018

Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

09-01-2018

De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

27-12-2017

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

ICT gegevensuitwisseling ex-gedetineerden toe aan vervanging

21-12-2017

Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

21-12-2017

Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.

Minister Ollongren (BZK) reageert op Corporatiemonitor 'Personen met verward gedrag'

18-12-2017

Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief gereageerd op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De Ollongren gaat in haar brief onder andere in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.

VNG wijst op behoefte informatiedeling en regionale plaatsing (ex)gedetineerden

11-12-2017

De VNG heeft in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden. Het gaat om het belang van regionale plaatsing van gedetineerden en de behoefte om meer informatie te kunnen delen.

Subsidieoproep: Passende hulp LVB

06-12-2017

ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven: Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

30-11-2017

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de verbetervoorstellen van het voorlopig model melding en een webtool om het handvat gegevensdeling in de praktijk te brengen. Daarnaast informatie over de subsidieoproepen van zonMw, de regiobezoeken en praktijkvoorbeelden.

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

30-11-2017

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

28-11-2017

De staatssecretaris van VWS heeft een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.

Nationaal programma tegen kindermishandeling

28-11-2017

Onder aanvoering van VWS zal het rijk, samen met gemeenten, starten met een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

VWS wil aansluiting zorgpartijen bij zvh’s verder bevorderen

28-11-2017

Staatssectretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de aansluiting van de zorgpartijen bij de zorg- en veiligheidshuizen verder bevorderen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de brief reageert hij op een tussenrapportage van het Schakelteam personen met verward gedrag.

Kabinet presenteert nieuwe notitie aanpak terrorisme

27-11-2017

De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.

Nieuwsbrief personen met verward gedrag - bouwsteen 1 & 2

23-11-2017

Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Een speciale nieuwsbrief naar aanleiding van het onlangs gehouden ontwikkelplein Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 en 2).

VNG start Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

17-11-2017

Een knelpunt in jeugdbeleid is dat er geen verbinding is tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Bestuurlijk én ambtelijk zijn dit in veel gemeenten aparte kolommen, die elkaar niet kennen en weinig weten van elkaars afspraken. Om dit te veranderen is er nu de Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

Psychiatrische Eerste Hulp Leiden voorziet in behoefte

31-10-2017

De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden ving sinds de zomer zo'n 150 verwarde mensen op. De verwarde personen worden daar beter geholpen dan in een politiecel. En de politie houdt meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

17-10-2017

De Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen) kwam vorige week bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, de uitvoering van de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke samenwerking van Zorg- en Veiligheidshuizen bij de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.

Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden ook in 2018

13-10-2017

Gemeenten kunnen in 2018 weer gebruik maken van de bijdrageregeling 'Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’. Nieuw is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden.

Niet alle gemeenten hoeven eigen antiradicaliseringsbeleid

11-10-2017

Niet alle gemeenten hoeven een eigen beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel vindt hij het van belang dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

05-10-2017

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

05-10-2017

In tegenstelling tot een jaar geleden, wordt er in alle regio’s van Nederland inmiddels hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Het is echter niet voldoende, stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Aantal meldingen van verwarde personen neemt toe

26-09-2017

Het aantal meldingen van verwarde personen neemt toe. In de eerste helft van 2017 ontving de politie al 41.082 meldingen. Dat zijn er meer dan in heel 2011. Dat meldt De Monitor.

Opening Veiligheidshuis Parkstad

21-09-2017

Het Veiligheidshuis Parkstad is gisteren officieel geopend. Het nieuwe Veiligheidshuis, een fusie van de voormalige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen, is gehuisvest in het stadskantoor in Kerkrade.

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14-09-2017

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12-09-2017

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Aantal jeugdbendes daalt

29-08-2017

Het aantal actieve jeugdbendes is sinds 2008 flink gedaald. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Tussen 2009 en 2014 daalde het aantal criminele jeugdgroepen met 27%. Volgens het kabinet komt dat door de toen ingezette 'persoonsgerichte aanpak' van justitie.

Instroom strafzaken Raad voor de Kinderbescherming daalt

29-08-2017

De afgelopen 10 jaar is de instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt meer dan gehalveerd. Bij de daling speelt de inzet van methoden als Preselect politie, context gericht werken en ZSM een rol.

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

23-08-2017

Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.

Trainingen Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

07-08-2017

Hoe kom je tot zinvolle samenwerking bij complexe veiligheids- en zorgvragen, met oog voor een zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens? Dat is de kernvraag bij de trainingen/e-learning Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein.

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2016

04-08-2017

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2016 & vooruitblik 2017

31-07-2017

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.

Gemeente Rotterdam zorgt voor soepele overgang 18- naar 18+

31-07-2017

Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Lees over de aanpak van Rotterdamse jongeren, waarbij zorg, veiligheid, school en werk gelijk betrokken worden.

Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

25-07-2017

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoersproject? Vraag dan nu subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

20-07-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe subsidieronde van ZonMw, de wet aanpak woonoverlast en de afsluiting van het programma Continuïteit van Zorg.

Nieuwsbrief 13, Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

14-07-2017

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn dertiende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11-07-2017

Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 9

07-07-2017

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van informatievoorziening aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 9.

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

06-07-2017

De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost. Het gaat dan om werkwijzen die wenselijk en noodzakelijk zijn, maar binnen de huidige kaders niet mogelijk zijn.

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

05-07-2017

De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen wil vol gaan inzetten op de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De stuurgroep roept managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen op om nu door te pakken. Dat gebeurde vorige maand tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in Den Haag.

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

03-07-2017

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Door de Wet aanpak woonoverlast kunnen burgemeesters overlastgevers voortaan specifieke gedragsaanwijzingen geven.

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

30-06-2017

Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.

Regiogemeenten en ketenpartners tekenen samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

24-06-2017

De burgemeesters van de regiogemeenten Hart van Brabant en partners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Daarna plaatsten alle bestuurders een bouwblokje in een grote piramide: een symbool dat men de komende jaren samen verder bouwt aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

15-06-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor het onderzoeksrapport 'Verward gedrag in de wijk, en nu?', de verdiepingsregio's en de landelijke uitrol van de crisiskaart.

Presentaties Dag van Zorg en Veiligheid

15-06-2017

In Den Bosch werd onlangs de Dag van Zorg en Veiligheid gehouden. Omdat er voor dit congres meer aanmeldingen waren dan plaatsen, heeft de organisatie besloten om alle presentaties digitaal beschikbaar te stellen.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

09-06-2017

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Rapporteur Azough presenteert rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

30-05-2017

Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 8

25-05-2017

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van zorg en straf aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag.

Zorg- en veiligheidshuizen presenteren Meerjarenagenda 2017-2020

22-05-2017

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de vandaag gepresenteerde Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.

Veiligheidshuis Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist

17-05-2017

Het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist op 22 mei naar een nieuw pand. De medewerkers trekken in op de tweede etage in het pand van IrisZorg aan de Pr. Beatrixlaan 25.

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12-05-2017

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

09-05-2017

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Onderzoek Bureau Regioburgemeesters naar ontwikkelingen PGA en Top X

02-05-2017

Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

24-04-2017

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

21-04-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de uitkomsten van een inventarisatie over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in diverse delen van Nederland is vormgegeven, de brief van het Schakelteam aan informateur Schippers en de nieuwe subsidieoproepen van ZonMw.

Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht 2016

20-04-2017

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

13-04-2017

Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.

Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

13-04-2017

Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

31-03-2017

De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen heeft ingestemd met het document Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein’. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep begin maart. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de meerjarenagenda Veiligheidshuizen, het Inspectierapport ‘Meer bekend maakt meer bemind’ en de Dag van Zorg & Veiligheid.

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2017

28-03-2017

Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document 'De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel achteruit als vooruit wordt gekeken.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

23-03-2017

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor projecten die via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw een subsidie ontvingen. In totaal gaan er veertig subsidieprojecten van start in tien provincies.

City Deal moet voor veiligheid in de stad gaan zorgen

21-03-2017

De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

Achterhoek initieert drie projecten rond mensen met verward gedrag

15-03-2017

Met drie nieuwe projecten willen organisaties in de Achterhoek de problemen rondom mensen met verward gedrag aanpakken. De projecten richten zich op triage en toeleiding, de behandeling van de meest complexe en risicovolle casussen, en het dwangmiddel de Voorwaardelijke machtiging.

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

13-03-2017

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

10-03-2017

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoostheeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

02-03-2017

Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.

Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil één landelijk nummer voor niet-acute zorg

27-02-2017

Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Dit schrijft Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in een nieuwsflits.

Meer incidenten met verwarde personen

21-02-2017

Het aantal meldingen over verwarde personen blijft fors stijgen en de incidenten worden ernstiger. Zo steeg het aantal meldingen dat de politie kreeg met 14% naar zo’n 75.000 in 2016.

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

20-02-2017

De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

15-02-2017

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.

Nieuwe subsidieronde projecten personen met verward gedrag

14-02-2017

ZonMw heeft een subsidieronde uitgeschreven voor projecten gericht op personen met verward gedrag. Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject? Vraag dan subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten van ZonMW.

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

08-02-2017

De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Met de aanvaarding van deze wetten is een belangrijk deel van de wetgeving uit het actieprogramma gerealiseerd.

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

06-02-2017

Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).

Ggz-organisaties waarderen samenwerking in Veiligheidshuizen met een 7,2

02-02-2017

Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23-01-2017

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2016 een prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

16-01-2017

In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.

VHRR presenteert brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’

11-01-2017

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2017

04-01-2017

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft een infographic gepubliceerd waarin de koers voor 2017 wordt gepresenteerd. Deze Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.

Onderzoek Inspectie VenJ naar samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen

27-12-2016

Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).

Extra geld voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

23-12-2016

Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van € 6,3 miljoen beschikbaar gesteld aan 18 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

23-12-2016

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming is inzetbaar

21-12-2016

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties is het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-JB) inzetbaar. De VNG heeft een factsheet over dit team opgesteld.

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2017

19-12-2016

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het concept jaarplan voor 2017 gereed. In dit jaarplan heeft het Veiligheidshuis samen met zijn partners de speerpunten voor 2017 bepaald

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

15-12-2016

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft gisteren haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.

CCV lanceert webdossier 'Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'

13-12-2016

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gisteren een webdossier over multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de slotmanifestatie van het programma 'Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen'. In het webdossier zijn de opbrengsten van het programma samengevat.

Ronde langs de stuurgroepen: eerste indrukken

07-12-2016

De afgelopen weken hebben de VNG, VenJ en het CCV zich laten informeren door vijftien regionale stuurgroepen of besturen van Veiligheidshuizen. Dit gebeurde via een bezoek of middels een schriftelijke inbreng. Hoewel de diversiteit tussen de Veiligheidshuizen groot is, staat het leveren van maatwerk overal centraal, met aandacht voor de gehele context van de cliënt.

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ondertekend

05-12-2016

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur, gemeenten en ketenpartners ondertekenden afgelopen vrijdag de overeenkomst die de fundering is onder het VHHBZO.

Ontwikkelingen meerjarenagenda Veiligheidshuizen

05-12-2016

De meerjarenagenda Veiligheidshuizen heeft de afgelopen weken inhoudelijk vorm gekregen. De VNG, het ministerie van VenJ en het CCV zijn bezig met een ronde langs de regionale stuurgroepen om de agenda verder in te vullen.

Veiligheidshuis Bonaire ondertekent samenwerkings- en privacyconvenant

28-11-2016

De ketenpartners van het Veiligheidshuis Bonaire hebben vorige week een samenwerkingsconvenant ondertekend. In het convenant beschrijven zij onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens.

Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

23-11-2016

De VNG heeft ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. De brief gaat in op de rol van gemeenten, geeft een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en stelt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.

Verslag Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen

16-11-2016

Het Schakelteam personen met verward gedrag, informatiedeling en de verbinding van zorg en veiligheid. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op donderdag 27 oktober. Tevens kwam de verdere invulling van de meerjarenagenda uitgebreid aan bod.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

11-11-2016

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de start van de Vliegende brigade personen met verward gedrag die hulp biedt bij het realiseren van een sluitende aanpak, de subsidiemogelijkheden voor pilot projecten, het verhaal van Danny en zijn verbeterpunten voor hulpverleners.

Vliegende brigade voor hulp bij aanpak verwarde personen

11-11-2016

Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.

Factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis'

11-11-2016

Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.

Bijdrageregeling begeleiding ex-gedetineerden 2017

04-11-2016

De subsidieregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor wonen en werken’ wordt volgend jaar voortgezet als bijdrageregeling. Inhoudelijk wijzigt de regeling niet. Gemeenten hebben tot 15 november de tijd om een aanvraag in te dienen.

Jantine Kriens: 'Complexe problemen horen niet thuis bij wijkteams'

04-11-2016

'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van de groep waar ze zich op zouden moeten richten.' Dat zei Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, vorige week tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2016.

Website voor effectieve justitiële interventies

03-11-2016

Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

02-11-2016

Vanwege de grote belangstelling voor de eerste intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg (op 27 oktober) organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt op dinsdag 22 november gehouden in Utrecht.

Subsidie voor gemeenten voor aanpak mensen met verward gedrag

26-10-2016

Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de implementatie van een sluitende aanpak van zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. Het gaat om € 48 miljoen in totaal, te verdelen over een periode van vier jaar.

Ontdek het werk van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

25-10-2016

Ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers worden door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies uitgenodigd om een bijeenkomst van de commissie bij te wonen. Op 3 november is het mogelijk om te zien hoe de kwaliteitsbeoordeling van justitiële interventies precies in zijn werk gaat.

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

24-10-2016

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

19-10-2016

De geplande intervisiebijeenkomst 'Veiligheid en zorg' in oktober is zo populair dat lang niet alle gegadigden een plekje konden krijgen. Daarom organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst op dinsdag 22 november 2016.

Het CCV ondersteunt lokale aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen

12-10-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt haar huidige lokale ondersteuningsactiviteiten rondom de aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen over aan het CCV. Het CCV heeft veel ervaring op dit onderwerp en groot draagvlak, zowel onder lokale partners als in Den Haag.

Steun voor nieuwe aanpak om straffen beter en sneller uit te voeren

10-10-2016

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen om straffen beter en sneller uit te voeren. Doel is te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan.

Speciale taskforce gaat Utrecht adviseren over radicalisering

06-10-2016

Een speciale taskforce gaat het Utrechts college van B&W adviseren over het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn hoogleraren prof. dr. Beatrice de Graaf (terrorisme-expert en hoogleraar Internationale betrekkingen) en prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek).

Project Informatie delen en Privacy

04-10-2016

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd een jaar geleden het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht.

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

04-10-2016

Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning ‘Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet’. De agenda, die in samenspraak met alle partners wordt opgesteld, bevat concrete doelen en een planning voor de verdere ontwikkeling van de Veiligheidshuizen.

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

30-09-2016

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

29-09-2016

Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.

Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

21-09-2016

De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

Jeugdcriminaliteit vooral veroorzaakt door leefomgeving

19-09-2016

Migrantenjongeren plegen vaker een geweldsdelict dan autochtone jongeren. Dat komt vooral doordat ze vaker in achterstandswijken wonen waar problemen samenkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in 30 Europese landen.

Het paard achter de wagen

16-09-2016

Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis onontbeerlijk. Dat stelt Janine Janssen in het Tijdschrift voor de Politie. Hierin beschrijft zij de geschiedenis van de triage en de huidige selectie in de veiligheidszorg, waarbij zowel generalisten als specialisten een rol vervullen. De positie van de laatste is echter onder druk komen te staan.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, september 2016

16-09-2016

Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Anton Wildoer (Veiligheidshuis Noord-Holland Noord) over aanpak verwarde personen

14-09-2016

Anton Wildoer, manager van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, vraagt in een interview met het Noord-Hollands Dagblad aandacht voor de problematiek rondom verwarde personen. Deze doelgroep bezorgt niet alleen de politie meer meldingen, ook het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft er handenvol werk aan.

Aantal zeer actieve veelplegers in 10 jaar gehalveerd

29-08-2016

Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel van de criminaliteit. De zwaarste categorie daders van hen wordt 'zeer actieve veelpleger' genoemd. Sinds 2005 is hun aantal sterk teruggelopen.

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

26-08-2016

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

11-08-2016

Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, jaarverslag 2015

10-08-2016

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft deze week zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.

Nieuwe publicatie 'Zicht op LVB-jongeren'

02-08-2016

Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. In de nieuwe infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

15-07-2016

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.

Tussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

08-07-2016

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

Verslag landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

08-07-2016

De doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, de komst van de sociale wijkteams, Veilig Thuis, en veranderingen bij belangrijke partners. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 23 juni. Tevens kwam de invulling van de Meerjarenagenda uitgebreid aan bod.

Observatiemaatregel voor verwarde personen

07-07-2016

Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie van verwarde personen versterkt.

Tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

07-07-2016

Snel, betekenisvol en zorgvuldig is de titel van een tussenevaluatie die het WODC heeft laten uitvoeren naar de ZSM-werkwijze. De evaluatie laat dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de vijf ZSM-ketenpartners. Er komen ook een aantal knelpunten naar voren waarop ketenpartners verder zouden moeten investeren.

Pilot Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis

06-07-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam starten in september een pilot met een Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. In plaats van in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kunnen ze nu worden geplaatst in deze voorziening. De pilot loopt tot 1 juli 2017.

Rotterdam start advies- en meldpunt verwarde personen

05-07-2016

Rotterdam start na de zomer een Advies- en Meldpunt verwarde personen. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken.

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

05-07-2016

De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming

04-07-2016

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is.

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

04-07-2016

Al wordt er lokaal/regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek vorige week tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.

Tiende nieuwsbrief Gelderland Zuid

28-06-2016

Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Dit nummer gaat onder meer in op een onderzoek naar het rendement van het Veiligheidshuis - een onderzoek met verrassende inzichten.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17-06-2016

In opdracht van de VNG is een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15-06-2016

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. De proeftuinen bestonden uit: de gemeente
Schiedam, de gemeente Rotterdam en de Veilig Thuisorganisatie en het Veiligheidshuis in Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.

WODC-monitor Veelplegers 2016

14-06-2016

Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.

Voorjaarsnota 2016 Openbaar Ministerie

13-06-2016

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onlangs zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.

Symposium 'Kijk op radicalisering'

08-06-2016

Op vrijdag 3 juni vond in Bar-Beton te Utrecht het symposium 'Kijk op radicalisering' plaats. De dag stond in het teken van perspectief bieden aan jongeren en verbindingen leggen tussen enerzijds het sociaal domein en anderzijds het veiligheidsdomein.

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij

07-06-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact.

Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen

02-06-2016

Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering

01-06-2016

Twaalf gemeenten mogen € 2,2 miljoen verdelen om jihadistische radicalisering in hun gemeente aan te pakken. De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat om de gemeenten Almere, Amersfoort, Culemborg, Gouda, Haarlemmermeer, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Nuenen, Schiedam en Zwolle.

Vijf jaar ZSM en reclassering, een paar cijfers op een rij

31-05-2016

Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. ZSM werd vandaag vijf jaar geleden gestart om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren. Tijd om de balans op te maken.

Beeldvorming sociale wijkteams bijgesteld

25-05-2016

In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23-05-2016

De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.

Veiligheidshuis Fryslân publiceert handboek 'mensen met verward gedrag'

18-05-2016

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft op zijn website het Friese Veiligheidshandboek 'mensen met verward gedrag' gepubliceerd. Dit handboek biedt informatie over ontwikkelingen, routes, interventies en een leidraad voor een persoonsgerichte aanpak op maat.

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

12-05-2016

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

11-05-2016

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

Veiligheidshuis Haaglanden, jaarverslag 2015

04-05-2016

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en succesverhalen.

Brede aanpak onverzekerdheid personen met verward gedrag

03-05-2016

Het kabinet en de VNG gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid van verwarde personen aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. De minister reageren met de brief op een tussenrapportage van het aanjaagteam verwarde personen uit februari 2016.

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

02-05-2016

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

Versterken gemeentelijke regie in Hart van Brabant

28-04-2016

Binnen het Hart van Brabant is een groot aantal samenwerkingsverbanden dat elk een rol heeft ten aanzien van specifieke onderwerpen. Dat levert een onoverzichtelijke situatie op waarin regie moeilijk te voeren is. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en efficiëntie.

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2015

26-04-2016

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: perspectief 2016, terugblik 2015

26-04-2016

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een publicatie gepresenteerd waarin het terugkijkt op het afgelopen jaar en het perspectief voor 2016 schetst. Volgens ketenmanager Esther Jongeneel is dat perspectief volop aanwezig.

Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

22-04-2016

Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiële verantwoording.

Tilburg werkt aan sluitende aanpak verwarde personen

20-04-2016

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

20-04-2016

De VNG laat een toekomstverkenning voor de Veiligheidshuizen uitvoeren. De verkenning moet uitwijzen in welke richting de Veiligheidshuizen zich zouden moeten ontwikkelen. De bevindingen worden naar verwachting rond de zomer gepresenteerd.

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek presenteert factsheet

19-04-2016

Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een factsheet opgesteld over zijn werk. Het document behandelt het doel, de pijlers, de partners en de activiteiten van het Veiligheidshuis.

Openbaar Ministerie past aanwijzingen kwetsbare personen aan

18-04-2016

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

18-04-2016

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Principebesluit: Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade samen

15-04-2016

De Veiligheidshuizen van Heerlen en Kerkrade gaan binnenkort samenwerken vanaf de locatie stadskantoor Kerkrade. Dat hebben de colleges van beide gemeenten besloten. De verhuizing en de samenwerking zijn een opmaat voor een echte fusie per 1 januari 2017.

Gemeenten beslissende rol in aanpak kindermishandeling

14-04-2016

Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling. Verbetering is nodig, want nog steeds zijn er elk jaar 119.000 kinderen slachtoffer. In de praktijk blijkt dat het echt helpt als gemeenten zich hiervoor inzetten, vertelt Wicher Pattje.

De nieuwe Jeugdbescherming en Jeugdreclassering!

11-04-2016

'Zorg voor een goed aanbod voor begeleiding van jongeren van 16 jaar en ouder die in aanraking kwamen met het jeugdstrafrecht of die onder toezicht hebben gestaan en na hun 18e jaar langer in een gezinsvervangende omgeving wonen'. Dit is een van de adviezen uit de publicatie ‘De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering’.

Derde nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

08-04-2016

Het Aanjaagteam verwarde personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en haar ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht preventie huiselijk geweld

06-04-2016

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken presenteert '2015: casuïstiek in beeld'

04-04-2016

Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een factsheet opgesteld over de casuïstiek in 2015. De infographic brengt de casuïstiek en de resultaten daarvan in beeld.

Start programma & website continuïteit zorg ex-gedetineerden

31-03-2016

Het realiseren van continuïteit van zorg voor cliënten na afloop van een periode in forensische zorg en/of in detentie: dat is het doel van het Programma continuïteit van zorg. Het programma is onlangs van start gegeaan, tegelijkertijd is ook een website gelanceerd.

Raad van Europa komt met toolkit aanpak radicalisering

31-03-2016

Het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa presenteerde vorige week een rapport over de aanpak van radicalisering via het bevorderen van de interculturele en interreligieuze dialoog. De co-rapporteur, burgemeester Bert Bouwmeester (Coevorden), kondigde een toolkit aan met instrumenten voor het bestrijden van radicalisering.

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30-03-2016

Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.

Tweede nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

25-03-2016

Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! De tweede nieuwsbrief van het aanjaagteam Verwarde Personen begint daarom met het verhaal van een ervaringsdeskundige.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, maart 2016

18-03-2016

Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.

Veel minder jongeren radicaliseren

10-03-2016

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) ziet dat via de Hulplijn Radicalisering dat veel minder jongeren radicaliseren. Ouders die zich zorgen maken over hun kinderen kunnen sinds een jaar terecht bij die hulplijn.

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

04-03-2016

De jeugdcriminaliteit blijft dalen, zo blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.

Utrecht blijft zich richten op aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

01-03-2016

De samenwerking tussen de gemeente, politie, OM, jongerenwerk en buurt- en SAVE-teams in de Utrechtse aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit gaat in 2016 onverminderd door. De focus ligt hierbij zowel op de aanpak van jeugdgroepen als op een persoonsgerichte aanpak, de Top X aanpak. Hierin werken diverse partijen samen in het Veiligheidshuis Regio Utrecht.

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2016

25-02-2016

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het jaarplan 2016 afgerond. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de activiteiten voor het komende jaar.

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

23-02-2016

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft vrijdag een tussenrapportage gepresenteerd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.

Pilot Eindhoven: beoordeling verwarde personen op locatie

19-02-2016

De politie Oost-Brabant en GGzE starten een pilot om het vervoer en de beoordeling van verwarde personen verbeteren. Gedurende drie maanden zetten zij hiervoor op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in.

Ondertekening privacyconvenant Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

18-02-2016

De samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland hebben vandaag een privacyconvenant getekend. De ondertekening is een belangrijke stap richting het verder uitbouwen en optimaliseren van de samenwerking.

Terugblik Strategisch Beraad Veiligheid

12-02-2016

De VNG sprak tijdens het Strategisch Beraad Veiligheid op 22 januari met minister Van der Steur (V&J) en minister PLasterk (BZK) over diverse onderwerpen. Hieronder een korte terugblik op de belangrijkste agendapunten.

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

12-02-2016

Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.

Meer incidenten met verwarde personen in 2015

10-02-2016

De politie registreerde vorig jaar zo’n 66.000 meldingen van overlast door een verward persoon. Dat was meer dan in 2014. Overal in het land stegen deze meldingen, behalve in Amsterdam. De meldingen van verwarde personen variëren van een schreeuwend persoon op straat tot iemand die op een dak klimt.

Interview met Karel van Duijvenbooden (Veiligheidshuis Regio Utrecht)

03-02-2016

De Veiligheidshuizen staan ook in 2016 voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de hulp aan verwarde personen en de aanpak van jihadisme. Daarnaast valt er ook in de samenwerking met de wijk- en buurtteams nog een hoop werk te verzetten.

Website ondersteunt samenwerking in hulpverlening

28-01-2016

Op de nieuwe website Samen1plan.nl kunnen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen een online hulpverleningsplan opstellen en de uitvoering daarvan coördineren. Verschillende kennisinstituten, gemeenten en ggz-instellingen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de website.

Nieuwe toolkit helpt bij aanpak radicalisering

28-01-2016

Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe, zo is te lezen in een artikel op Platform Secondant.

Nieuwe kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

21-01-2016

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.

Afname recidive plegers huiselijk geweld

19-01-2016

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

Presentaties Kennisatelier Jeugdreclassering beschikbaar

18-01-2016

Wat weten gemeentelijke beleidsmedewerkers over jeugdreclassering? Voor deze groep organiseerde het VNG Ondersteuningsprogramma Innovatie Jeugdbescherming een Kennisatelier. Van deze expertmeeting zijn nu presentaties en factsheets beschikbaar.

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2016

07-01-2016

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn koers voor 2016 vormgegeven in een infographic. De infographic brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar in beeld.

Impressie vergadering landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

06-01-2016

De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen gaat prioriteit geven aan het ondersteunen van regionale kennismakings- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten rondom ZSM, het sociale domein en de Veiligheidshuizen. De eerste bijeenkomsten worden binnenkort gehouden voor de Veiligheidshuizen in Oost-Nederland.

Aanpak problemen 'verwarde mensen op straat' schiet te kort

22-12-2015

'Verwarde mensen op straat'; wie zijn dat eigenlijk? Wat is kenmerkend voor deze relatief nieuwe groep van dak- en thuislozen? Hoe zijn deze mensen het beste geholpen? Om dit te weten te komen, liet de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderzoek doen.

VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016

20-12-2015

Het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis gaat het komende jaar in afgeslankte vorm door. Op de website van de VNG geeft het Programma aan wat de medewerkers het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er in 2016 kan worden verwacht.

Secondant: Groepsscan vormt nieuwe basis aanpak jeugdgroepen

17-12-2015

Op het Secondant platform een artikel over de groepsscan die als nieuwe basis moet dienen bij de aanpak van jeugdgroepen. De nieuwe methode komt in de plaats van de veel gebruikte shortlistmethodiek.

Tiende nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

14-12-2015

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn tiende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Negende nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

10-12-2015

Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.

'High potential' jongeren in criminele Top 400

09-12-2015

De eerste 105 Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit, zijn geselecteerd voor de nieuwe Top 400. Zij gaan met de bestaande Top 600 van plegers van zware geweldsmisdrijven de nieuwe Top 1000 vormen.

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Haaglanden

08-12-2015

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Twents project Code Rood succesvol

08-12-2015

De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.

Drie nieuwe Leerkringen Jeugd en Veiligheid in 2016

02-12-2015

Platform31 en het CCV bieden ook dit jaar weer leerkringen Jeugd en Veiligheid aan. De leerkringen zijn een combinatie van boeiende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en veel veel ruimte is voor interactie. Dit jaar wordt voor het eerst drie leerkringdagen aangeboden.

Internationale methode tegen radicalisering

30-11-2015

Nederlandse hulpverleners, leerkrachten en politieagenten gaan een nieuwe internationale methode gebruiken tegen het radicaliseren van jongeren. Deze methode, TerRa, is inmiddels in het Nederlands vertaald en gepresenteerd op de TerRa-conferentie in Amsterdam, meldt BNR.

OM presenteert Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

24-11-2015

Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra (over de gang van zaken rond Bart van U.) een verbeterprogramma opgesteld. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie inmiddels aan de Tweede Kamer verstuurd.

Haagse burgemeester Van Aartsen over radicalisering en jihadisme

23-11-2015

Den Haag doet er alles aan om radicalisering en jihadisme te voorkomen en te bestrijden. Dat schrijft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in een open brief in het AD.

Kamerbrief over eindrapport pilot zsm rechtsbijstand

16-11-2015

Minister van der Steur (VenJ) heeft het eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze pilot heeft van november 2014 tot 1 mei 2015 in drie regio’s (Rotterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland) gedraaid.

VNG-ledenbrief: Aandacht voor verwardheid

11-11-2015

Diverse organisaties geven aan een toename te zien van problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht gevraagd voor dit probleem.

Aanpak radicalisering politie Den Haag wint Gonsalvesprijs

10-11-2015

De politie Den Haag heeft de zesde Mr. Gonsalvesprijs voor rechtshandhaving gewonnen. De prijs werd gisteren uitgereikt door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Handboek tegen groeiende overlast verwarde personen

09-11-2015

Het Veiligheidshuis Fryslân ontwikkelt voor justitiële en hulpverlenende instanties een handboek overlastgevende personen. Dit handboek moet onder meer de stijgende overlast door verwarde personen tegengaan. Ook zullen de gegevens van alle bekende, notoire overlastgevers door de Friese gemeenten worden gedeeld.

Mini-krant bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’

06-11-2015

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een mini-krant gepubliceerd over de bestuurlijke bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’. Deze bijeenkomst, die in samenwerking met het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid en de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam werd georganiseerd, vond plaats op 30 september 2015 in Rotterdam.

Promotieonderzoek: Verwijsindex Risicojongeren geen succes

05-11-2015

De Verwijsindex Risicojongeren werd bij de invoering gepresenteerd als hét antwoord op problemen in de jeugdhulpverlening. Vijf jaar later concludeert promovendus Inge Lecluijze dat Verwijsindex in de praktijk niet werkt.

Plan van Aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

29-10-2015

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ beschrijft hoe de problematiek van verwarde personen zal worden aangepakt.

Bijscholing huiselijk geweld voor wijkteams hard nodig

27-10-2015

"Huiselijk geweld en kindermishandeling staan aan de top van de problemen in de wijkteams. Het is namelijk heel vaak ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van vele andere problemen." Dat stelt Marjanne van Esveld, trainer van wijkteamleden, in een interview op JSO.nl.

OM past werkwijze ZSM aan

20-10-2015

De werkwijze binnen het ZSM-proces is sinds 1 oktober op een aantal punten aangepast. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hiermee de kwaliteit van het ZSM-proces beter waarborgen.

CBS: daling aantal minderjarige verdachten

19-10-2015

Het aantal minderjarige verdachten dat minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in 2014 met meer dan de helft: van 53.000 naar 23.000. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het CBS.

Vijfde nieuwsbrief ‘GCOS blijft in ontwikkeling’

14-10-2015

Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ realiseert de komende maanden een groot aantal verbeteringen. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, stelt het project regelmatig een nieuwsbrief op.

Opvoeding niet van invloed op radicalisering

13-10-2015

Radicalisering wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de opvoeding en reacties van ouders, familie en andere opvoeders. Dat stelt hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. De zoektocht naar identiteit van de jongere is veel belangrijker in het radicaliseringsproces.

Goed netwerk bij aanpak radicalisering onmisbaar

12-10-2015

Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Bijna een derde van de gemeenten heeft momenteel nog onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken. Dat blijkt uit een quickscan onder 49 gemeenten.

Subsidiebeleidskader begeleiding ex-gedetineerden 2016

09-10-2015

Het Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant samen met de wijziging van het Subsidiebeleidskader 2014. Tot 15 november hebben gemeenten de tijd om een beroep te doen op deze Van der Staaij-middelen.

Werkatelier 'Verbind de veiligheidsketen met de zorg'

30-09-2015

Het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) houdt in oktober en november vier bijeenkomsten over de verbinding van veiligheid met het sociaal domein. Wat is de dominante problematiek: zorg of veiligheid. Wie heeft de regie als problemen groter worden? En wanneer is opschalen of afschalen nodig?

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

30-09-2015

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft haar Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een cijfermatig overzicht, columns, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de keten.

Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

28-09-2015

De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen is blij met de erkenning van de positie van de Veiligheidshuizen bij de aanpak van verwarde personen. Tegelijkertijd wijst zij erop dat het Veiligheidshuis zich in essentie richt op complexe, keten-overstijgende problematiek. Dat kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep op 9 september.

Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

25-09-2015

De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar via de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Amsterdam experimenteert met pleegzorg jonge verdachten

18-09-2015

Amsterdam experimenteert met pleegzorg voor jongens die met justitie in aanraking zijn gekomen. Jonge verdachten worden tijdens de voorlopige hechtenis niet opgesloten in een jeugdgevangenis, maar krijgen de kans om drie maanden in een pleeggezin te wonen.

Pilot om voedingsbodems voor radicalisering in de wijk te herkennen

17-09-2015

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving werkt aan een instrument om voedingsbodems voor radicalisering in een vroeg stadium te herkennen. Om radicalisering onder jongeren effectief tegen te gaan, is het immers van belang dat gemeenten scherp zicht hebben op de voedingsbodems.

Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

11-09-2015

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Dat hebben zij vandaag bekendgemaakt.

Versterkingsgelden voor gemeentelijke aanpak jihadisme

09-09-2015

Acht gemeenten krijgen geld voor de versterking van hun integrale aanpak van jihadisme. Met een aantal andere gemeenten wordt de komende maanden bepaald waar zij het beste ondersteund kunnen worden in hun aanpak.

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

09-09-2015

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee jaar geleden een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen

04-09-2015

De ministers Ard van der Steur (VenJ) en Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de VNG-directieraad hebben het 'Aanjaagteam verwarde personen' geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Van aanpak jeugdgroepen naar aanpak groepsgedrag

28-08-2015

Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten zijn twintig proeftuinen gestart rondom het in kaart brengen van jeugdgroepen. In deze gemeenten wordt een nieuwe systematiek beproefd, die de politie heeft ontwikkeld: de groepsscan. Op basis daarvan besluit de gemeente een groep al dan niet aan te pakken.

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

21-08-2015

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

Gebrek aan informatie radicale inwoners belemmert gemeentelijke aanpak

19-08-2015

Een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen landelijke partijen en gemeenten, belemmert de uitvoering van gemeentelijke taken waar het gaat om de aanpak van radicalisering. Dit concludeert Lili-Anne de Jongh in haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Leiden.

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14-08-2015

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

Partners Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

07-08-2015

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

03-08-2015

Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

Plan van aanpak radicalisering in Alkmaar

29-07-2015

Het college van burgemeester en wethouders in Alkmaar heeft ingestemd met een plan van aanpak radicalisering. Alkmaar onderneemt vooral actie om duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en om radicalisering te voorkomen.

Factsheet 'Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'

27-07-2015

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een factsheet opgesteld over welke rol de organisatie kan spelen bij de aanpak van radicalisering. Als een gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen, kunnen ze de Raad raadplegen of inschakelen.

Minder problematische jeugdgroepen in Utrecht

17-07-2015

Het aantal problematische jeugdgroepen in Utrecht is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Ook het aantal jongeren dat in aan jeugdgroep deelneemt, daalde.

Rotterdam pakt overlastgevende en criminele jongeren aan

10-07-2015

Rotterdam pakt overlastgevende en criminele jongeren de komende jaren harder aan. De gemeente presenteerde deze week 'Stok achter de deur', de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit tot 23 jaar.

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

08-07-2015

De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.

GCOS: Speerpunten voor de toekomst

08-07-2015

In het project GCOS is de afgelopen periode hard gewerkt aan het realiseren van verbeteringen op het gebied van Flexibiliteit, Privacy, Verbindingen, Sturing en Gebruiksvriendelijkheid. Met deze verbeteringen biedt GCOS de gewenste functionaliteit op het huidige speelveld. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe gebruikers en nieuwe wensen aan. Daarom is er ook gekeken naar de speerpunten voor de komende tijd.

Secondant-artikel over Veiligheidshuizen en sociale wijkteams

01-07-2015

In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams. In het artikel komen onder andere Ro Kartodirdjo (Veiligheidshuis in Breda), Michiel Geuzinge (VNG) en Werner ten Kate (waarnemend burgemeester van Giessenlanden, tevens vicevoorzitter van de commissie Jeugdzorg van de VNG) aan het woord.

Jaarplan Veiligheidshuis Drenthe 2015

01-07-2015

Het Jaarplan van het Veiligheidshuis Drenthe 2015- 2016 is afgerond. Het plan benoemt de aandachtspunten voor 2015 en geeft een doorkijkje naar 2016.

Schippers stuurt hoofdlijnen plan van aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

01-07-2015

Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Deze voorziening staat in rechtstreekse verbinding met de Veiligheidshuizen waarin de deelname van de geestelijke gezondheidszorg geborgd gaat worden. Dit zijn de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

GGZ Nederland pleit voor regionale aanpak voor veiligheid en zorg

25-06-2015

GGZ Nederland pleit naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hoekstra voor een regionale aanpak van signalering en preventie van kwetsbare burgers met problemen. Met de aanbeveling voor deelname van de ggz in Veiligheidshuizen is GGZ Nederland het eens.

Commissie-Hoekstra: aanpak verwarde mensen faalt

25-06-2015

Politie, Openbaar Ministerie (OM) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van de commissie-Hoekstra.

Aanpak risicojeugd Weert werkt

22-06-2015

In de gemeente Weert is geen criminele jeugdgroep meer. Dit blijkt uit de evaluatie van het project risicojeugd Weert. Het succes is te danken aan de persoonsgerichte aanpak waarmee het Veiligheidshuis Midden-Limburg in augustus 2013 is gestart.

Nieuwe focusbladen voor Kernbeleid Veiligheid

18-06-2015

Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceert de VNG zogenaamde focusbladen. Er zijn nu nieuwe gepubliceerd: Decentralisaties sociaal domein en Veilig thuis.

OM haalt afgesproken doelstellingen 2014

16-06-2015

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2014 de maatschappelijke doelstellingen gehaald. Dit blijkt uit het jaarbericht 2014 van het OM. De maatschappelijke opdracht blijft onverminderd groot, want nog altijd gaan criminelen te vaak vrijuit en blijft correctie en vergelding van het criminele gedrag achterwege. Ook is het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland zorgwekkend.

Negende nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

15-06-2015

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn negende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Westland wint Aanmoedigingsprijs Privacy 2015

08-06-2015

De gemeente Westland heeft de Aanmoedigingsprijs Privacy 2015 gewonnen. In het juryrapport wordt Westland geprezen om haar voortvarendheid en energie. De projectleider Privacy Sociaal Domein bij de gemeente, Yvonne Sieverts: “Privacy is niet een kwestie van juridisch zwart/wit.”

Handreiking CORV beschikbaar

03-06-2015

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De handreiking CORV is nu beschikbaar. Hierin wordt onder andere uitgelegd welke informatie via CORV wordt uitgewisseld.

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

02-06-2015

De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.

Amsterdam versterkt aanpak radicalisering

01-06-2015

Amsterdam scherpt de aanpak van radicalisering in de stad verder aan. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het college van burgemeester en wethouders. De komende jaren wordt nog meer aandacht besteed aan het leggen van verbindingen tussen Amsterdammers, het beschermen van kwetsbare groepen en individuen en het aanpakken van personen in de stad die de grootste risico’s vormen.

Beeldverslag Symposium ‘Veiligheidshuizen breed in beeld’

28-05-2015

Hoe kunnen we de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen laten aansluiten op de 3D-ontwikkeling? Over die vraag bogen Limburgse bestuurders zich vorige maand tijdens een bijeenkomst in Roermond. Inmiddels is het beeldverslag van dit symposium gereed.

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

26-05-2015

Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel. Dit blijkt uit het onderzoek 'Na de vrijlating' van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, mei 2015

22-05-2015

Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis IJsselland

20-05-2015

De Stuurgroep Veiligheidshuis IJsselland heeft het jaarverslag 2014 vastgesteld. Basis voor dit jaarverslag is het meerjarenplan.

Jaarverslag en Strategische agenda Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

18-05-2015

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft het jaarverslag 2014 gepresenteerd. Het jaarverslag werd vergezeld door de Strategische agenda 2015 – 2016.

Oproep: 'Verbind de Veiligheidshuizen met ZSM'

08-05-2015

Uit pilots blijkt dat de werkwijze 'Zorgvuldig Snel Maatwerk' (ZSM) en de Veiligheidshuizen elkaar daadwerkelijk versterken. De combinatie van snel strafrechtelijk optreden en de informatie uit de (lokale) netwerkomgeving van het Veiligheidshuis leidt tot beter op de persoon afgestemde, betekenisvollere interventies binnen ZSM.

Matrix Vroegsignalering up-to-date

04-05-2015

De partners Veilig Thuis, Sociaal Wijkteam en Jeugdhulp zijn met hun taken, rollen en verantwoordelijkheden toegevoegd aan de matrix Vroegsignalering. Daarmee is deze matrix op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid aangepast aan de laatste ontwikkeling die spelen in het sociale domein.

Tilburg werkt samen tegen radicalisering

28-04-2015

Diverse Tilburgse partijen, zoals de politie, de gemeente en onderwijsinstellingen, gaan samenwerken om radicalisering tegen te gaan. Ze richten zich onder meer op het versterken van het netwerk voor signalering en een gemeenschapsnetwerk voor onderlinge hulp. Ook worden er trainingen ontwikkeld en wordt er contact gelegd met (geloofs)gemeenschappen.

Netwerkbijeenkomst ketenmanager Veiligheidshuizen

21-04-2015

Voor ketenmanagers van de Veiligheidshuizen wordt op 21 mei 2015 in Utrecht een Netwerkbijeenkomst gehouden. Het centrale thema van deze middag is de aansluiting van Veiligheidshuizen bij het sociale domein en de doorontwikkeling van GCOS.

Handreiking vernieuwd GCOS

17-04-2015

Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.

Veiligheidshuis Twente publiceert jaarplan 2015 en jaarverslag 2014

16-04-2015

Mede door de komst van nieuwe ketenpartners en bestuurders moet het privacy convenant van het Veiligheidshuis Twente dit jaar worden aangepast. De verwachting is dat het nieuwe convenant nog voor de zomer door alle partners is ondertekend. Dat schrijft het Veiligheidshuis in zijn Jaarplan 2015.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

10-04-2015

Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid. Aanleiding voor het onderzoek naar deze casus was een melding bij de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit de melding bleek dat één van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

07-04-2015

Er zijn steeds minder groepen jongeren in Nederland die zorgen voor overlast, hinder en criminaliteit. Eind vorig jaar waren er in Nederland nog 623 problematische jeugdgroepen, een daling van ruim 18 procent ten opzichte van 2013. Sinds 2009 daalt het aantal ieder jaar, toen waren er 1760 problematische jeugdgroepen. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekend heeft gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Midden-Limburg ondertekent privacy-convenant

01-04-2015

De ketenpartners van het Veiligheidshuis Midden-Limburg hebben onlangs tijdens een platformbijeenkomst in Nederweert een privacy-convenant ondertekend.

Infographic Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken

30-03-2015

Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een infographic ontwikkeld. De infographic brengt de casuïstiek die in 2014 werd behandeld in één oogopslag in beeld.

Politiechef Liesbeth Huyzer over eindrapport Politie in Veiligheidshuizen

24-03-2015

Deze maand verscheen het eindrapport ‘Politie in Veiligheidshuizen’. Met deze publicatie geeft de Nationale Politie duidelijkheid over rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. Veiligheidshuizen.nl sprak met Liesbeth Huyzer, politiechef van de Eenheid Noord-Holland, die namens de Nationale Politie portefeuillehouder Veiligheidshuizen is.

Tweede release van GCOS

18-03-2015

De tweede release van GCOS in het kader van het project Doorontwikkeling GCOS staat gepland voor 31 maart 2015. Ook bij deze release worden verbeteringen gerealiseerd op vijf thema’s: Flexibiliteit, Privacy, Verbindingen en koppelingen, Sturing en Gebruiksvriendelijkheid.

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

18-03-2015

Gemeenten en ketenpartners krijgen concrete ondersteuning bij het versterken van de verbinding van ZSM met de Veiligheidshuizen, er komen geen landelijke afspraken over gemeenten die zich aansluiten bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement en de VNG gaat frontlijnwerkers en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over de relatie met sociale wijkteams. Dit zijn enkele uitkomsten van het stuurgroepoverleg van maandag 9 maart.

Voorkom escalatie bij probleemgezinnen met AVE

17-03-2015

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Wanneer is opschalen nodig? Hoe kan verdere escalatie voorkomen worden? De publicatie Aanpak Voorkoming Escalatie geeft antwoord.

Effectmeting Wet tijdelijk huisverbod

17-03-2015

Het WODC voert een onderzoek uit naar de recidive na inzet van een huisverbod. Het is een vervolg op het onderzoek dat eerder door Regioplan is uitgevoerd. In het effectenonderzoek van Regioplan werd de onderzoeksgroep slechts een tot anderhalf jaar gevolgd; het nieuwe onderzoek beslaat een langer tijdsbestek.

Inventarisatie Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

17-03-2015

De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie met de onderwerpen waar de Landelijke stuurgroep zich het komend jaar op gaat richten. De inventarisatie is inmiddels definitief vastgesteld.

Werkconferentie 'talenten' van mensen met LVB

10-03-2015

Het Veiligheidshuis Fryslan organiseert op 24 maart a.s. een werkconferentie over de ‘talenten’ van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking; herkenning en erkenning. Een substantiële groep delinquente jongeren en volwassen heeft een Licht Verstandelijke Beperking. Hoe herken je mensen met deze beperking en hoe ga je er mee om?

Flinke daling High Impact Crimes

03-03-2015

Het aantal High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer, is ook dit jaar flink gedaald. Zo vonden er 19% minder (pogingen tot) woninginbraken plaats, het aantal overvallen en straatroven daalden beide met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de nationale politie.

Extra geld voor bestrijding extremisme en terrorisme

27-02-2015

Het kabinet heeft besloten om bijna €129 miljoen uit te geven om terrorisme en jihadistische dreiging tegen te kunnen gaan. 'Met dit pakket is de huidige inzet gewaarborgd voor de langere termijn'. Dat zei minister-president Rutte na afloop van de ministerraad.

OM Rotterdam ziet sterke toename huiselijk geweld-zaken

26-02-2015

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Rotterdam is ten opzichte van 2013 met een derde gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van het Openbaar Ministerie Rotterdam.

Nieuw type veelpleger is slimmer en flexibeler

10-02-2015

De politie krijgt steeds vaker te maken met een nieuw type veelpleger. Zij zijn flexibeler dan de traditionele veelplegers in de delicten die zij plegen. Ook zijn zij mobiel en opereren niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk.

Integrale aanpak van criminaliteit in Tiel werpt zijn vruchten af

10-02-2015

De integrale aanpak van criminaliteit in Tiel door politie, Openbaar Ministerie, gemeente en, via het Veiligheidshuis, met tal van andere partners werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de misdaadcijfers over 2014 die de gemeente gisteren presenteerde.

Kernbeleid Veiligheid krijgt update

10-02-2015

Kernbeleid Veiligheid van de VNG krijgt, met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein, een update. Nieuwe thema’s worden kort beschreven, met goede voorbeelden uit de praktijk en tips hoe deze toe te passen. Dit stelt gemeenten in staat om bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid de verbinding te leggen met de sociale beleidsdoelstellingen.

Tweede Kamer akkoord met Wet voetbalvandalisme en overlast

05-02-2015

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de aanscherping van de Wet Maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast (MVBEO). Bij ernstige overlast kunnen burgemeesters straks eerder een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen.

CCV lanceert barrièremodel loverboyproblematiek

28-01-2015

Het CCV heeft het digitale barrièremodel loverboyproblematiek gelanceerd. Het model visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. In deze stappen worden signalen van daders en slachtoffers beschreven, zodat professionals deze kunnen herkennen.

Eerste nieuwsbrief Veiligheidshuis Fryslan van 2015

22-01-2015

Het Veiligheidshuis Fryslan heeft zijn eerste nieuwsbrief van 2015 uitgebracht. De nieuwsbrief 2015 is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.

Film over Europese Family Justice Centers in première

21-01-2015

Het Europese Family Justice Center-project hadden vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

19-01-2015

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

Onevenredige media-aandacht voor jeugdcriminaliteit

15-01-2015

De jeugdcriminaliteit daalde tussen 2007 en 2011 met 44 procent, maar de belangstelling voor jeugdcriminaliteit daalde met slechts 13 procent in dezelfde periode. In de populaire kranten en nieuwe media bleef de aandacht voor jeugdcriminaliteit gelijk of nam zelfs toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Expertise Landelijk programma Aanpak geweld overgedragen

15-01-2015

Het programmateam Aanpak geweld van de politie heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Per 1 januari 2015 is het Landelijk programma Aanpak geweld opgeheven en zijn de ontwikkelde producten overgedragen aan de politie.

Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

13-01-2015

Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.

Subsidiemogelijkheden ondersteuning ex-gedetineerden

08-01-2015

Gemeenten kunnen voor het jaar 2015 subsidie aanvragen voor het begeleiden van ex-gedetineerden waar het wonen en werken betreft. De subsidieaanvraag moet vóór 1 maart 2015 gebeuren.

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg

06-01-2015

Het jaarplan 2015 van het Veiligheidshuis Midden-Limburg is gereed. Dit jaar staan diverse thema’s en ontwikkelpunten centraal. In het jaarplan wordt nader ingaan op deze punten.

Jaarwisseling Oost-Nederland: 76 zaken bij ZSM

05-01-2015

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft tijdens de jaarwisseling 76 zaken voorgelegd gekregen bij ZSM, waarvan 61 zaken uit Gelderland en 15 uit Overijssel. Bij ZSM beslist het OM na overleg met politie, reclassering en slachtofferhulp zo snel en samenlevingsgericht mogelijk over de afdoening van zaken.