login »
09 april 2021

Nieuwsarchief

Programma GHNT publiceert vijfde voortgangsrapportage

23-12-2020

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer verwezen naar de impactmonitor en de prevalentiemonitor die het CBS gisteren publiceerde. Met name de regionale inspanningen staan in deze voortgangsrapportage in de spotlight.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Gemeenten in kennislab aan de slag met radicalisering met focus op extreemrechts en polarisatie

03-12-2020

Voor gemeenten die zoeken naar handelingsperspectieven rondom radicalisering organiseert de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) het online kennislab ‘Radicalisering met een focus op extreemrechts en polarisatie’. Om deelnemers te ondersteunen bij het vinden van effectieve reacties, die stabiliserend en depolariserend werken. En daarbij in te zetten op zowel het vergroten van weerbaarheid als het verminderen van de voedingsbodems voor radicalisering.

VNG geeft Kamerleden aandachtspunten mee voor ggz-debat

18-11-2020

De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten, verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Reden voor de VNG om een aantal prangende zaken bij de Kamer onder de aandacht te brengen.

Nazorg aan ex-gedetineerden ZVH West-Veluwe Vallei

17-11-2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei organiseerde 27 oktober 2020 een bijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De Regio West-Veluwe Vallei bestaat uit gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ geactualiseerd

09-11-2020

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

09-10-2020

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking van Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

VNG komt met Opleiding Zorg en Veiligheid

06-10-2020

Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding.

Tijdschrift voor Criminologie publiceert themanummer jeugdcriminaliteit

30-09-2020

Er is weer een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie verschenen: een themanummer rondom jeugdcriminaliteit. De redactie wil hiermee een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.

Bewindspersonen in overleg met landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

04-09-2020

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.

Aanvulling op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar

14-07-2020

Er is een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

30-06-2020

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

VNG-reactie op wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek

11-06-2020

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er een wet komt dat gaat regelen.

Interview Helma Ruder (ZVH Noord-Holland Noord)

07-05-2020

Helma Ruder is als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland Noord. Hoewel geen sprake is van een alarmerende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld, zijn er veel zorgen.

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

01-05-2020

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

01-05-2020

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

29-04-2020

Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vandaag, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

24-03-2020

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de animatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen. In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht.

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

23-03-2020

Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.

Mededeling i.v.m. coronavirus COVID-19

20-03-2020

In verband met het coronavirus volgen de Zorg- en Veiligheidshuizen de richtlijnen van het RIVM. De medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen werken nagenoeg allemaal thuis.

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

20-03-2020

De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

13-02-2020

Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

06-02-2020

Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

27-01-2020

De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zorg- en veiligheidshuizen

10-01-2020

“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten, politiechef van de eenheid Noord-Holland, in een interview met de Volkskrant.

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

19-12-2019

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, is er nu het document 'Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen'.

PrivacyApp Jeugd uitgebreid

08-04-2019

De PrivacyApp Jeugd geeft nu ook antwoord op vragen van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. De app was er al voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en -bescherming. De app toont de verschillende groepen welke rechten en plichten zij hebben op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling.

Verslag landelijke netwerkdag procesregisseurs zvh'en

18-12-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op 2 december een netwerkdag voor procesregisseurs van de zorg- en veiligheidshuizen (zvh’en) verzorgd. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.

Onderzoek en Kamerbrief over stand van zaken kwetsbare personen

12-12-2019

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. In de brief staat ook waar zij de komende tijd op gaan inzetten. “De urgentie voor een structurele aanpak en de borging daarvan, blijven onverminderd hoog”, aldus de bewindslieden.

Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

09-10-2019

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

09-10-2019

Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Toolkit voor preventie radicalisering

27-08-2019

Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Interview manager Veiligheidshuis Veiligheidshuis Fryslân

05-08-2019

Het Veiligheidshuis Fryslân maakt van de aansluiting met sociale wijk- en gebiedsteams een prioriteit. Dit vanuit de overtuiging dat de aansluiting met het lokale veld essentieel is in de verbinding tussen zorg en veiligheid. Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis, aldus Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân.

Gegevensdeling (ex-)gedetineerden veranderd

29-07-2019

De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld via een tijdelijke applicatie.

Stijging recidive onder jeugdige daders

03-07-2019

De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een stabilisatie van de recidive in de laatste jaren.

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

27-06-2019

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

Sfeerimpressie bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe

12-06-2019

Op YouTube is een sfeerimpressie verschenen van het bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe dat eerder dit jaar in Hoogeveen plaatsvond. Het thema van deze bijeenkomst was de verbinding van zorg en veiligheid in Drenthe.

10 jaar bestrijding van high impact crimes

14-05-2019

Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blikte gisteren tijdens het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes' terug op de succesvolle aanpak; zo is het aantal overvallen ruimschoots gehalveerd.

Procesevaluatie pilots ISD-maatregel jongvolwassenen

13-05-2019

Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu een procesevaluatie verschenen.

Vier-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

06-05-2019

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit vier-jaren verslag geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak in de periode 2015-2018.

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27-03-2019

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

Regie voeren is een vak

18-03-2019

‘Regie voeren is een vak’: het was het statement waarmee álle procesregisseurs van de 30 zorg- en veiligheidshuizen uit het land werden uitgenodigd voor een gezamenlijke netwerkdag op 11 maart jl. op een mooie locatie in Utrecht. Ruim 100 bevlogen professionals kwamen erop af en het werd letterlijk en figuurlijk een prachtig feestje!

Tool Triggerfactoren radicalisering vernieuwd

06-03-2019

De Tool Triggerfactoren radicalisering is deze week opnieuw gelanceerd. De tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.

Aanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

05-03-2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

Interview met Godfried van Gestel, directeur ZVH Brabant Zuidoost

01-03-2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling: van het herwaarderen van de eigen rol ten opzichte van gemeenten tot het bundelen van de krachten met nabijgelegen regio’s. Dat stelt manager Godfried van Gestel, sinds juni 2018 directeur van het ZVH Brabant Zuidoost, in dit interview.

Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

28-02-2019

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.

Aanpak ex-tbs’ers levert resultaat op

28-01-2019

Tbs’ers vervallen na hun behandeling minder vaak in crimineel gedrag, blijkt uit onderzoek van het WODC. Onderzoeker Klaus Drieschner ziet een relatie met de komst van zorg- en veiligheidshuizen in gemeentes.

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

25-01-2019

Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.

Enthousiasme voor inzet wijk-GGD blijft groeien

23-01-2019

Hoe zorg je ervoor dat personen met verward gedrag de juiste hulp en ondersteuning ontvangen? Problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, zijn immers lastig onder te brengen bij een specifieke hulpinstantie. De doortastende en flexibele werkwijze van een wijk-GGD’er blijkt hierbij in de praktijk van onschatbare waarde.

Privacy en gegevensdeling: overzicht belangrijke ontwikkelingen

17-01-2019

2019 wordt het jaar van de privacy! Privacy en gegevensdeling zijn lastige vraagstukken. Het goede nieuws is, dat er in het land steeds meer mooie oplossingen worden gevonden voor een zorgvuldige domeinoverstijgende gegevensdeling.

De Middenvelder maakt landelijke check op bekendheid mogelijk

08-01-2019

Er is een nieuwe voorziening geïntroduceerd waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis: de Middenvelder. Deze vervangt de bestaande functionaliteiten ‘landelijk raadplegen’ en ‘ZSM-raadplegen’.

Voortgang voorbereidingen op de Wvggz

24-12-2018

De afgelopen maand heeft de VNG regionale informatiebijeenkomsten gehouden over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met deelname van circa 200 verschillende gemeenten is er in korte tijd veel gesproken over wat deze wet voor gemeenten gaat betekenen.

Geld voor gemeenten om radicalisering te voorkomen en aan te pakken

20-12-2018

Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten om hun aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.

Vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag

20-12-2018

De VNG heeft met de ministeries van VWS, JenV en BZK de contouren voor het vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag afgesproken. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio's vanuit de VNG.

ZVH De Markiezaten werkt nét even anders

06-12-2018

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom is geen doorsnee ZVH. Wat opvalt zijn drie recente ontwikkelingen: de introductie van het methodisch werken, de hechte samenwerking met bemoeizorg, en de inzet van ervaringsdeskundigen. Daar worden al positieve resultaten mee geboekt.

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

04-12-2018

De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.

Gedetineerden met verstandelijke beperking beter geholpen

28-11-2018

Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.

Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

07-11-2018

Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, openbaar ministerie (OM), zorgverzekeraars, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ).

VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12-10-2018

De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

02-10-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak. Dit doet het kennisnetwerk in afstemming met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen. Op die manier versterkt dit netwerk de aanpak van personen met verward gedrag.

Kanttekeningen VNG bij wetsvoorstel Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

01-10-2018

De VNG heeft een aantal bezwaren tegen het (concept)wetsvoorstel voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat heeft zij in een brief aan het ministerie van JenV laten weten. Een van de bezwaren is dat het element ‘zorg’ nergens terugkomt. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Landelijk meldpunt personen met verward gedrag

27-09-2018

Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat vandaag zijn eindrapportage presenteert.

Tilburg komt met nieuw zorgaanbod complexe problematiek

21-09-2018

Tilburg wil een 'sluitend zorgaanbod' realiseren voor zo’n 25 tot 30 mensen met complexe zorgbehoefte: een mix van psychiatrische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen en delictgedrag. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen het landelijke programma Koers en Kansen.

Kritische tussenrapportage toezicht verwarde personen

14-09-2018

De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.

NCTV: Jihadistische dreiging blijft substantieel

10-09-2018

De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

04-09-2018

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit onderzoek van het WODC.

Verwarde mensen verdienen betere hulp

28-08-2018

Nieuwe spelregels voor de politie, gezondheidsdiensten GGD en GGZ, het Openbaar Ministerie en gemeenten in Brabant moeten zorgen voor betere hulp aan verwarde personen. De Brabantse Stuurgroep Personen met verward gedrag' stelde afspraken en maatregelen op voor een uniforme werkwijze voor de politie, justitie, het Openbaar Ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

22-08-2018

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente.

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

06-08-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Rol familie van uitreizigers en terugkeerders uit strijdgebieden vaak latent

01-08-2018

Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

25-07-2018

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20-07-2018

Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek. De FAQ-rubriek zal de komende maanden regelmatig worden geactualiseerd.

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

19-07-2018

Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

12-07-2018

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Flexteam ondersteunt ZVH-en bij aanpak radicalisering en extremisme

12-07-2018

Het flexteam is begin 2018 opgericht met als doel om in 2020 samen met alle Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH-en) in Nederland de basis van de integrale aanpak radicalisering en extremisme landelijk op orde te hebben en de kwaliteit en kennis te vergroten. Het flexteam bestaat uit een groep ervaren procesregisseurs die dagelijks werkzaam zijn in de aanpak van radicalisering en extremisme.

Landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen

11-07-2018

Medio mei 2018 is het landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen gestart. Het programma ondersteunt de 32 zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) om doorbraken te forceren bij complexe casussen met zorg- én veiligheidsaspecten.

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

03-07-2018

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

02-07-2018

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.

Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over wettelijke grondslag gegevensuitwisseling

21-06-2018

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de uitwerking van het programma Sociaal Domein afwachten voor hij een wetsvoorstel voor een wetswijziging indient om het veiligheidshuis wettelijke grondslag te geven om informatie uit te wisselen.

VNG: 'Integrale hulp vraagt om goed geregelde gegevensuitwisseling'

29-05-2018

Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben. Toch is hierover weinig geregeld, zo stelt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.

Drie-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

25-05-2018

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit drie-jaren verslag (2015-2016-2017) geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak.

Schakelteam introduceert handelingsbank verward gedrag

18-05-2018

Het Schakelteam Personen met Verward heeft een handelingsbank verward gedrag ontwikkeld. Deze digitale bank bevat handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

04-05-2018

Vanaf vandaag zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein (1). Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

Doorontwikkeling preventieve aanpak radicalisering

02-05-2018

Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

01-05-2018

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

Inperking voorwaardelijke invrijheidstelling

01-05-2018

Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of deze in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast wordt de periode hiervan beperkt tot maximaal twee jaar.

‘Aanpak verward gedrag mag niet ontbreken in gemeentelijk coalitieakkoord’

12-04-2018

Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.

'Bezuinigingen zorgen niet voor meer overlast van verwarde personen'

06-04-2018

Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben niet geleid tot een toenemende overlast van 'verwarde personen'. Dat blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, op basis van de declaraties die bij verzekeraars zijn ingediend, aldus de Volkskrant.

Toename toepassing ISD-maatregel in Zeeland

03-04-2018

In Zeeland wordt steeds vaker de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd. Rechters leggen de maatregel volgens het Openbaar Ministerie sneller op doordat de rapportages zijn verbeterd.

Aantal zeer actieve veelplegers stabiel

21-03-2018

Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

15-03-2018

Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.

Het Schakelteam pleit voor brede verspreiding Crisiskaart

05-03-2018

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag pleit ervoor dat elke gemeente meewerkt aan het beschikbaar stellen van de crisiskaart. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen zo’n kaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam.

Meer overlastincidenten verwarde personen

28-02-2018

In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016. Alle politie-eenheden volgen min of meer de landelijke trend.

Beatrice de Graaf: ‘Geradicaliseerde zoekt verlossing'

02-02-2018

Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

26-01-2018

De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

23-01-2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

18-01-2018

Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

05-01-2018

Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

09-01-2018

De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.

ICT gegevensuitwisseling ex-gedetineerden toe aan vervanging

21-12-2017

Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

21-12-2017

Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.

Minister Ollongren (BZK) reageert op Corporatiemonitor 'Personen met verward gedrag'

18-12-2017

Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief gereageerd op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De Ollongren gaat in haar brief onder andere in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.

VNG wijst op behoefte informatiedeling en regionale plaatsing (ex)gedetineerden

11-12-2017

De VNG heeft in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden. Het gaat om het belang van regionale plaatsing van gedetineerden en de behoefte om meer informatie te kunnen delen.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

30-11-2017

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de verbetervoorstellen van het voorlopig model melding en een webtool om het handvat gegevensdeling in de praktijk te brengen. Daarnaast informatie over de subsidieoproepen van zonMw, de regiobezoeken en praktijkvoorbeelden.

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

30-11-2017

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

28-11-2017

De staatssecretaris van VWS heeft een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.

VWS wil aansluiting zorgpartijen bij zvh’s verder bevorderen

28-11-2017

Staatssectretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de aansluiting van de zorgpartijen bij de zorg- en veiligheidshuizen verder bevorderen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de brief reageert hij op een tussenrapportage van het Schakelteam personen met verward gedrag.

Kabinet presenteert nieuwe notitie aanpak terrorisme

27-11-2017

De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.

Nieuwsbrief personen met verward gedrag - bouwsteen 1 & 2

23-11-2017

Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Een speciale nieuwsbrief naar aanleiding van het onlangs gehouden ontwikkelplein Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 en 2).

VNG start Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

17-11-2017

Een knelpunt in jeugdbeleid is dat er geen verbinding is tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Bestuurlijk én ambtelijk zijn dit in veel gemeenten aparte kolommen, die elkaar niet kennen en weinig weten van elkaars afspraken. Om dit te veranderen is er nu de Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

Psychiatrische Eerste Hulp Leiden voorziet in behoefte

31-10-2017

De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden ving sinds de zomer zo'n 150 verwarde mensen op. De verwarde personen worden daar beter geholpen dan in een politiecel. En de politie houdt meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.

Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

05-10-2017

In tegenstelling tot een jaar geleden, wordt er in alle regio’s van Nederland inmiddels hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Het is echter niet voldoende, stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14-09-2017

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12-09-2017

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

23-08-2017

Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.

Gemeente Rotterdam zorgt voor soepele overgang 18- naar 18+

31-07-2017

Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Lees over de aanpak van Rotterdamse jongeren, waarbij zorg, veiligheid, school en werk gelijk betrokken worden.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

20-07-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe subsidieronde van ZonMw, de wet aanpak woonoverlast en de afsluiting van het programma Continuïteit van Zorg.

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11-07-2017

Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 9

07-07-2017

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van informatievoorziening aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 9.

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

06-07-2017

De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost. Het gaat dan om werkwijzen die wenselijk en noodzakelijk zijn, maar binnen de huidige kaders niet mogelijk zijn.

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

05-07-2017

De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen wil vol gaan inzetten op de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De stuurgroep roept managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen op om nu door te pakken. Dat gebeurde vorige maand tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in Den Haag.

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

03-07-2017

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Door de Wet aanpak woonoverlast kunnen burgemeesters overlastgevers voortaan specifieke gedragsaanwijzingen geven.

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

30-06-2017

Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.

Regiogemeenten en ketenpartners tekenen samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

24-06-2017

De burgemeesters van de regiogemeenten Hart van Brabant en partners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Daarna plaatsten alle bestuurders een bouwblokje in een grote piramide: een symbool dat men de komende jaren samen verder bouwt aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

15-06-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor het onderzoeksrapport 'Verward gedrag in de wijk, en nu?', de verdiepingsregio's en de landelijke uitrol van de crisiskaart.

Presentaties Dag van Zorg en Veiligheid

15-06-2017

In Den Bosch werd onlangs de Dag van Zorg en Veiligheid gehouden. Omdat er voor dit congres meer aanmeldingen waren dan plaatsen, heeft de organisatie besloten om alle presentaties digitaal beschikbaar te stellen.

Rapporteur Azough presenteert rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

30-05-2017

Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 8

25-05-2017

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van zorg en straf aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag.

Zorg- en veiligheidshuizen presenteren Meerjarenagenda 2017-2020

22-05-2017

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de vandaag gepresenteerde Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12-05-2017

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.

Onderzoek Bureau Regioburgemeesters naar ontwikkelingen PGA en Top X

02-05-2017

Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

24-04-2017

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

21-04-2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de uitkomsten van een inventarisatie over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in diverse delen van Nederland is vormgegeven, de brief van het Schakelteam aan informateur Schippers en de nieuwe subsidieoproepen van ZonMw.

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

13-04-2017

Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.

Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

13-04-2017

Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

23-03-2017

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor projecten die via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw een subsidie ontvingen. In totaal gaan er veertig subsidieprojecten van start in tien provincies.

City Deal moet voor veiligheid in de stad gaan zorgen

21-03-2017

De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

Achterhoek initieert drie projecten rond mensen met verward gedrag

15-03-2017

Met drie nieuwe projecten willen organisaties in de Achterhoek de problemen rondom mensen met verward gedrag aanpakken. De projecten richten zich op triage en toeleiding, de behandeling van de meest complexe en risicovolle casussen, en het dwangmiddel de Voorwaardelijke machtiging.

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

13-03-2017

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

02-03-2017

Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.

Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil één landelijk nummer voor niet-acute zorg

27-02-2017

Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Dit schrijft Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in een nieuwsflits.

Meer incidenten met verwarde personen

21-02-2017

Het aantal meldingen over verwarde personen blijft fors stijgen en de incidenten worden ernstiger. Zo steeg het aantal meldingen dat de politie kreeg met 14% naar zo’n 75.000 in 2016.

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

20-02-2017

De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

15-02-2017

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

08-02-2017

De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Met de aanvaarding van deze wetten is een belangrijk deel van de wetgeving uit het actieprogramma gerealiseerd.

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

06-02-2017

Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).

Ggz-organisaties waarderen samenwerking in Veiligheidshuizen met een 7,2

02-02-2017

Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23-01-2017

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2016 een prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

16-01-2017

In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.

VHRR presenteert brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’

11-01-2017

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.

Onderzoek Inspectie VenJ naar samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen

27-12-2016

Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).

Ontwikkelingen meerjarenagenda Veiligheidshuizen

05-12-2016

De meerjarenagenda Veiligheidshuizen heeft de afgelopen weken inhoudelijk vorm gekregen. De VNG, het ministerie van VenJ en het CCV zijn bezig met een ronde langs de regionale stuurgroepen om de agenda verder in te vullen.

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

30-09-2016

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

Tussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

08-07-2016

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

05-07-2016

De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17-06-2016

In opdracht van de VNG is een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

11-05-2016

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

02-05-2016

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

20-04-2016

De VNG laat een toekomstverkenning voor de Veiligheidshuizen uitvoeren. De verkenning moet uitwijzen in welke richting de Veiligheidshuizen zich zouden moeten ontwikkelen. De bevindingen worden naar verwachting rond de zomer gepresenteerd.

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

12-02-2016

Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.

Interview met Karel van Duijvenbooden (Veiligheidshuis Regio Utrecht)

03-02-2016

De Veiligheidshuizen staan ook in 2016 voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de hulp aan verwarde personen en de aanpak van jihadisme. Daarnaast valt er ook in de samenwerking met de wijk- en buurtteams nog een hoop werk te verzetten.

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

09-09-2015

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee jaar geleden een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.

Partners Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

07-08-2015

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

08-07-2015

De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.

Secondant-artikel over Veiligheidshuizen en sociale wijkteams

01-07-2015

In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams. In het artikel komen onder andere Ro Kartodirdjo (Veiligheidshuis in Breda), Michiel Geuzinge (VNG) en Werner ten Kate (waarnemend burgemeester van Giessenlanden, tevens vicevoorzitter van de commissie Jeugdzorg van de VNG) aan het woord.

Beeldverslag Symposium ‘Veiligheidshuizen breed in beeld’

28-05-2015

Hoe kunnen we de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen laten aansluiten op de 3D-ontwikkeling? Over die vraag bogen Limburgse bestuurders zich vorige maand tijdens een bijeenkomst in Roermond. Inmiddels is het beeldverslag van dit symposium gereed.

Politiechef Liesbeth Huyzer over eindrapport Politie in Veiligheidshuizen

24-03-2015

Deze maand verscheen het eindrapport ‘Politie in Veiligheidshuizen’. Met deze publicatie geeft de Nationale Politie duidelijkheid over rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. Veiligheidshuizen.nl sprak met Liesbeth Huyzer, politiechef van de Eenheid Noord-Holland, die namens de Nationale Politie portefeuillehouder Veiligheidshuizen is.

Inventarisatie Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

17-03-2015

De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie met de onderwerpen waar de Landelijke stuurgroep zich het komend jaar op gaat richten. De inventarisatie is inmiddels definitief vastgesteld.

Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

13-01-2015

Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.